282/1988

Given i Helsingfors den 31 mars 1988

Förordning om ändring av förordningen om fångvårdens utbildningscentral

På föredragning av justitieministern

upphävs i förordningen den 7 maj 1976 om fångvårdens utbildningscentral (365/76) 11 §,

ändras 3 § 1 mom., 5 § 4 och 5 punkten, rubriken för 7 §, 7 § 3 mom., 8, 10 och 12 §§,

av dessa lagrum 8 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 30 januari 1987 (50/87) och 10 § sådan den lyder i förordning av den 11 juli 1986 (534/86), samt

fogas till 5 § en ny 6-8 punkt som följer:

3 §
Direktionen

Till utbildningscentralens direktion hör överdirektören för fångvårdsväsendet som ordförande samt fyra av justitieministeriet för tre kalenderår åt gången förordnade andra medlemmar. För de andra medlemmarna förordnas personliga suppleanter. Av medlemmarna och deras suppleanter skall minst en förordnas bland tjänstemännen vid fångvårdsväsendet. Om överdirektören för fångvårdsväsendet har förhinder, är hans ställföreträdare ordförande för direktionen. Utbildningscentralens direktör är direktionens sekreterare. Direktionen kan vid behov höra sakkunniga.


5 §
Direktörens uppgifter

Direktören har till uppgift att:


4) inom ramen för sin behörighet besluta om utnämning och uppsägning samt om intyg åt en tjänsteman som har sagt upp sig;

5) leda ordet vid lärarmötet;

6) besluta om framställning till fångvårdsavdelningen i ärenden som gäller inledande av disciplinärt förfarande mot en tjänsteman vid utbildningscentralen;

7) ta emot anmälan om bisyssla av tjänstemännen vid utbildningscentralen och besluta om en bisyssla som inte kräver att arbetstid används för uppgiften skall förbjudas; samt

8) handlägga och avgöra de ärenden som hör till utbildningscentralens verksamhetsområde, om annat inte stadgas eller bestäms om handläggning och avgörande.

7 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för andra tjänstemän vid utbildningscentralen liksom även för personal i arbetsavtalsförhållande är behövlig yrkesutbildning och förtrogenhet med yrkesområdet samt sådan genom tidigare verksamhet visad skicklighet och förmåga, som krävs för att tjänsten eller uppgiften skall kunna skötas med framgång.

8 §
Besättande av tjänster

Statsrådet utnämner direktören för fångvårdens utbildningscentral.

Justitieministern utnämner överlärare.

Överdirektören för fångvårdsväsendet utnämner övriga tjänstemän och anställer tillfälliga tjänstemän samt personal i arbetsavtalsförhållande. Utbildningscentralens direktör utnämner dock vaktmästare och byråfunktionärer samt anställer personal med uppdraget som bisyssla och föreläsare som avlönas med arvode.

Innan justitieministeriets fångvårdsavdelning utnämner en tjänsteman vid utbildningscentralen eller anställer en tillfällig tjänsteman eller personal i arbetsavtalsförhållande, skall fångvårdsavdelningen inhämta utlåtande om sökandena av utbildningscentralens direktion eller direktör.

10 §
Tjänstledighet och anställning av tjänstförrättande tjänstemän

Utbildningscentralens direktör beviljas tjänstledighet för en tid av högst tre månader av överdirektören för fångvårdsväsendet. Tjänstledighet för längre tid beviljas av justitieministern.

Övriga tjänstemän vid utbildningscentralen beviljas tjänstledighet av justitieministeriets fångvårdsavdelning dock så, att utbildningscentralens direktör beviljar vaktmästare och byråfunktionärer fortlöpande tjänstledighet för en tid av högst sex månader och övriga tjänstemän fortlöpande tjänstledighet för en tid av högst sju dagar.

Om skötseln av direktörstjänsten under tjänstledighet beslutar den myndighet som har beviljat tjänstledighet. Om anställning av någon att sköta direktörstjänsten interimistiskt när tjänsten är vakant beslutar överdirektören för fångvårdsväsendet.

I fråga om tjänster som är förlagda till utbildningscentralen beslutar justitieministeriets fångvårdsavdelning om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet och om anställning av någon att sköta en tjänst interimistiskt när den är vakant. Om skötseln av en vaktmästar- eller byråfunktionärstjänst under tiden för tjänstledighet och om anställning av någon att sköta en sådan tjänst interimistiskt när den är vakant beslutar dock utbildningscentralens direktör.

12 §
Disciplinärt förfarande

Om inledande av disciplinärt förfarande mot en tjänsteman vid fångvårdens utbildningscentral beslutar justitieministeriets fångvårdsavdelning.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1988.

Helsingfors den 31 mars 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.