407/1988

Given i Helsingfors den 6 maj 1988

Lag om ändring av 15 § folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 15 § 3 och 4 mom. folkhälsolagen av den 28 januari 1972, sådana de lyder i lag av den 29 september 1978 (744/78), som följer:

15 §

Kommunen kan även med andra än i 14 § 1 mom. 5 punkten nämnda läroanstalter ingå överenskommelse om att den hälsovård som ankommer på läroanstalten skall skötas av kommunens hälsovårdscentral.

Kommunen kan med en arbetsgivare som är verksam inom kommunens område ingå överenskommelse om att kommunens hälsovårdscentral skall ordna i 3 § lagen om företagshälsovård nämnd sjukvårds- och annan hälsovårdsservice för de arbetstagare som är anställda hos arbetsgivaren och för medlemmar av deras familjer.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

Regeringens proposition 214/87
Ekonomiutsk. bet. 3/88
Stora utsk. bet. 11/88

Helsingfors den 6 maj 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.