300/1988

Given i Helsingfors den 31 mars 1988

Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 17 september 1982 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (677/82) 14 § och 18 § 1 punkten,

ändras 4 §, rubriken för och den inledande satsen i 5 §, 6 §, 7 § 3 mom., 8 § 1 punkten, 10 § 1-3 mom., 11 och 15 §§, 17 § 4, 10, 12 och 13 punkten samt 26 § 1 mom.,

av dessa lagrum 17 § 12 och 13 punkten sådana de lyder i lag av den 25 april 1986 (297/86), samt

fogas till 17 § en ny 14 punkt, till 23 § nya 2 och 3 mom. samt till 31 § ett nytt 4 mom. som följer:

2 kap.

Planering

4 §
Riksomfattande plan

Statsrådet skall kalenderårsvis i samband med avlåtandet av regeringens proposition angående statsförslaget godkänna en riksomfattande plan för anordnande av social- och hälsovården för de fem kalenderår som följer på det år då planen godkänns (den riksomfattande planen).

5 §
Den riksomfattande planens innehåll

Den riksomfattande planen innehåller


6 §
Utarbetandet av den riksomfattande planen

Social- och hälsovårdsministeriet sammanställer och föredrar den riksomfattande planen.

Den riksomfattande planen bereds av social- och hälsovårdsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet samt handels- och industriministeriet, vart och ett inom sitt förvaltningsområde på förslag av de under ministeriet lydande centrala ämbetsverken. Länsstyrelserna bistår ministerierna och de centrala ämbetsverken vid beredningen av den riksomfattande planen.

Jord- och skogsbruksministeriet, handels- och industriministeriet, socialstyrelsen och medicinalstyrelsen skall senast den 30 april tillställa social- och hälsovårdsministeriet sina förslag i fråga om den riksomfattande planen.

7 §
Realiseringsplan

Realiseringsplanen skall basera sig på social- och hälsovårdsbehoven inom kommunens eller kommunalförbundets verksamhetsområde samt anpassas till den riksomfattande planen.

8 §
Realiseringsplanens innehåll

I realiseringsplanen skall ingå:

1) utredning över de nya arrangemang som behövs i kommunen eller kommunalförbundet för uppnående av de mål som ställts i den riksomfattande planen;


10 §
Fastställande av realiseringsplan

Länsstyrelsen skall senast den 28 februari fastställa realiseringsplanen för det första kalenderårets vidkommande och vid behov utfärda anvisningar om utvecklandet av den för de senare årens vidkommande. Samtidigt skall länsstyrelsen ge förhandsbesked beträffande de godtagbara ändringarna i fråga om personalen och de övriga resurserna enligt realiseringsplanen under det andra kalenderåret. Förhandsbeskedet skall såsom bindande iakttas då följande realiseringsplan fastställs, om inte annat följer av den eller av den riksomfattande plan som ligger till grund för den.

Realiseringsplanen skall fastställas oförändrad. I den kan likväl göras ändringar med karaktär av rättelser. Planen skall likväl lämnas utan fastställelse till den del den strider mot lag, förordning, gällande riksomfattande plan eller med stöd av den utfärdade anvisningar och till den del i planen ingår sådana projekt, arrangemang som avser ändring av verksamheten samt ändringar av personalens storlek vilka det inte är möjligt att genomföra med beaktande av de resurser som anvisats i den riksomfattande planen samt länets övriga kommuners och kommunalförbunds behov.

Om kommunen eller kommunalförbundet inte nöjer sig med länsstyrelsens beslut till den del realiseringsplanen lämnats utan fastställelse, kan kommunen eller kommunalförbundet inom tre månader från det kommunen eller kommunalförbundet fick del av länsstyrelsens beslut skriftligen yrka att länsstyrelsen skall rätta beslutet. Kommunen eller kommunalförbundet kan på motsvarande sätt inom en månad från det kommunen eller kommunalförbundet fick del av det beslut länsstyrelsen givit på basen av rättelseyrkande kräva att länsstyrelsen underställer statsrådet sitt beslut för slutligt avgörande. Länsstyrelsen skall utan dröjsmål förelägga statsrådet underställningen, sitt beslut och sitt utlåtande.


11 §
Ändring av realiseringsplan

Om förhållandena förändrats efter det realiseringsplanen fastställts, kan planen ändras. Härvid skall i tillämpliga delar iakttas det i 7, 9 och 10 §§ stadgade förfarandet.

15 §
Avtal

Det centrala ämbetsverket eller, om något sådant inte finns, ministeriet och en i 13 § 1 mom. nämnd privat serviceproducent skall ingå avtal om ersättningarna för den service som kommunerna och kommunalförbunden anskaffar. Ämbetsverket eller ministeriet skall innan avtalet ingås förhandla med respektive kommunala centralorganisationer.

17 §
Undantag från statsandelslagen

Från stadgandena i statsandelslagen görs undantag som följer:


4) de i statsandelslagens 5 § 6 och 8 punkten stadgade begränsningarna tillämpas inte;


10) förskott på statsandel för alla kostnader betalas, med avvikelse från statsandelslagens 5 kap., i enlighet med beräkning som ingår i fastställd realiseringsplan med iakttagande av vad som stadgas om frister i statsandelslagens 18 § 1 mom., dock så att det förskott som skall betalas månatligen höjs eller sänks i motsvarighet till den genomsnittliga förändring med vilken kostnaderna för social- och hälsovårdens vidkommande i genomsnitt förändrats jämfört med den nivå som ligger till grund för beräkningen. Dessutom höjs eller sänks förskottet, om de kostnader för kommunen eller kommunalförbundet som ligger till grund för förskottet avsevärt förändrats;


12) stadgandet i statsandelslagens 21 a § om avbrytande av betalningen av förskott eller slutrat i fråga om statsandel tillämpas inte;

13) statsrådet kan på en kommuns eller ett kommunalförbunds ansökan besluta att programmet för genomförande av projekt som avses i 5 § 3 punkten och som ingår i den riksomfattande planen kan godkännas så, att projektet får påbörjas tidigare än under det inledningsår som nämns i den riksomfattande planen. Beslutet om betalning av statsandel fattas och statsandel för projektets anläggnings- och driftskostnader betalas härvid först då kostnaderna intagits i någon av statsrådet senare godkänd riksomfattande plan och statsandelen upptagits i statsförslaget;

14) statsandelslagens 24 § tillämpas inte då en inrättning överlåts eller dess verksamhet ändras eller upphör i enlighet med fastställd realiseringsplan, förutsatt att inrättningen alltjämt används för social- och hälsovård enligt fastställd realiseringsplan.

23 §
Arbetsgivares pensionskostnadsandel

I denna lag nämnd pensionskostnadsandel samt på den för försenad betalning beräknad årlig dröjsmålsränta om 16 procent får utsökas utan dom eller utslag på det sätt som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

Om arbetsgivaren är ett samfund eller en sammanslutning för vars förpliktelser en delägare eller bolagsman svarar såsom för egen gäld, kan i denna lag angiven pensionskostnadsandel samt på den för försening beräknad ränta utsökas hos delägaren eller bolagsmannen på det sätt som stadgas i 2 mom.

26 §
Anvisningar

Ministeriet och det centrala ämbetsverket meddelar i enlighet med vad som särskilt bestäms i den riksomfattande planen närmare anvisningar om tillämpningen av de direktiv som ingår i den riksomfattande planen.


31 §
Övergångsstadganden

Skyldighet att återbetala ett i 3 mom. angivet statsunderstöd upphör då fem år förflutit sedan understödet utbetalades.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Stadgandena i 2 kap. lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården tillämpas dock sådana de lyder i denna lag första gången redan år 1988 vid uppgörandet och godkännandet av den riksomfattande planen för åren 1989-1993 samt vid uppgörandet och fastställandet av realiseringsplanerna. Vid fastställande eller ändring av planer för tidigare år skall iakttas de stadganden som gällde då denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag kräver kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 43/87
Ekonomiutsk. bet. 1 /88
Stora utsk. bet. 9/88

Helsingfors den 31 mars 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.