339/1988

Given i Helsingfors den 15 april 1988

Förordning om ändring av förordningen om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 10 § förordningen den 2 november 1984 om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (742/84) och

fogas till förordningen nya 10 a-10 d §§ som följer:

10 §

Vid nämnden kan finnas tjänster som sekreterare, föredragande, notarie, registrator, avdelningssekreterare, byråsekreterare och maskinskriverska. Dessutom kan i nämnden finnas tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

Vid nämnden kan även finnas föredragande med anställningen som bisyssla.

10 a §

Behörighetskrav för tjänsterna vid arbetslöshetsnämnden är:

1) för tjänsten som sekreterare juris kandidatexamen samt förtrogenhet med administrativa uppgifter;

2) för tjänst som föredragande juris kandidatexamen;

3) för tjänst som notarie lämplig högskoleexamen;

4) för tjänst som avdelningssekreterare studentexamen eller lämplig examen inom yrkesutbildningen; samt

5) för övriga tjänster för dem lämplig utbildning.

10 b §

Sekreteraren utnämns av social- och hälsovårdsministeriet.

Den övriga personalen utnämns eller anställs av arbetslöshetsnämnden.

10 c §

När det är fråga om beviljande av en sådan tjänstledighet som tjänstemannen har rätt till under i lag stadgade eller i tjänstekollektivavtal överenskomna förutsättningar eller om annan tjänstledighet för högst ett år, beviljas sekreteraren tjänstledighet av arbetslöshetsnämnden. Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om beviljande av tjänstledighet, som beror av prövning, för sekreteraren för längre tid än ett år.

Om sekreterartjänsten har blivit vakant beslutar social- och hälsovårdsministeriet om anställning av en tjänstförrättande att sköta den vakanta tjänsten för längre tid än ett år och arbetslöshetsnämnden beslutar om anställning för kortare tid. Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om skötseln av sekreterarens tjänst även under en tjänstledighet som varar längre än ett år och arbetslöshetsnämnden om skötseln av en tjänst under en kortare tjänstledighet.

10 d §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1988.

Utan hinder av stadgandena om behörighetskrav i förordningens 10 a § är den som innehar en tjänst då denna förordning träder i kraft fortfarande behörig för en tjänst med samma benämning vid arbetslöshetsnämnden.

Vid besättande av en tjänst, för vilken ansökningstiden går ut före den 1 maj 1988, tillämpas de behörighetskrav som gäller då ansökningstiden går ut.

Helsingfors den 15 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.