369/1988

Given i Helsingfors den 29 april 1988

Förordning om inrikesministeriet

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 3 § 2 mom. och 5 § lagen den 30 mars 1922 om ministeriernas i statsrådet antal och verksamhetsområden (78/22) samt 3 § lagen av samma dag om ärendenas handläggning i statsrådet och dess ministerier (79/22):

Ministeriets organisation
1 §

Vid inrikesministeriet finns

1) en allmän avdelning,

2) en läns- och kommunavdelning,

3) en regionalpolitisk avdelning,

4) en polisavdelning,

5) en räddningsavdelning samt

6) en gränsbevakningsavdelning.

Polisens högsta ledning utgörs av polisavdelningen. Gränsbevakningsavdelningen utgörs av staben för gränsbevakningsväsendet.

Ämbetsverk och inrättningar som lyder under ministeriet
2 §

Underställda ministeriet är

1) länsstyrelserna,

2) befolkningsregistercentralen,

3) centralkriminalpolisen,

4) skyddspolisen,

5) rörliga polisen,

6) polisinstitutet,

7) polisskolan,

8) polishundsinrättningen,

9) polisdepåerna,

10) räddningsförvaltningens utbildningscentral samt

11) gränsbevakningsväsendet.

Allmänna avdelningen
3 §

Vid allmänna avdelningen finns

1) en allmän byrå och

2) en ekonomibyrå.

Ministeriet biträds av livräddningsmedaljnämnden, om vilken stadgas särskilt.

4 §

Allmänna avdelningen handlägger ärenden som gäller

1) den interna förvaltningen och ordningen i ministeriet,

2) ministeriets tjänste- och arbetsförhållanden samt kollektivavtal inom ministeriets verksamhetsområde, om ärendet inte skall handläggas av ett ämbetsverk eller en inrättning som lyder under ministeriet,

3) ministeriets personalutbildning, matrikelföring, ämbetsverksdemokrati samt övrig personaladministration,

4) arbetsordning och räkenskapsstadga,

5) registrering, expediering och arkivering av ministeriets handlingar,

6) information, om ärendet inte skall handläggas av någon annan avdelning,

7) rationalisering och effektivitetskontroll,

8) företrädande av ministeriet vid domstolar och hos andra myndigheter samt i inrättningar och samfund, om ärendet inte skall handläggas av någon annan avdelning,

9) framställningar och utlåtanden till myndigheter, om de skall handläggas av fler än en avdelning,

10) ministeriets lokaler samt inventarier och förnödenheter,

11) verksamhetsplanering och ekonomisk planering,

12) budgetförslag och specialbudget,

13) uppgifter som ankommer på ministeriet i dess egenskap av redovisningsverk,

14) internationella ärenden, om ärendet inte skall handläggas av någon annan avdelning, samt

15) samordning av användningen av datateknik vid ministeriet.

Avdelningen handlägger även de övriga ärenden som ankommer på ministeriet och som inte hör till andra avdelningar.

Läns- och kommunavdelningen
5 §

Vid läns- och kommunavdelningen finns

1) en länsbyrå,

2) en kommunbyrå,

3) en forsknings- och utvecklingsbyrå samt

4) ett sekretariat för delegationen för kommunal ekonomi.

Ministeriet biträds av kommissionen för bärkraftsklassificering och delegationen för befolkningsboksärenden, om vilka stadgas särskilt. I anslutning till ministeriet arbetar delegationen för kommunal ekonomi, om vilken likaså stadgas särskilt.

6 §

Läns- och kommunavdelningen handlägger ärenden som gäller

1) den allmänna administrativa indelningen,

2) länsförvaltningen,

3) statens allmänna lokalförvaltning,

4) folkbokföringen,

5) utlänningars och utländska sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom,

6) kommunindelning och grundande av städer,

7) kommunalförvaltningen,

8) kommunalhushållningen,

9) bärkraftsklassificeringen av kommunerna,

10) kommunala arbetsmarknadsverket samt

11) kommunala pensionsanstalten.

Regionalpolitiska avdelningen
7 §

Vid regionalpolitiska avdelningen finns

1) en administrativ byrå,

2) en planerings- och forskningsbyrå,

3) en uppföljnings- och utvecklingsbyrå samt

4) en byrå för landsbygds- och skärgårdsärenden.

I anslutning till ministeriet arbetar den regionalpolitiska delegationen, skärgårdsdelegationen, samedelegationen och delegationen för sameärenden, om vilka stadgas eller bestäms särskilt.

8 §

Regionalpolitiska avdelningen handlägger ärenden som gäller

1) regionalpolitik och samhällspolitisk planering som har samband därmed och samordning av den,

2) uppgörande av förslag som gäller regionalpolitiska utvecklingsåtgärder och andra åtgärder i samband därmed samt utredning och forskning som tjänar detta,

3) samordning av frågor som gäller samerna samt

4) samordning av frågor som gäller skärgården.

Polisavdelningen
9 §

Vid polisavdelningen finns

1) en administrativ byrå,

2) en polisbyrå,

3) en teknisk byrå,

4) en utlänningsbyrå samt

5) en datasystemsbyrå.

Ministeriet biträds av delegationen för polisärenden, om vilken stadgas särskilt. I anslutning till ministeriet arbetar penninginsamlings- och varulotterinämnden samt bevakningsföretagsnämnden, om vilka likaså stadgas särskilt.

10 §

Polisavdelningen handlägger ärenden som gäller

1) allmän ordning och säkerhet,

2) polisförvaltningen,

3) finskt medborgarskap,

4) rätt att resa ut ur landet,

5) utlänningar,

6) utlämning av brottslingar,

7) grundande av föreningar som är beroende av tillstånd och tillsyn över föreningarnas verksamhet,

8) tillsynen över idkande av vissa särskilt reglerade näringar,

9) verksamhet och penninginsamlingar som nämns i lotterilagen (491/65),

10) skjutvapen och skjutförnödenheter,

11) beslut om att ta egendom i statens bruk som förklarats förbruten och om inlösning av skjutvapen till staten samt

12) utländska soldaters gravar.

Räddningsavdelningen
11 §

Vid räddningsavdelningen finns

1) en administrativ byrå,

2) en beredskapsbyrå,

3) en utbildnings- och informationsbyrå samt

4) en teknisk byrå.

Ministeriet biträds av delegationen för brand- och räddningsväsendet, befolkningsskyddsdelegationen och delegationen för riksomfattande räddningstjänst. Om dem och om brandskyddsfondens direktion stadgas eller bestäms särskilt.

12 §

Räddningsavdelningen handlägger ärenden som gäller

1) brandväsendet och räddningstjänst i samband därmed samt sådana anordningar i byggnader som ökar brandsäkerheten eller underlättar släcknings- och räddningsarbeten liksom även fabriksmässigt framställda anordningar i byggnader som medför antändningsrisk,

2) den allmänna planeringen, ledningen och övervakningen av räddningstjänsten samt

3) befolkningsskyddet.

Gränsbevakningsavdelningen
13 §

Om gränsbevakningsavdelningens uppgifter och organisationsform stadgas särskilt.

Ministeriets tjänstemän
14 §

Vid ministeriet finns

1) en kanslichef,

2) en polisöverdirektör som avdelningschef vid polisavdelningen,

3) en konsultativ tjänsteman,

4) avdelningschefer vid allmänna avdelningen, läns- och kommunavdelningen, regionalpolitiska avdelningen och räddningsavdelningen,

5) biträdande avdelningschefer vid läns- och kommunavdelningen och regionalpolitiska avdelningen,

6) polisöverinspektörer,

7) regeringsråd som byråchefer,

8) en äldre regeringssekreterare som byråchef,

9) byråchefer,

10) äldre och yngre regeringssekreterare,

11) en generalsekreterare,

12) överinspektörer,

13) överingenjörer,

14) en projektchef,

15) byråingenjörer,

16) specialplanerare, utbildningsplanerare och planerare,

17) specialforskare och forskare,

18) en utbildningschef,

19) en ekonomisekreterare,

20) inspektörer,

21) föredragande,

22) en translator,

23) informationssekreterare,

24) en biträdande kamrer, en revisor och en huvudbokförare,

25) en arbetsstudieman, biträdande forskare och ett forskningsbiträde,

26) avdelningssekreterare, en ministersekreterare, biträdande inspektörer och en registrator,

27) byråsekreterare, en blankettplanerare, byråfunktionärer och maskinskrivare samt

28) en vaktmästerichef, expeditionsvakter, vaktmästare, en yngre vaktmästare och en biträdande vaktmästare.

Vid ministeriet kan dessutom inom ramen för statsförslaget finnas tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

Om tjänsterna vid gränsbevakningsavdelningen stadgas särskilt.

15 §

Vid allmänna avdelningen är ett regeringsråd som byråchef chef för allmänna byrån och en byråchef chef för ekonomibyrån.

Vid läns- och kommunavdelningen och regionalpolitiska avdelningen är en byråchef chef för respektive byrå.

Vid polisavdelningen är en av polisöverinspektörerna biträdande chef för avdelningen och en annan chef för polisbyrån samt ett regeringsråd som byråchef chef för administrativa byrån och byråchefer chefer för de övriga byråerna.

Vid räddningsavdelningen är en äldre regeringssekreterare som byråchef chef för administrativa byrån och byråchefer chefer för de övriga byråerna.

16 §

Ministeriet bestämmer med de begränsningar som framgår av 14, 15 och 19 §§, vid vilken avdelning och byrå eller annan verksamhetsenhet en tjänsteman skall tjänstgöra.

17 §

Avdelningscheferna vid läns- och kommunavdelningen, regionalpolitiska avdelningen och räddningsavdelningen har titeln överdirektör.

Avdelningschefen vid allmänna avdelningen och biträdande avdelningschefen vid läns- och kommunavdelningen har, om de har avlagt juris kandidatexamen, titeln regeringsråd.

Byråcheferna vid polisavdelningens och räddningsavdelningens tekniska byrå har titeln överingenjör.

18 §

Behörighetsvillkor är

1) för kanslichefen: för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med den offentliga förvaltningen,

2) för polisöverdirektören: juris kandidatexamen samt god förtrogenhet med polisväsendet och med förvaltningsuppgifter,

3) för den konsultativa tjänstemannen: för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med kommunalförvaltningen och förtrogenhet med förvaltningsuppgifter,

4) för avdelningschef och biträdande avdelningschef: för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med uppgifter som hör till avdelningens verksamhetsområde och förtrogenhet med förvaltningsuppgifter,

5) för polisöverinspektör: juris kandidatexamen samt god förtrogenhet med polisväsendet och förtrogenhet med förvaltningsuppgifter,

6) för regeringsråd som byråchef och äldre regeringssekreterare som byråchef: juris kandidatexamen och god förtrogenhet med förvaltningsuppgifter,

7) för byråchefen vid läns- och kommunavdelningens länsbyrå och kommunbyrå: juris kandidatexamen eller annan för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med uppgifter som hör till byråns verksamhetsområde,

8) för byråchefen vid regionalpolitiska avdelningens administrativa byrå och polisavdelningens utlänningsbyrå: juris kandidatexamen och god förtrogenhet med förvaltningsuppgifter,

9) för byråchefen vid polisavdelningens tekniska byrå och räddningsavdelningens tekniska byrå: för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen samt förtrogenhet med uppgifter som hör till byråns verksamhetsområde och med förvaltningsuppgifter,

10) för övriga byråchefer: för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med uppgifter som hör till byråns verksamhetsområde och med förvaltningsuppgifter,

11) för regeringssekreterare: juris kandidatexamen och god förtrogenhet med förvaltningsuppgifter,

12) för överingenjör: för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen,

13) för överinspektör, med undantag av överinspektör vid polisavdelningens polisbyrå och datasystemsbyrå, enligt uppgifternas art: antingen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen eller juris kandidatexamen och god förtrogenhet med förvaltningsuppgifter eller för den ena av överinspektörerna vid räddningsavdelningen officersexamen,

14) för överinspektör vid polisavdelningens polisbyrå: juris kandidatexamen samt förtrogenhet med polisväsendet och med förvaltningsuppgifter,

15) för överinspektör vid polisavdelningens datasystemsbyrå: antingen för tjänsten lämplig högskoleexamen eller tjänsteexamen för polisbefäl och förtrogenhet med databehandling,

16) för specialplanerare vid polisavdelningens datasystemsbyrå: antingen för tjänsten lämplig högskoleexamen eller tjänsteexamen för polisens underbefäl och förtrogenhet med databehandling,

17) för generalsekreteraren: för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med kommunalekonomi,

18) för övriga specialplanerare, projektchef, utbildningschef, ekonomisekreterare, planerare, specialforskare, forskare, utbildningsplanerare och informationssekreterare: för tjänsten lämplig högre högskoleexamen eller för utbildningsplanerare vid polisavdelningen tjänsteexamen för polisbefäl eller för informationssekreterare vid polisavdelningen tjänsteexamen för polisbefäl och förtrogenhet med informationsverksamhet,

19) för byråingenjör, enligt uppgifternas art: antingen för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen eller ingenjörsexamen,

20) för inspektör vid polisavdelningens administrativa byrå och utlänningsbyrå: juris kandidatexamen, för inspektör vid polisbyrån: vicenotarieexamen och förtrogenhet med polisväsendet eller tjänsteexamen för polisbefäl samt för inspektör vid tekniska byrån: för tjänsten lämplig examen på institutnivå, dock så, att av den inspektör som sköter polisens arbetarskyddsärenden krävs antingen för tjänsten lämplig högskoleexamen eller tjänsteexamen för polisbefäl,

21) för övriga inspektörer: för tjänsten lämplig examen vid teknisk skola eller annan för tjänsten lämplig examen,

22) för föredragande, enligt uppgifternas art: antingen juris kandidatexamen eller annan för tjänsten lämplig högre högskoleexamen,

23) för translator: för tjänsten lämplig högskoleexamen eller diplomtranslatorsexamen samt sådan språkkunskap som skötseln av tjänsten kräver,

24) för registrator: för tjänsten lämplig högskoleexamen,

25) för biträdande kamrer, revisor, huvudbokförare, avdelningssekreterare, ministersekreterare, biträdande inspektör och biträdande forskare: för tjänsten lämplig examen samt

26) för övriga tjänstemän sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

19 §

Om utnämning av kanslichefen, avdelningschef, biträdande avdelningschef, byråchef och regeringssekreterare stadgas i reglementet för statsrådet (995/43).

Polisöverdirektören, den konsultativa tjänstemannen och den polisöverinspektör som är biträdande chef för polisavdelningen utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten har varit ledigförklarad.

Regeringsråd som byråchef, den polisöverinspektör som är byråchef och äldre regeringssekreterare som byråchef utnämns av republikens president på framställning av statsrådet.

Övriga tjänstemän utnämns eller anställs av ministeriet.

Om besättande av tjänsten som generalsekreterare samt tjänsterna som specialforskare och överinspektör vilka är sekreterare i delegationen för kommunal ekonomi liksom även om besättande av tjänsterna vid gränsbevakningsavdelningen stadgas särskilt.

Tjänstemännens uppgifter
20 §

Kanslichefen skall följa med utvecklingen inom ministeriets förvaltningsområde samt ta behövliga initiativ till lagstiftning och andra reformer. På kanslichefen ankommer att såsom ministerns närmaste medhjälpare samordna verksamheten vid ministeriets olika avdelningar samt delta i beredning och verkställande av vittbärande eller annars viktiga ärenden. Kanslichefen handlägger även de frågor som ministern på grund av sakens vikt eller art uppdragit åt honom. Dessutom gäller om kanslichefens åligganden vad som stadgas i reglementet för statsrådet.

21 §

Avdelningcheferna skall

1) biträda ministern i frågor som hör till avdelningens verksamhetsområde,

2) leda avdelningens verksamhet och dra försorg om att dess arbetsförutsättningar utvecklas samt se till att ärendena vid avdelningen handläggs effektivt,

3) följa förvaltningen och utvecklingen av förhållandena inom avdelningens verksamhetsområde samt ta behövliga initiativ till lagstiftning och andra reformer,

4) dra försorg om att planeringen inom avdelningens verksamhetsområde är ändamålsenlig och ekonomisk samt

5) handlägga de viktigaste ärendena vid avdelningen.

22 §

Polisöverdirektören skall, utöver vad som stadgas i 21 §, i enlighet med de allmänna anvisningar ministern meddelar

1) leda och övervaka polisens verksamhet i landet,

2) till ministern anmäla de viktigaste händelserna och sina iakttagelser i fråga om den allmänna ordningen och säkerheten samt polisens verksamhet,

3) upprätthålla kontakt med vederbörande myndigheter inom andra förvaltningsområden,

4) förrätta och låta förrätta inspektioner av polismyndigheternas verksamhet samt

5) dra försorg om att kontakt hålls med polismyndigheter i utlandet.

23 §

Den konsultativa tjänstemannen skall delta i utvecklandet av kommunalförvaltningen, följa den internationella utvecklingen och bereda specialfrågor på området.

Den konsultativa tjänstemannen skall vid behov sköta även andra specialuppdrag som ministeriet ålägger honom.

24 §

De biträdande avdelningscheferna skall

1) såsom avdelningschefens medhjälpare leda, utveckla och övervaka avdelningens verksamhet och

2) handlägga de ärenden som hör till avdelningen och som enligt arbetsordningen för avdelningen ankommer på biträdande avdelningschefen.

25 §

Den polisöverinspektör som är biträdande chef vid polisavdelningen skall såsom polisöverdirektörens medhjälpare följa och övervaka polisens verksamhet i landet och i detta syfte förrätta inspektioner.

26 §

Angående byråchefernas och generalsekreterarens uppgifter gäller i tillämpliga delar på motsvarande sätt vad som i 21 § stadgas om avdelningschefernas uppgifter.

27 §

Om avdelningarnas och byråernas uppgifter samt om handläggningen av ärendena vid ministeriet utfärdas närmare bestämmelser i arbetsordningen för ministeriet (arbetsordning), som fastställs av ministern.

Om tjänstemännens uppgifter vid avdelningarna samt om handläggningen av ärendena vid avdelningarna utfärdas bestämmelser i arbetsordningen för avdelningen (avdelningens arbetsordning), som fastställs av avdelningschefen.

Om gränsbevakningsavdelningens och dess tjänstemäns uppgifter stadgas eller bestäms särskilt.

Oberoende av den fastställda arbetsfördelningen är en tjänsteman skyldig att vid behov utföra de uppgifter som ministern, kanslichefen eller chefen för respektive verksamhetsenhet ålägger honom.

28 §

Vid förhinder för kanslichefen träder i hans ställe avdelningschefen vid allmänna avdelningen eller om även han är förhindrad, den eller de avdelningschefer som ministern förordnar därtill.

Vid förhinder för avdelningschefen träder i hans ställe biträdande avdelningschefen eller den byråchef som ministern förordnar därtill.

Vid förhinder för den konsultativa tjänstemannen träder vid behov i hans ställe den tjänsteman som ministern förordnar därtill.

Ställföreträdare för övriga tjänstemän förordnas av respektive avdelningschef.

29 §

Om personalens deltagande inom ministeriet och dess avdelningar i beredningen av beslut som gäller den själv bestäms i reglementet för ämbetsverksdemokrati, vilket fastställs av ministeriet.

Om genomförandet av ämbetsverksdemokrati vid gränsbevakningsavdelningen gäller vad som därom stadgas eller bestäms särskilt.

30 §

Om det är oklart på vilken avdelning ett ärende ankommer, avgörs frågan av kanslichefen, om inte ministern bestämmer därom.

På motsvarande sätt avgör kanslichefen i fråga om avdelningarnas gemensamma tjänstemän och avdelningschefen i fråga om sin avdelning vilken tjänsteman eller byrå som skall handlägga ett ärende.

Avgörandet av ärenden
31 §

Kanslichefen, avdelningscheferna, de biträdande avdelningscheferna och byråcheferna samt övriga tjänstemän avgör de ärenden som nämns i 32-55 §§ och i vilka beslut skall fattas vid ministeriet, om saken inte enligt 32 § reglementet för statsrådet skall avgöras av ministern eller om inte ministern, kanslichefen eller avdelningschefen har förbehållit sig avgörandet i ärendet.

Om utövande av den beslutanderätt som nämns i 32-55 §§ utfärdas i behövliga delar närmare bestämmelser i arbetsordningen.

Om avgörandet av de ärenden som skall handläggas av gränsbevakningsavdelningen stadgas särskilt.

32 §

Kanslichefen avgör ärenden som gäller

1) avgivande av utlåtande i frågor som hör till fler än en avdelnings verksamhetsområde,

2) ministeriets dispositionsmedel,

3) den konsultativa tjänstemannens, avdelningschefernas och deras vikariers semesterordning och semestrar,

4) reseförordnanden för tjänsteresor till utlandet för den konsultativa tjänstemannen och avdelningscheferna,

5) uppförande på indragningsstat,

6) den inre ordningen i ministeriet,

7) utnämning av och tjänstledighet enligt prövning för de tjänstemän som nämns i 14 § 1 mom. 24-26 punkten samt anställning av någon att sköta dessa tjänster interimistiskt eller som vikarie,

8) anställning av tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande vid ministeriet samt

9) tjänstledighet enligt prövning för högst ett år för de tjänstemän som nämns i 14 § 1 mom. 12-23 punkten samt anställning av någon att sköta dessa tjänster interimistiskt eller som vikarie för högst ett år.

33 §

En avdelningschef avgör ärenden som gäller

1) avgivande av utlåtande i frågor som hör till avdelningens verksamhetsområde, om ärendet inte på grund av vad som stadgas nedan skall avgöras av någon annan tjänsteman,

2) semesterordning och semestrar för avdelningens tjänstemän och annan personal, med undantag av semester för avdelningschefen och hans ställföreträdare,

3) reseförordnanden för tjänsteresor för avdelningens tjänstemän,

4) fastställande av arvoden åt sekreterare samt upplagans storlek för tryckta eller duplicerade kommittébetänkanden och distributionen av betänkandena i fråga om kommittéer som hör till avdelningens verksamhetsområde samt

5) användning av medel som ställts till avdelningens förfogande eller anvisats för dess verksamhetsområde.

I avdelningens arbetsordning kan bestämmas att de i 5 punkten nämnda ärendena skall avgöras av en biträdande avdelningschef eller av en byråchef.

34 §

En byråchef avgör ärenden som gäller avgivande av utlåtande i frågor som hör till byråns verksamhetsområde och inte är av mycket stor betydelse.

35 §

Avdelningschefen vid allmänna avdelningen avgör utöver de ärenden som nämns i 33 § 1 mom. 1-4 punkten frågor som gäller

1) användning av medel som ställts till ministeriets förfogande för allmänna konsumtionsutgifter och för inventarieanskaffningar,

2) utnämning av och tjänstledighet enligt prövning för de tjänstemän som nämns i 14 § 1 mom. 27 och 28 punkten samt anställning av någon att sköta dessa tjänster interimistiskt eller som vikarie,

3) tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal,

4) ingående av avtal som avses i 30 § 1 mom. statstjänstemannalagen (755/86),

5) bisysslotillstånd och anmälningar om bisyssla samt

6) avskrivningar av inventarier och annan därmed jämförbar egendom.

36 §

Byråchefen vid allmänna avdelningens allmänna byrå avgör ärenden som gäller

1) ålderstillägg, semesterersättningar samt andra lönetillägg och tilläggsarvoden som baserar sig på tjänstekollektivavtal eller på stadganden om villkoren i arbetsförhållanden och

2) utfärdande av intyg över uppsägning och över att tjänsteförhållandet upphört.

37 §

Byråchefen vid allmänna avdelningens ekonomibyrå avgör ärenden som gäller

1) uppgifter som ankommer på ministeriet i dess egenskap av redovisningsverk,

2) kontoavskrivningar,

3) personaladministrativa uppgifter som föranleds ministeriet av sjukförsäkringslagen (364/63),

4) betalning av för sent företedda reseräkningar samt

5) tillstånd att använda egen bil för tjänsteresor.

38 §

Biträdande avdelningschefen vid läns- och kommunavdelningen avgör ärenden som gäller

1) tjänstledighet för landshövding och överdirektören för befolkningsregistercentralen när det är fråga om sådan tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal och

2) utfärdande av intyg över uppsägning och över att tjänsteförhållandet upphört åt landshövding, länsråd och överdirektören för befolkningsregistercentralen.

39 §

Byråchefen vid läns- och kommunavdelningens länsbyrå avgör ärenden som gäller

1) tjänstledighet för längre tid än tre månader för länsråd som är ordförande i länsrätten, länsråd som tjänstgör vid länsrätten och länsassessor när det är fråga om sådan tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal och

2) utfärdande av intyg åt länsassessor över uppsägning och över att tjänsteförhållandet upphört.

40 §

Polisöverdirektören avgör utöver vad som stadgas i 33 § ärenden som gäller

1) ledning av polisverksamheten,

2) tjänstledighet enligt prövning för högst ett år för de tjänstemän som nämns i 52 § 3 mom. polisförordningen samt anställning av någon att sköta dessa tjänster interimistiskt eller som vikarie för högst ett år,

3) polispersonalens utbildning,

4) information,

5) polisens internationella samarbete,

6) utvisning av utlänningar ur landet samt

7) beviljande av tillstånd för import av skjutvapen och skjutförnödenheter.

41 §

Den polisöverinspektör som är biträdande chef för polisavdelningen avgör ärenden som gäller

1) tilldelande av polisbefogenheter,

2) användning av emblem för polisen,

3) utlämning av brottslingar,

4) transport av fångar och anhållna,

5) automatisk databehandling, om inte annat stadgas nedan, samt

6) klagomål.

42 §

Byråchefen vid polisavdelningens administrativa byrå avgör ärenden som gäller

1) tjänstledighet för de polistjänstemän som utnämns av republikens president, statsrådet eller inrikesministeriet när det är fråga om sådan tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal,

2) utfärdande av intyg över uppsägning och över att tjänsteförhållandet upphört åt de polistjänstemän som utnämns av republikens president, statsrådet eller inrikesministeriet samt

3) ålderstillägg åt tjänstemännen vid polishundsinrättningen och polisdepåerna.

43 §

Den polisöverinspektör som är chef för polisavdelningens polisbyrå avgör ärenden som gäller

1) ledning av polisverksamheten i enlighet med de allmänna anvisningar som polisöverdirektören meddelar,

2) fysisk fostran och idrott,

3) polishundsverksamheten,

4) rättsmedicinska undersökningar,

5) hittegods samt

6) arbetsstudier och rationalisering.

44 §

Överinspektörerna vid polisavdelningens polisbyrå avgör jämte byråchefen i 43 § nämnda ärenden enligt den uppgiftsfördelning som bestäms i arbetsordningen.

45 §

Byråchefen vid polisavdelningens tekniska byrå avgör ärenden som gäller

1) inventarier och tekniska redskap samt anskaffning och fördelning av dem,

2) lokaler och anskaffning av dem,

3) polisdepåerna och polishundsinrättningen, om ärendet inte skall handläggas av någon annan byrå,

4) beslut om att ta egendom i statens bruk som dömts förbruten och om inlösning av skjutvapen till staten samt

5) utländska soldaters gravar.

46 §

Överingenjören och byråingenjörerna vid polisavdelningens tekniska byrå avgör jämte byråchefen i 45 § nämnda ärenden enligt den uppgiftsfördelning som bestäms i arbetsordningen.

47 §

Byråchefen vid polisavdelningens utlänningsbyrå avgör ärenden som gäller

1) sökande av rättelse enligt 32 § utlänningslagen (400/83) i beslut av polismyndighet eller passgranskare,

2) avvisning av utlänning vid gränsen,

3) tillstånd enligt 3 § 2 mom. utlänningslagen och 11 § 1 mom. passlagen (642/86),

4) främlingspass och resedokument,

5) förbud för utlänning att lämna landet,

6) inrese-, uppehålls- och arbetstillstånd för utlänningar samt

7) förlängning av tiden för tagande i förvar av en utlänning.

48 §

Överinspektören, inspektören, föredraganden, avdelningssekreteraren, biträdande inspektören och byråsekreteraren vid polisavdelningens utlänningsbyrå avgör jämte byråchefen i 47 § nämnda ärenden enligt den uppgiftsfördelning som bestäms i arbetsordningen.

Avdelningssekreterare, biträdande inspektör och byråsekreterare vilka har anställts vid ministeriet som föredragande får dock tilldelas endast sådana ärenden för avgörande där avgörandet baserar sig på de allmänna anvisningar byråchefen meddelar.

Överinspektören avgör ärendena på föredragning. Beslut om ansökningar som inte kan bifallas fattas av inspektören på föredragning. Övriga avgöranden träffas utan föredragning.

49 §

Byråchefen vid polisavdelningens datasystemsbyrå avgör ärenden som gäller datorutrustning och datoranläggningar samt anskaffning och fördelning av dem.

50 §

Överinspektörerna vid polisavdelningens datasystemsbyrå avgör jämte byråchefen de ärenden som nämns i 49 § enligt den uppgiftsfördelning som bestäms i arbetsordningen.

51 §

Avdelningschefen vid räddningsavdelningen avgör utöver vad som stadgas i 33 § ärenden som gäller

1) förhandsavgöranden och anspråk på rättelse som hänför sig till statsandelar samt beviljande och utanordning av statsunderstöd, lån och andra understöd och ersättningar samt av förskott på dem,

2) genomförande av allmän planering och organisering samt regionala och lokala planer och arrangemang i samband därmed,

3) fastställelse av den allmänna organiseringen av utbildning, information och upplysning,

4) tjänstledighet enligt prövning för högst ett år för föreståndaren och biträdande föreståndaren för räddningsförvaltningens utbildningscentral samt anställning av någon att sköta dessa tjänster interimistiskt eller som vikarie för högst ett år,

5) förläggning av personalen vid räddningsförvaltningens utbildningscentral till de läroanstalter som hör till utbildningscentralen,

6) uthyrning av bostad i fastighet som hör till räddningsförvaltningens utbildningscentral till någon annan än den som hör till utbildningscentralens personal,

7) tillsyn över farliga ämnen och skyddsåtgärder mot dem,

8) tekniskt genomförande av alarmerings- och signalverksamheten,

9) storleken som fordras för de skyddsrum som nämns i 8 och 9 §§ förordningen om befolkningsskydd (237/59),

10) undantag och lättnader enligt 12 § 2 mom. och 13 § förordningen om befolkningsskydd samt i fråga om bestämmelser som utfärdats med stöd av 14 § nämnda förordning samt

11) arbetarskydd.

52 §

Byråchefen vid räddningsavdelningens administrativa byrå avgör ärenden som gäller

1) beviljande och utanordning av statsandelar samt av förskott på dem,

2) tjänstledighet för föreståndaren och biträdande föreståndaren för räddningsförvaltningens utbildningscentral när det är fråga om sådan tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal,

3) utfärdande av intyg över uppsägning och över att tjänsteförhållandet upphört åt utbildningscentralens föreståndare och biträdande föreståndare samt

4) bestämmande av hyresvärden.

53 §

Byråchefen vid räddningsavdelningens beredskapsbyrå avgör ärenden som gäller

1) inspektion av beredskapen och därav föranledda åtgärder,

2) reservering av byggnader,

3) lagring och användning av material,

4) mindre ändringar av skyddsorters gränser samt

5) annan än teknisk forskning.

54 §

Byråchefen vid räddningsavdelningens utbildnings- och informationsbyrå avgör ärenden som gäller

1) ledning och övervakning av frivilliga organisationers verksamhet,

2) genomförande av fastställd allmän organisering av utbildning, information och upplysning samt

3) publikationer.

Ytterligare avgör byråchefen utan föredragning ärenden som gäller kallelse till den utbildning som avses i 6 § 2 mom. lagen om befolkningsskydd (438/58).

55 §

Byråchefen vid räddningsavdelningens tekniska byrå avgör ärenden som gäller

1) forskning, handledning, rådgivning och granskning av teknisk art samt därav föranledda åtgärder,

2) i 12 § 1 punkten nämnda anordningar samt sotning och brandinspektion,

3) släckningsvattentäkter,

4) kvalitets- och typkrav på materiel, redskap och anordningar,

5) planering, utveckling, inspektion och användning av skyddsrum och andra skyddskonstruktioner och av anordningar i dem samt

6) tillstånd till undantag med stöd av förordningen om biografföreställningar (809/78).

Särskilda stadganden
56 §

Om inte annat stadgas gäller angående ministeriet vad som stadgas i reglementet för statsrådet.

Ikraftträdande
57 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1988 och genom den upphävs förordningen den 16 september 1983 om inrikesministeriet (753/83) jämte senare ändringar.

Den arbetsordning och det reglemente för ämbetsverksdemokrati som har givits med stöd av den tidigare förordningen skall dock fortfarande gälla tills inrikesministeriet bestämmer annat.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.