396/1988

Given i Helsingfors den 29 april 1988

Förordning om vissa undantag beträffande grunderna för bildande av undervisningsgrupper vid yrkesläroanstalter

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 21 § lagen den 10 april 1987 om yrkesläroanstalter (487/87):

1 §

Vid yrkesläroanstalter kan, frånsett kvällsundervisningen och kursverksamheten, då undervisningsgrupper bildas undantag göras från vad som stadgas i 22 § förordningen om yrkesundervisningsanstalter (491/87), 22 § förordningen om läroanstalter i hotell- och restaurangbranschen (492/87), 21 § förordningen om handelsläroanstalter (493/87), 22 § förordningen om läroanstalter för huslig ekonomi (494/87), 22 § förordningen om läroanstalter för hemslöjd och konstindustri (495/87), 22 § förordningen om läroanstalter inom lantbruksbranschen (496/87), 21 § förordningen om sjöfartsläroanstalter (497/87), 21 § förordningen om läroanstalter för skogsbruk och trähushållning (498/87), 21 § förordningen om läroanstalter för det sociala området (499/87), 21 § förordningen om tekniska läroanstalter (500/87) och 21 § förordningen om hälsovårdsläroanstalter (501/87) eller från vad som med stöd av dessa paragrafer bestäms genom undervisningsministeriets beslut, under förutsättning att det sammanlagda antalet undervisningstimmar, som genom undervisningsgrupper som har bildats på detta sätt uppkommer för lärarna i respektive läroanstalt, inte överstiger det antal timmar som erhålls om de stadganden och bestämmelser som annars gäller iakttas vid bildandet av respektive undervisningsgrupp.

Vid beräkningen av det totala antal undervisningstimmar som avses i 1 mom. beaktas undervisningstimmar som är avsedda för grundläggande yrkesutbildning och undervisning på fortsättningslinjerna. Till detta timantal räknas likaså timmarna för specialundervisning, stödundervisning och elevhandledning. Beräkningen görs enligt antalet studerande två veckor efter att läroanstaltens läsår har börjat.

2 §

En yrkesläroanstalt som beslutar att bilda undervisningsgrupper på det sätt som avses i 1 mom. skall senast i september och vid behov i januari för kännedom och på en blankett enligt yrkesutbildningsstyrelsens direktiv meddela yrkesutbildningsstyrelsen det totala antalet undervisningstimmar per läsår som står till förfogande för ändamålet. Om det antal timmar som läroanstalten meddelar är klart felaktigt, skall yrkesutbildningsstyrelsen ofördröjligen underrätta läroanstalten därom.

3 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av undervisningsministeriet.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988 och den tillämpas på det läsår som börjar den 1 augusti 1988 och slutar den 31 juli 1989.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.