290/1988

Given i Helsingfors den 31 mars 1988

Förordning om ändring av fordonsförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras i fordonsförordningen av den 26 mars 1982 (233/82) 18 § 1 mom. och 3 mom. a- och k-punkten, 20 § 1 mom., 23 § 1 mom., 24 § 1 mom., 26 § 2 mom. e- och f-punkten, 35 § 3 mom., 36 § 1 och 3 mom. samt 48 a § 1 mom.,

av dessa lagrum 18 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat genom förordningar av den 5 juni och 27 november 1987 (536/87 och 874/87), 18 § 3 mom. a- och k-punkten, 24 § 1 mom. och 26 § 2 mom. e- och f-punkten sådana de lyder i nämnda förordning av den 27 november 1987, 20 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat genom sistnämnda förordning, 23 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat genom förordning av den 21 december 1984 (1029/84) och nämnda förordning av den 27 november 1987 samt 48 a § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 22 januari 1988 (59/88), samt

fogas till 17 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom nämnda förordning av den 27 november 1987, en ny g-punkt, varvid de nuvarande punkterna g-k blir punkt h-l och till 26 § 2 mom., sådant det lyder i sistnämnda förordning, en ny g-punkt som följer:

17 §

1. Motordrivet fordon skall, om inte nedan annorlunda stadgas, ha:


g) brungula reflektorer, som syns åt sidorna, för att märka ut en konstruktionsdel eller ett redskap som är smalare än fordonet och skjuter ut framför fordonet eller mer än en meter bakåt;


18 §

1. En bil skall vara försedd med anordningar och utrustning som nämns i 17 §. Därtill skall en bil ha:

a) parkeringsbroms och, när det är fråga om en lastbil, buss eller specialbil som är försedd med tryckluftsbromsar och vars totalvikt är minst 12 000 kg, en reservbroms;

b) låsningsfria bromsar, när det är fråga om en tankbil som är avsedd för transport av farliga ämnen och vars totalvikt överstiger 12 000 kg, en dragbil för en motsvarande tanksläpvagn, vars totalvikt överstiger 6 000 kg, och en buss som är försedd med tryckluftsbromsar;

c) backningsanordning;

d) parkeringsljus och registreringsskylts ljus;

e) bromsljus och backningsljus;

f) körriktningsljus och koppling av dem som varningsblinker;

g) igenkänningsljus som anger bilens uppgift, när det är fråga om personbil som används i yrkesmässig beställningstrafik och lastbil som används som dragbil för släpvagn, i dragbil för över 2,6 meter bred specialtransportsläpvagn igenkänningsljus och reflektorer som anger att det rör sig om en exceptionellt bred transport, konturljus för buss, blinkande blått larmljus för bil som används som utryckningsfordon och blinkande brungult igenkännings- och varningsljus för bogserbil, bil som används för väghållning eller som dragbil för specialtransportsläpvagn och likaså för andra bilar om vilka ministeriet så bestämmer särskilt;

h) körljusstrålkastarrengörare, dock ej i buss som används uteslutande i yrkesmässig lokal- eller närtrafik;

i) vindruta, vindrutetorkare och vindrutespolare samt defroster;

j) defroster för bakrutan i personbil, dock inte på terrängpersonbil och bil med öppen karosserikonstruktion;

k) hastighetsmätare, i lastbil eller buss likväl färdskrivare; färdskrivare behöver dock inte finnas i buss som används uteslutande i yrkesmässig lokal- eller närtrafik förutsatt att den är försedd med hastighetsmätare;

l) taxameter i personbil som används i yrkesmässig beställningstrafik, om inte länsstyrelsen har beviljat befrielse från detta krav;

m) platser för registreringsskyltar;

n) stänkskärmar och när det är fråga om en bil, vars totalvikt är högre än 3 500 kg, stänkskydd på den bakersta axeln; på dragbil för påhängsvagn fordras dock inte stänkskydd;

o) ändamålsenlig och vid behov med särskilda anordningar dämpad fjädring; fjädring krävs dock inte i en bil vars konstruktiva hastighet är högst 50 km/h eller vars största tillåtna hastighet har begränsats till 50 km/h;

p) ett brandsäkert bränslesystem och en säkert placerad bränsletank, om bilen har förbränningsmotor;

q) ett bilbälte för varje egentlig sittplats, om bilens totalvikt är högst 3 500 kg, dock inte för en sittplats som är riktad åt sidan eller bakåt, ej heller för ett ihopfällbart säte som är avsett för tillfälligt bruk;

r) anordning för förhindrande av olovlig användning;

s) en dragkrok eller dragkoppling fram- och baktill i en buss, samt baktill i en lastbil vars axeltryck är högre än 6 000 kg; och

t) bakstötfångare eller motsvarande underkörningsskydd, om bilens totalvikt är högre än 3 500 kg, om inte ministeriet bestämmer annat.


3. En bil får, utöver de ljus och reflektorer som nämns i 17 § och ovan i 1 mom., ha:

a) extra helljus och en bil, som utför snöplogning, högt placerade extra helljus och extra halvljus;


k) arbets- och hjälpljus, som behövs för lastning, lossning och annan användning av fordonet, när det är fråga om lastbilar och specialbilar och likaså andra bilar, då de sistnämnda används för speciella ändamål sedan de godkänts av besiktningsstället;


20 §

1. En moped skall vara försedd med anordningar och utrustning som nämns i 17 §. Därtill skall den ha:

a) fram- och sidreflektorer;

b) ett brandsäkert bränslesystem, om mopeden har förbränningsmotor;

c) en anordning för förhindrande av olovlig användning; och

d) stänkskärmar.


23 §

1. Ett släpfordon skall, om inte annat stadgas nedan, ha:

a) bakljus;

b) fram- och bakreflektorer;

c) körriktningsljus, då dragfordonets körriktningsljus inte är tydligt synliga;

d) luftfyllda däck, medar eller gummiklädda band;

e) en ändamålsenlig och vid behov med särskilda anordningar dämpad fjädring, om släpfordonet är försett med luftfyllda däck och dess hastighet inte har begränsats till 50 km/h eller mindre;

f) beständigt märkt tillverkningsnummer, som getts av fordonets tillverkare eller av en myndighet, om det är fråga om en släpvagn som skall registreras;

g) hållbara och ändamålsenliga kopplingsanordningar mellan dragfordonet och släpfordonet;

h) på ett släpfordon, som utgör en del av en fordonskombination som är över 15,5 meter lång, en bakåtriktad skylt som anger längden; och

i) baktill på ett släpfordon, som har kopplats till en traktor eller ett motorredskap, en skylt som anger långsamt gående fordon.


24 §

1. En bils släpvagn skall vara försedd med de anordningar och den utrustning som nämns i 23 §. Därtill skall den ha:

a) en pålitlig och effektiv färdbroms, dock inte på en lätt släpvagn;

b) en parkeringsbroms och en anordning som sätter släpvagnens bromsar i funktion om kopplingen ger efter;

c) låsningsfria bromsar, om det är fråga om en släpvagn till en tankfordonskombination och släpvagnens totalvikt är minst 6 000 kg samt är avsedd för transport av farliga ämnen;

d) framljus;

e) sidljus, om längden hos släpvagnens karosserikonstruktion överstiger 6 meter;

f) bromsljus;

g) körriktningsljus;

h) en belyst plats för registreringsskylten;

i) i en över 2,6 meter bred släpvagn för specialtransporter igenkänningsljus och reflektorer, som anger att det rör sig om en sådan exceptionellt bred transport;

j) stänkskärmar och, om det är fråga om en släpvagn vars totalvikt är högre än 3 500 kg, stänkskydd på den bakersta axeln;

k) varningstriangel; och

l) bakstötfångare eller motsvarande underkörningsskydd, om släpvagnens totalvikt är högre än 3 500 kg, om inte ministeriet bestämmer annat.


26 §

2. Släpanordning får, utöver de ljus och reflektorer som nämns i 23 §, ha:


e) sidljus;

f) sidreflektorer; och

g) arbetsljus, om släpanordningens totalvikt överskrider 3 500 kg.

35 §

3. När ett fordons bredd fastställs beaktas inte backspegel, körriktningsljus eller sidljus och inte heller tillfälligt monterade anordningar på fordon som används vid väghållning.

36 §

1. Traktorer och motorredskap, vilkas bredd är större än 2,6 meter, men dock inte överstiger 3,0 meter, får köras på väg vid flyttning av traktorn eller motorredskapet från en arbetsplats till en annan, eller i servicesyfte.


3. Till en traktor får kopplas ett släpfordon, vars bredd är högst 2,6 meter, oavsett om dess bredd överstiger traktorns bredd. Till en traktor, vars bredd överstiger 2,6 meter, får dock kopplas en släpanordning med högst samma bredd som traktorn på villkor att släpanordningen inte framförs på väg annat än vid flyttning från en arbetsplats till en annan, eller i servicesyfte.

48 a §

1. I en färdskrivare får samma diagramskiva användas av endast en förare.Denna förordning träder i kraft den 15 april 1988.

Stadgandena i 18 § 1 mom. g-punkten och 24 § 1 mom. i-punkten tillämpas på fordon som tas i bruk den 1 januari 1989 eller därefter och de övriga stadgandena i 18 § 1 mom. och 24 § 1 mom. utom ändringen i 18 § 1 mom. n-punkten på fordon som tas i bruk den 1 januari 1990 eller därefter.

Helsingfors den 31 mars 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.