435/1988

Utfärdat i Helsingfors den 12 maj 1988

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen

Trafikministeriet har

ändrat 44 §, 85 § 2 och 3 mom., 89 § 5 mom. samt 108 § 2 och 3 mom. i trafikministeriets beslut den 8 februari 1983 om verkställighet av fordonsförordningen (150/83), av dessa stadganden 44 § sådan den lyder delvis ändrad genom beslut av den 5 juni 1987 (537/87), samt

fogat till 62 a § 1 mom., sådant det lyder i beslut av den 12 juni 1987 (548/87), en ny h-punkt, varvid de nuvarande punkterna h-k blir punkt i-l och till 2 mom. en ny g-punkt, varvid de nuvarande punkterna g och h blir punkt h och i, som följer:

3 kap.

Bil

44 §
Stänkskärmar och -skydd

1. En stänkskärm skall, då bilen är obelastad och de styrbara hjulen är riktade rakt framåt, vara minst lika bred som däcket eller som den sammanräknade bredden hos dubbelmonterade däck och framtill nå minst 30° framför vertikalplanet genom hjulaxeln och baktill i en bil, vars totalvikt är högst 3 500 kg, 50° samt i andra bilar 90° bakåt från ifrågavarande vertikalplan.

2. En stänkskärm skall från vertikalplanet genom hjulaxeln nå bakåt så, att den bakre delen av stänkskärmen, då bilen är obelastad, når ett horisontalplan, som befinner sig högst 150 mm ovanför hjulaxeln. Dessutom skall skärningspunkten mellan stänkskärmens kant och ovan nämnda horisontalplan befinna sig utanför däckets, eller om det är frågan om dubbelmonterade hjul, det yttre däckets genomsnittsplan i längdriktningen.

3. En stänkskärms tvärsektion skall vara på så sätt rännformig, att rännans djup, mätt ovanför axeln, är minst 30 mm. Rännformigheten får minska närmare de vinklar som avses i 1 mom.

4. Avståndet från stänkskärmens kant till däckets axel på området mellan de vinklar som avses i 1 mom. får inte vara större än däckets diameter.

5. Särskild stänkskärm fordras inte, om bilens karosseri eller flakbotten med erforderliga tilläggsanordningar utgör ett motsvarande skydd mot stänk. En stänkskärm för bil anses utan särskild inspektion uppfylla kraven i denna paragraf, om bilen är e-godkänd i enlighet med direktivet nr 78/549/EEC.

6. I bil, vars totalvikt är större än 3 500 kg, skall på bakhjulens stänkskärmar finnas stänkskydd av samma bredd som stänkskärmarna, belägna på ett avstånd av högst 1,2 m från hjulaxeln. Avståndet från deras nedre kant till marken, då bilen inte är belastad, får vara högst en fjärdedel av nämnda avstånd, om inte bilens och fjädringens konstruktion förutsätter annat.

62 a §
Undantag och närmare anvisningar

1. Av bilregistercentralen förordnat besiktningsställe kan, om en bils konstruktion eller användningsändamål eller andra liknande skäl förutsätter det, för en enskild bil i enlighet med bilregistercentralens allmänna anvisningar bevilja undantag


h) från kraven i 44 § angående stänkskärmar och -skydd;


2. Bilregistercentralen kan, om en bils konstruktion eller användningsändamål eller andra liknande skäl förutsätter det, för en bilmodell i enlighet med ministeriets allmänna anvisningar bevilja undantag


g) från kraven i 44 § angående stänkskärmar och -skydd;


4 kap.

Motorcykel

85 §
Stänkskärmar

2. Den främre delen av stänkskärmen skall nå minst till det vertikalplan som går genom hjulaxeln och den bakre delen av stänkskärmen skall bakåt nå ett horisontalplan, som befinner sig högst 150 mm ovanför hjulaxeln, då motorcykeln är i körklart skick med fylld bränsletank och belastad med en 70 kg tyngd, placerad på förarsitsen. Stänkskärmen behöver dock inte täcka hjulet på ovan föreskrivet sätt, såvida fordonets övriga konstruktionsdelar utgör ett motsvarande skydd mot stänk.

3. Avståndet från den föreskrivna stänkskärmens kant till däckets axel får inte vara större än däckets diameter.


89 §
Med sidvagn försedd motorcykels konstruktion och utrustning

5. Stänkskärmen på en sidvagn skall, då fordonet är i körklart skick med motorcykelns bränsletank fylld och motorcykeln belastad med en 70 kg tyngd, placerad på förarsitsen, framtill nå minst 60° framför vertikalplanet genom hjulaxeln och skall baktill nå horisontalplan som befinner sig högst 150 mm ovanför hjulaxeln. Med avseende på sidvagns stänkskärm tillämpas i övrigt gällande föreskrifter om stänkskärm för tvåhjulig motorcykel.


5 kap.

Moped

108 §
Stänkskydd

2. Den främre delen av stänkskärmen skall nå minst till vertikalplanet genom hjulaxeln och den bakre delen av stänkskärmen skall nå ett horisontalplan, som befinner sig högst 150 mm ovanför hjulaxeln, då mopeden är i körklart skick med fylld bränsletank och belastad med en 70 kg tyngd, placerad på förarsitsen. Stänkskärmen behöver dock inte täcka hjulet på ovan föreskrivet sätt, såvida fordonets övriga konstruktionsdelar utgör ett motsvarande skydd mot stänk.

3. Avståndet från den föreskrivna stänkskärmens kant till däckets axel får inte vara större än däckets diameter.Detta beslut träder i kraft den 18 maj 1988.

Helsingfors den 12 maj 1988

Trafikminister
Pekka Vennamo

Byråchef, överingenjör
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.