285/1988

Given i Helsingfors den 31 mars 1988

Lag om ändring av arbetstidslagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till arbetstidslagen av den 2 augusti 1946 (604/46) nya 5 b, 11 a och 17 a §§ som följer:

5 b §

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan, utan hinder av 5 § 1 mom. och bestämmelserna i kollektivavtalet om den ordinarie arbetstidens längd och förläggning, ingå avtal om flexibel arbetstid (flextid) så, att arbetstagaren inom överenskomna gränser kan bestämma den tidpunkt då hans dagliga arbete börjar och slutar. Då avtal om flextid ingås skall man samtidigt komma överens om den fasta arbetstiden, flexgränserna per dygn, förläggningen av vilotider, maximum för sammanräknade förlängningar och underskridningar av den ordinarie arbetstiden samt om utjämningsperioden.

Inom systemet med flextid förlängs eller förkortas den ordinarie arbetstiden per dygn med högst två timmar. Den i 1 mom. nämnda maximilängden får vara högst 20 timmar, och den inarbetade ordinarie veckoarbetstiden skall under högst ett kalenderår utjämnas till i genomsnitt den ordinarie arbetstid som avses i 5 § 1 mom. eller i kollektivavtalet.

Vid oenighet om huruvida avtalet är förenligt med denna lag kan saken hänskjutas till arbetsrådet.

11 a §

Med avseende på arbete som avses i 5 b § skall sådant arbete som arbetsgivaren med samtycke av arbetstagaren låter denne utföra utöver de arbetstimmar som nämns i 5 § 1 mom. och i 5 b § anses som övertidsarbete enligt 11 §.

17 a §

Om den ordinarie arbetstiden per vecka fastställs enligt det system med flextid som nämns i 5 b § och om arbetsgivaren eller arbetstagaren säger upp eller arbetstagaren häver arbetsförhållandet innan arbetstiden har utjämnats till i medeltal den ordinarie arbetstid per vecka som avses i 5 § 1 mom. eller i kollektivavtalet, skall det antal timmar under den avbrutna tidsperioden beräknas, med vilket arbetstiden i genomsnitt överstiger den ordinarie arbetstiden per vecka, varvid övertidsarbetet per dygn inte beaktas, och för de timmar som överstiger detta timantal skall betalas en ersättning som motsvarar ersättningen för övertidsarbete.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1988.

Regeringens proposition 166/87
Socialutsk. bet. 31/87
Stora utsk. bet. 4/88

Helsingfors den 31 mars 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.