381/1988

Given i Helsingfors den 29 april 1988

Förordning angående ändring av förordningen om verkställighet av bötesstraff

På föredragning av justitieministern

upphävs i förordningen den 23 maj 1969 om verkställighet av bötesstraff (321/69) 1 § 3 mom.,

sådant detta lagrum lyder i förordning av den 18 juni 1981 (444/81),

ändras 1 § 2 mom. 3, 5 och 6 punkten, 11 § 2 mom. och 22 § 2 mom.,

av dessa lagrum 1 § 2 mom. 3, 5 och 6 punkten sådana de lyder i förordning av den 9 december 1983 (910/83) och 22 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 6 april 1979 (398/79), samt

fogas till 1 § 2 mom., sådant det lyder ändrat genom förordning av den 12 september 1986 (675/86) och nämnda förordning av den 9 december 1983, en ny 7 punkt och till förordningen en ny 23 e § och i stället för den genom nämnda förordning av den 18 juni 1981 upphävda 71 a § en ny 71 a § som följer:

1 §

Verkställighetshandlingar är


3) indrivningsblankett för strafforderärenden eller utdata som innehåller de uppgifter om den i straffordersystemet lagrade informationen om strafforderdomarens avgörande som behövs vid verkställigheten;


5) indrivningsblankett för ordningsbot eller utdata som innehåller de uppgifter om den i ordningsbotssystemet lagrade informationen om ordningsbotsföreläggandet eller ordningsbotsdomarens beslut som behövs vid verkställigheten;

6) avskrift av domstolens eller annan myndighets beslut eller protokoll eller transumt därav, samt

7) utdata som innehåller de uppgifter om den i det automatiska databehandlingssystemet för utsökning lagrade informationen om verkställighetsansökningen som behövs vid verkställigheten.

11 §

Sedan en ansökan om verkställighet i fråga om böter eller fordran kommit till utmätningsmannen skall den dömde under den adress som antecknats på verkställighetshandlingen eller under annan känd adress, genom posten eller muntligen uppmanas att fullgöra sin betalningsskyldighet. I samband med betalningsuppmaningen skall till den dömde lämnas ett postgiroinbetalningskort, på vilket skall göras de anteckningar som behövs för betalningen av böterna eller fordringen. Om betalningsuppmaningen skall anteckning även göras på verkställighetshandlingen.


22 §

Blir böterna i sin helhet indrivna eller blir den bötfällde instämd till rättegång som gäller bestämmande av förvandlingsstraff, eller anträffas den bötfällde och skall han med beaktande av 23 § inte instämmas, skall efterlysningen återkallas. Om böterna delvis blir indrivna eller det inträffar andra ändringar i de uppgifter som ingår i efterlysningen, skall denna rättas.


23 e §

Får enligt lag för böter inte bestämmas förvandlingsstraff och har den bötfällde anträffats men böterna ej i sin helhet kunnat indrivas hos honom, skall länsstyrelsen överföra böterna till fordringsregistret. Härvid gäller om indrivningen av böterna och om åtgärder till följd därav i tillämpliga delar vad som ovan stadgas om indrivning av en fordran som finns i fordringsregistret.

71 a §

Justitieministeriet får förordna att en utmätningsman skall börja använda automatisk databehandling vid sådan verkställighet som avses i denna förordning.

Då ett förordnande som avses i 1 mom. har utfärdats, får

1) ansökningen om verkställighet tillställas utmätningsmannen med hjälp av automatisk databehandling,

2) utsökningsmannen på basis av begäran om utsökning uppgöra en verkställighetshandling som avses i 1 § 2 mom. 3, 5 och 7 punkten,

3) utmätningsmannen med hjälp av automatisk databehandling utan att returnera verkställighetshandlingen sända en redovisning som avses i 51 § till den som har ansökt om verkställighet,

4) utmätningsmannen i de fall som avses i 19 § 1 mom., 21 § 1 mom., 21 a § och 23 c § 1 mom. med hjälp av automatisk databehandling underrätta den som ansökt om verkställighet om hinder för verkställigheten,

5) utmätningsmannen i de fall som avses i 4 punkten, i stället för att skriva ett intyg om hinder som mött verkställigheten på den ursprungliga verkställighetshandlingen, anteckna det på en verkställighetshandling som han har uppgjort enligt 1 § 2 mom. 7 punkten och som också senare får användas som verkställighetshandling i stället för den ursprungliga samt

6) utmätningsmannens och exekutionsbiträdets bokföring ske med hjälp av automatisk databehandling och registreringarna lagras i ett datasystem i stället för att införas i en handling.


Denna förordning träder i kraft den 5 maj 1988.

Helsingfors den 29 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.