309/1988

Utfärdat i Helsingfors den 7 april 1988

Statsrådets beslut om normalpriserna för biblioteksbyggnader

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet med stöd av 13 § 1 mom. lagen den 28 december 1978 om statsandelar och statsunderstöd till grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek (1112/78), sådant detta lagrum lyder i lag av den 31 december 1986 (1053/86) beslutat:

1 §

Biblioteksbyggnaders och -utrymmens normalpriser per kvadratmeter nyttoyta är följande:

1) Biblioteksbyggnad samt bibliotekslokal i anslutning till en skolbyggnad:

biblioteksutrymmen 5 900 mk
garageutrymmen för bokbuss 4 550 mk
bostad 4 050 mk
utrymmen för skötsel av fastigheten 5 050 mk

2) Bibliotekslokal annorstädes än i skolbyggnad:

biblioteksutrymmen 5 310 mk
garageutrymmen för bokbuss 4 095 mk
2 §

De ovan angivna normalpriserna per kvadratmeter nyttoyta är enligt kostnadsnivån för byggnadskostnadsindexpoängtalet 161. Det normalpris som skall bestämmas för en byggnad och för en bibliotekslokal i en skolbyggnad skall justeras till nivån enligt senaste kända byggnadskostnadsindex för den dag då programmet för projektets genomförande godkänns.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 13 april 1988. Beslutet tillämpas från och med den 1 januari 1988 och det är i kraft till utgången av år 1988.

Helsingfors den 7 april 1988

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Biblioteksråd
Keijo Perälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.