291/1988

Utfärdat i Helsingfors den 31 mars 1988

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om verkställighet av fordonsförordningen

Trafikministeriet har

upphävt 25 § 3 mom., 154 § 3 och 4 mom., 155 § 4 mom. och 159 § 4-6 mom. i trafikministeriets beslut av den 8 februari 1983 om verkställighet av fordonsförordningen (150/83),

ändrat 4 § 2 mom., 5 § 3 mom., 13 § 2 och 3 mom., 18 § 2 mom., 19 §, 23 § 1 mom., 25 § 5 a mom., 29 § 3 mom., 30 § 1 mom., 52 § 1 mom., 78 § 3 mom., 88 § 8 mom., 133 §, 143 § 1 mom., 158 § 2 mom., 181 § 3 mom., 184 § 1 mom., 185 § 2 mom., 190 § 1 mom., 213 § 1 mom., 224 § 1 mom. och 230 § 1 mom.,

av dessa lagrum 4 § 2 mom. sådant det lyder i beslutet av den 13 november 1987 (851/87) samt 18 § 2 mom., 19 § 1 mom., 25 § 5 a mom., 29 § 3 mom., 30 § 1 mom. och 78 § 3 mom. sådana de lyder i beslutet av den 27 november 1987 (875/87), samt

fogat till 13 § ett nytt 8 mom. och till 157 § ett nytt 5 mom. som följer:

2 kap.

Almänna föreskrifter angående fordon

4 §
Axelkonstruktioner

2. Då avståndet mellan de yttersta axlarna i bils treaxlad eller släpvagns tvåaxlad boggi överstiger 2,4 meter eller motsvarande avstånd i släpvagns treaxlad boggi 2,8 meter, skall minst en av boggins axlar vara självstyrd eller tvångstyrd. Axel i bakersta tvåaxlad boggi av en egentlig släpvagn får ändå inte vara självstyrd.


5 §
Mått

3. Fordons bredd fastställs genom mätning på det bredaste stället, varvid dock speglar, körriktningsljus, sidljus och däckens utvidgning på grund av belastning inte beaktas. Bredden vid däckens ytterkanter får också fastställas genom beräkning, varvid till avståndet mellan de yttersta hjulens centrumlinjer läggs den största bredden för ifrågavarande däckdimension enligt STRO- eller ETRTO-norm. Om den beräknade bredden inte överstiger den största tillåtna bredden, anses fordonet uppfylla kravet angående bredd.

3 kap.

Bil

13 §
Bromsar

2. Färdbromsen skall ha sådan effekt, att oberoende av bilens belastning vid användning av bromsen den uppnådda minimiretardationen, då koefficienten för friktionen mellan vägen och däcken är 0,8, för personbil är 5,8 m/s2 och för annan bil 5,0 m/s2, för på ett bilunderrede konstruerad arbetsmaskin likväl 3,0 m/s2, då maskinens största tillåtna, av konstruktionen beroende hastighet är högst 50 km/h. Pedalkraften får därvid för person- och paketbil uppgå till högst 500 N och för annan bil till högst 700 N. Parkeringsbromsen skall, då koefficienten för friktionen mellan vägen och däcken är 0,6, kunna hålla en lastad bil på stället i en upp- eller nedförsbacke, vars lutning är 18 procent. Handreglagets manöverkraft får härvid i en personbil inte överstiga 400 N och i en annan bil 600 N.

3. I bromsarna får användas endast sådana reglerings- och säkerhetsanordningar, som bilens tillverkare har godkänt för senare installation och vilka inte äventyrar bromsarnas funktion.


8. Om effekten, konstruktionen och andra egenskaper hos bromsar i bussar med tryckluftsbromsar och i lastbilar vägande över 12 000 kg och försedda med tryckluftsbromsar stadgas särskilt.

18 §
Körljus

2. Med avvikelse från bestämmelserna i 1 mom. får helljusen vara anbragta i särskilda strålkastare, vilka inte får vara belägna ytterom halvljusstrålkastarna i sidled och inte bakom bilens längst fram belägna framaxel. Strålkastarnas inbördes avstånd måste vara sådant, att de inte kan anses som en enligt 10 § 2 mom. räknad strålkastare. Halvljusen skall fungera när de separata helljusen är påkopplade, utom då helljusen med hjälp av en specialanordning används för givande av ljussignal.


19 §
Strålkastarrengörare

1. Bil skall ha strålkastarrengörare för halvljusstrålkastarna och de egentliga helljusstrålkastarna. Strålkastarrengörarna skall fungera maskinellt och rengöra strålkastarnas glas under en rengöringsperiod så, att belysningen uppgår till minst 80 procent av ljuseffekten från en ren strålkastare. Strålkastarrengöraren skall ha en vätskebehållare, vars volym räcker till för 50 rengöringsperioder. Om vindrutespolaren och strålkastarrengöraren har en gemensam spolvätskebehållare, skall den ovannämnda volymen ökas med en liter, i buss dock med fem liter.

2. Strålkastarrengörarna anses uppfylla kraven i 1 mom., om de eller bilen är E-godkända i enlighet med reglementet nr 45/01 eller ett motsvarande senare reglemente.

23 §
Bromsljus

1. På bil skall baktill på vardera sidan finnas en lykta, som visar rött ljus bakåt och vari ljuset tänds då färdbromsen träder i funktion. Lyktan får finnas på ett avstånd av högst 0,40 m från bilens sida samt på en höjd av minst 0,35 m och högst 1,50 m eller, då synnerliga av karosserikonstruktionen påkallade skäl det kräver, högst 2,10 m. Till originalutrustningen hörande lyktor får vara belägna på ett större avstånd från bilens sida än 0,40 m, under förutsättning att deras inbördes avstånd är minst 0,60 m. Bromsljuset skall vara synligt minst 15° uppåt och nedåt samt 45° mot mittlinjen och åt sidan. Bromsljuset får vara kombinerat med bakljusen i samma lykta.


25 §
Igenkänningsljus

5 a. På polisbil och bil som används i polisens tjänsteuppgift får finnas högst ett framåt riktat rött blinkande stoppljus placerat på bilens längsgående mittlinje eller på vänstra halvan och beläget på tak, bakom vindruta eller ovanför stötfångare. Ljuset skall blinka 1-2 gånger i sekunden. Stoppljusets ljusstyrka i riktning av lyktans referensaxel skall vara minst 500 candela.


29 §
Dimbakljus

3. Ett dimbakljus skall vara kopplat så att det inte kan fungera ensamt eller då endast parkeringsljuset är påkopplat. Dimbakljuset skall kunna kopplas bort särskilt för sig. Om bilen har dimframljus får dimbakljuset vara kopplat så att det fungerar endast då dimframljuset fungerar.


30 §
Konturljus

1. En bil får på vardera sidan i karosseriets övre hörn framtill ha en lykta, som visar vitt ljus framåt och baktill en lykta, som visar rött ljus bakåt. En lastbil får därtill i förarhyttens övre hörn ha likadana lyktor, som visar vitt eller ljusgult ljus framåt. Konturljuslyktan skall vara E-godkänd i enlighet med reglementet nr 7.


52 §
Bilbälten och deras fästpunkter

1. I en bil erforderligt bilbälte skall vara tillförlitligt fäst i karosseriet eller sätet så, att det vid en sammanstötning minskar skaderisken för den som använder bältet. Bilbältet för varje sittplats ytterst till vänster och ytterst till höger skall vara av trepunktstyp. Bilbältet för förarens sittplats och för den sittplats som finns i framsätet längst till höger skall vara försett med upprullningsdon.


4 kap.

Motorcykel

78 §
Igenkännings- och stoppljus

3. På polismotorcykel får finnas högst ett framåt riktat rött blinkande stoppljus placerat på motorcykels längsgående mittlinje eller på vänstra halvan. Ljuset skall blinka 1-2 gånger i sekunden. Stoppljusets ljusstyrka i riktning av lyktans referensaxel skall vara minst 500 candela.

88 §
Trehjulig motorcykels konstruktion och utrustning

8. På en trehjulig motorcykel skall finnas två bromslyktor, som visar rött ljus bakåt och fungerar så snart någondera färdbromsen används. De skall placeras såsom om baklyktor är bestämt. Bromsljusen skall i klart dagsljus vara synliga på ett avstånd av minst 50 m. De får vara kombinerade med baklyktorna.


6 kap.

Traktor och motorredskap

133 §
Utstående delar och anordningar

Har till traktor eller motorredskap anslutits arbetsredkap, som når ut ytterom det längsgående vertikalplanet vid fordonets största bredd mer än 0,20 m eller är fordonets eller arbetsredskaps bredd mera än 2,60 m, skall de utskjutande delarna både baktill och framtill märkas med växelvis röda och gula ränder. De skall dessutom förses med framåtriktade vita och bakåtriktade röda, E-godkända reflektorer.

7 kap.

Terrängfordon

143 §
Bromsljus

1. På terrängfordon får på vardera sidan finnas en lykta, som visar rött ljus bakåt, så att ljuset i den tänds då färdbromsen träder i funktion.


9 kap.

Släpvagnar till bilar

157 §

5. Om effekten, konstruktionen och andra egenskaper hos bromsar i släpvagnar, som är försedda med tryckluftsbromsar och väger över 6 000 kg, stadgas särskilt.

158 §
Parkeringsbroms

2. Parkeringsbromsen skall, då koefficienten för friktionen mellan vägen och däcken är 0,6, kunna hålla en lastad släpvagn på stället i en upp- eller nedförsbacke, vars lutning är 18 procent.

10 kap.

Släpvagn för specialtransport

181 §

3. Då annat fordon än för specialtransport särskilt godkänd släpvagn används för specialtransport, skall föreskrifterna i 184 § 1 mom., 185 § 2 och 3 mom. samt 188 § 3 och 4 mom. iakttas.

184 §
Släpvagns utrustning

1. Såvida släpvagn eller specialtransport är bredare än 2,6 m, skall baktill på släpvagnen finnas lyktor, som avger rött ljus bakåt och skall vara placerade så, att de motsvarar transportens största bredd och fungerar samtidigt med bakljusen, samt på motsvarande sätt placerade röda triangelformade reflektorer. Såvida släpvagn eller specialtransport är bredare än 3,0 m, skall på båda sidorna finnas två lyktor placerade ovanom varandra. Lyktorna och reflektorerna skall befinna sig på en höjd av minst 0,35 m och högst 1,5 m. Varje lyktas lampeffekt skall vara minst 15 W och högst 21 W.


185 §
Dragbils belastning och markering av bredden

2. Är släpvagn eller specialtransport bredare än 2,6 m skall framtill på dragbilen eller omedelbart bakom förarhytten monteras signalstänger, som anger lastens bredd och lätt böjs eller förskjuts, om de träffar ett hinder. På stängerna skall fästas framåtriktade lyktor som visar brungult ljus framåt och skall vara placerade så, att de motsvarar transportens största bredd och skall fungera samtidigt med bakljusen. Ytterligare skall på stängerna fästas framåt riktade vita reflektorer av ca 100 mm bredd och ca 200 mm höjd. Lyktorna och reflektorerna skall befinna sig på en höjd av minst 1,00 m och högst 1,5 m. Lampeffekten hos envar av lyktorna skall vara minst 15 W och högst 21 W.


11 kap.

Släpvagn till motorcykel

190 §
Bromsljus

1. På en släpvagn till en motorcykel skall baktill på vardera sidan finnas en lykta, som visar rött ljus bakåt och vari ljuset tänds då någondera av motorcykelns bromsar används. Bromsljusets lampeffekt skall vara minst 5 W.


14 kap

Släpvagn till motorredskap

213 §
Bromsljus

1. På en släpvagn till ett motorredskap får baktill på vardera sidan finnas en lykta, som visar rött ljus bakåt och vari ljuset tänds då motorredskapets färdbroms träder i funktion. Lyktan får befinna sig på ett avstånd av högst 0,40 m från släpvagnens sida samt på en höjd av minst 0,35 m och högst 1,90 m eller, då synnerliga av korosserikonstruktionen påkallade skäl det kräver, på en höjd av högst 2,10 m.


16 kap.

Släpanordningar

224 §
Allmänt

1. En släpanordning får kopplas till ett motordrivet fordon med iakttagande i tillämpliga delar av vad i detta avseende är stadgat om koppling av släpvagn till motsvarande fordon, dock så att:


c) då en släpanordnings största bredd överstiger 2,60 m, skall dess fram- och bakhörn eller utstående delar målas med växelvis röda och gula ränder: på den skall också monteras framåtriktade gula eller vita och bakåtriktade röda minst 30 cm2 stora reflektorer, vilka anger den största bredden.


230 §
Bromsljus

1. På släpanordning får baktill på vardera sidan finnas en lykta, som visar rött ljus bakåt så, att ljuset tänds då dragfordonets färdbroms träder i funktion. Lyktan får vara belägen på ett avstånd av högst 0,40 m från anordningens sida samt på en höjd av minst 0,35 m och högst 1,50 m eller, då synnerliga av karosserikonstruktionen påkallade skäl det kräver, på en höjd av högst 2,10 m. Då synnerliga skäl, som beror på anordningens konstruktion, så kräver, får bromslyktorna vara belägna på ett större avstånd än 0,40 m från anordningens sida, förutsatt att deras inbördes avstånd är minst 0,60 m.Detta beslut träder i kraft den 15 april 1988. Upphävandet av beslutets 25 § 3 mom. och 159 § 4-6 mom. träder dock i kraft den 1 januari 1989, upphävandet av 154 § 3 och 4 mom. samt 155 § 3 mom. den 1 maj 1989, ändringarna av 4, 13, 52, 158 och 224 §§ den 1 januari 1990 och ändringen av 19 § den 1 januari 1994. Beslutet gäller fordon, som tas i bruk efter ikraftträdandet. Om konstruktionen av och utrustningen hos ett fordon, som har tagits i bruk innan detta beslut har trätt ikraft ändras, skall ändringen göras i överensstämmelse med detta beslut.

Helsingfors den 31 mars 1988

Trafikminister
Pekka Vennamo

Byråchef, Överingenjör
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.