288/1988

Given i Helsingfors den 31 mars 1988

Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 16 februari 1973 om tillsynen över arbetarskyddet (131/73) en ny 11 a § som följer:

11 a §

Om ett arbete medför omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa för arbetstagaren, har arbetarskyddsfullmäktigen, med de begränsningar som stadgas i denna paragraf, rätt att avbryta arbetet för de arbetstagare som han företräder.

Arbetarskyddsfullmäktigen skall, när detta är möjligt med tanke på farans art och övriga omständigheter, på förhand och i varje fall så snart det kan ske utan fara meddela arbetsgivaren eller dennes företrädare att arbetet kommer att avbrytas. Sedan arbetsgivaren försäkrat sig om att fara som avses i 1 mom. inte föreligger, kan han bestämma att arbetet skall fortsätta. Om sitt förfarande och grunderna för det skall arbetsgivaren utan dröjsmål skriftligen underrätta arbetarskyddsmyndigheten.

Om ett visst arbete avbryts, får detta inte inskränka utförandet av arbete i större utsträckning än vad som är nödvändigt med hänsyn till säkerheten och sundheten i arbetet. När arbetet avbryts skall det ses till att den fara som avbrottet eventuellt medför blir så ringa som möjligt.

Arbetarskyddsmyndigheten skall, om man inte på arbetsstället annars kan enas om hur arbetet skall kunna utföras tryggt, genast vidta åtgärder för att få saken avgjord.

Har en arbetarskyddsfullmäktig avbrutit ett arbete i enlighet med denna paragraf, är han inte skyldig att ersätta den skada som avbrottet eventuellt orsakar.


Denna lag träder i kraft den 1 september >1988.

Regeringens proposition 167/87
Socialutsk. bet. 32/87
Stora utsk. bet. 5/88

Helsingfors den 31 mars 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.