278/1988

Given i Helsingfors den 25 mars 1988

Förordning om skatteförvaltningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 9 § lagen den 11 december 1987 om skatteförvaltningen (960/87):

Skattestyrelsens uppgifter
1 §

Skattestyrelsen, som är ett centralt ämbetsverk under finansministeriet, leder och övervakar fastställandet, debiteringen, uppbörden och indrivningen av de skatter och avgifter som avses i 2 § lagen om skatteförvaltningen (960/87) samt utför de övriga uppgifter som enligt sagda lag samt övriga stadganden och bestämmelser ankommer på den eller som finansministeriet ger den i uppdrag.

Skattestyrelsens organisation
2 §

Vid skattestyrelsen finns:

1) en administrativ avdelning,

2) en avdelning för den direkta beskattningen,

3) en avdelning för den indirekta beskattningen,

4) en inspektionsavdelning,

5) en indrivningsavdelning samt

6) en teknisk avdelning.

Om avdelningarnas indelning i byråer stadgas nedan. Vid byråerna kan inrättas sektioner i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen.

Dessutom har skattestyrelsen en särskild enhet för intern revision och en särskild informationsenhet, vilka lyder direkt under generaldirektören.

Administrativa avdelningen
3 §

Administrativa avdelningen har en allmän byrå, en ekonomibyrå och en organisationsbyrå.

4 §

Allmänna byrån handlägger ärenden som angår allmän administration och personaladministration, organisering av utbildningsverksamhet, skatteförvaltningens allmänna organisation, sammansättningen och bildandet av skatteförvaltningens nämnder samt lokaliteter.

Allmänna byrån handlägger med undantag av intern revision och informationsverksamhet också de övriga ärenden som inte ankommer på de övriga byråerna vid administrativa avdelningen eller på de övriga avdelningarna.

5 §

Ekonomibyrån handlägger ärenden som angår verksamhets- och ekonomiplanen, budgeten samt anskaffningar och vård av egendom. Ekonomibyrån handlägger även de ärenden som angår betalningsrörelse, bokföring och andra på redovisningsverk ankommande uppgifter, om vilka nedan inte stadgas annat.

6 §

Organisationsbyrån handlägger ärenden som angår den allmänna rationaliseringen av skatteförvaltningen och förbättrandet av servicen, förslagsverksamhet, tryckning och blanketter, organisation av skattestyrelsens byråarbeten samt användningen av tjänstebil.

Avdelningen för den direkta beskattningen
7 §

Avdelningen för den direkta beskattningen har en personbeskattningsbyrå och en näringsbeskattningsbyrå.

8 §

Personbeskattningsbyrån handlägger ärenden som angår fastställande och debitering av statsskatt, kommunalskatt och kyrkoskatt i fråga om personlig inkomst och förmögenhet, fastställande och debitering av folkpensionspremie, sjukförsäkringspremie, socialskyddsavgift, arvs- och gåvoskatt, lotteriskatt, källskatt samt andra direkta skatter, avgifter och premier, ändringssökande i fråga om dessa skatter, avgifter och premier samt förskottsuppbörd av skatter, avgifter och premier.

9 §

Näringsbeskattningsbyrån handlägger ärenden som angår fastställande och debitering av statsskatt, kommunalskatt och kyrkoskatt i fråga om inkomst av rörelse eller yrke samt inkomst och förmögenhet av gårdsbruk, fastställande och debitering av folkpensionspremie, sjukförsäkringspremie samt skogsvårdsavgift, verkställighet och tillämpning av lagar om skattelättnader och konjunkturpolitiska skattelagar samt ändringssökande i fråga om skatter, avgifter och premier som hör till byråns område.

Avdelningen för den indirekta beskattningen
10 §

Avdelningen för den indirekta beskattningen handlägger ärenden som angår fastställande och debitering av omsättningsskatt, skatt på försäkringspremier, bil- och motorcykelskatt, stämpelskatt, biografskatt och motorfordonsskatt samt fastställande och debitering av andra indirekta skatter samt ändringssökande i fråga om dessa skatter.

Inspektionsavdelningen
11 §

Inspektionsavdelningen har en inspektionsbyrå för den direkta beskattningen, en inspektionsbyrå för den indirekta beskattningen och en inspektionsbyrå för förskottsuppbörden.

12 §

Inspektionsbyrån för den direkta beskattningen handlägger ärenden som angår kontrollen av skattskyldiga i fråga om den direkta beskattningen.

13 §

Inspektionsbyrån för den indirekta beskattningen handlägger ärenden som angår kontrollen av de skattskyldiga i fråga om den indirekta beskattningen.

14 §

Inspektionsbyrån för förskottsuppbörden handlägger ärenden som angår kontrollen av arbetsgivare och andra som är skyldiga att verkställa förskottsinnehållning samt av dem som är skyldiga att uppbära källskatt då det är fråga om förskottsinnehållning, uppbörd av källskatt samt erläggande av arbetsgivares socialskyddsavgift.

Skatteuppbördsavdelningen
15 §

Skatteuppbördsavdelningen har en byrå för uppbördsövervakning, en skatteintäktsbyrå och en ombudsmannabyrå.

16 §

Byrån för uppbördsövervakning handlägger ärenden som angår uppbörd, återbäring och sändande till utsökning av skatter samt skattekvittning och den övervakning av skatteinbetalning som handhas av länsskatteverkens skatteuppbördsavdelningar.

17 §

Skatteintäktsbyrån handlägger ärenden som angår skatteuppbördens betalningsrörelse och bokföring, redovisning av skatter till skattetagarna och redovisning av dessa som inkomst till staten samt årsredovisning av skatter.

18 §

Ombudsmannabyrån handlägger ärenden som angår specialindrivning av skatter, förande av statens talan i skattebrottsärenden, befrielse från skatt och anstånd med betalning av skatt samt indrivning av skatter genom utsökning till den del därom inte stadgas annat.

Tekniska avdelningen
19 §

Tekniska avdelningen har en ADB-byrå, en ADB-tillämpningsbyrå och en produktionsbyrå.

20 §

ADB-byrån handlägger ärenden som angår strategisk planering av ADB, systemuppbyggnadsplanering, dataadministrationssystem och därtill anslutet systemarbete, anskaffning av datasystem, planering och skötsel av databehandlingsapparater, utvecklande av ADB-metoder och teknik, säkerhetsarrangemang för ADB samt statistik och forskning.

21 §

ADB-tillämpningsbyrån handlägger ärenden som angår skatteförvaltningens tillämpningar och utdata och systemarbetsuppgifter i samband därmed.

22 §

Produktionsbyrån handlägger ärenden som angår planeringen av produktionen i anslutning till den automatiska databehandlingen och produktionsverksamheten och uppgifter som gäller vägledning för systemanvändare.

Skattestyrelsens tjänstemän och deras åligganden
23 §

Chef för skattestyrelsen är generaldirektören. Vid skattestyrelsen finns även en överdirektör.

Varje avdelning vid skattestyrelsen har en avdelningschef. Vid inspektionsavdelningen och tekniska avdelningen finns en biträdande avdelningschef. Chef för administrativa avdelningens allmänna byrå, personbeskattningsbyrån vid avdelningen för den direkta beskattningen och skatteuppbördsavdelningens byrå för uppbördsövervakning är biträdande avdelningschefen. Chef för övriga byråer är en byråchef.

Dessutom finns vid skattestyrelsen tjänster som skattefiskal, överinspektör, byråinspektör, skatteinspektör, beskattningssekreterare, ekonomisekreterare, kamrer, registrator, huvudbokförare, bokförare, byråsekreterare, biträdande registrator, byråfunktionär, maskinskrivare, övervaktmästare, äldre vaktmästare och vaktmästartjänster samt tjänst som sekreterare i centralskattenämnden.

Vid skattestyrelsen kan anställas tillfälliga tjänstemän samt personal i arbetsavtalsförhållande.

Skattestyrelsens avdelningschefer har titeln direktör.

24 §

Generaldirektören leder och utövar tillsyn över skatteförvaltningen och skötseln av därtill hörande uppgifter. Han skall följa den allmänna utvecklingen inom beskattningen, statshushållningen och det ekonomiska livet samt ta initiativ och uppgöra planer till reformer och förbättringar av beskattningen.

25 §

Överdirektören skall såsom biträde åt generaldirektören leda och utöva tillsyn över skatteförvaltningens verksamhet och härvid särskilt utöva tillsyn över skötseln och utvecklandet av de ärenden som hör till inspektionsavdelningens och tekniska avdelningens verksamhetsområde samt av de ärenden som angår befrielse från skatt.

26 §

En avdelningschef skall

1) leda, utöva tillsyn över och utveckla avdelningens verksamhet samt skötseln av de ärenden som hör till avdelningens verksamhetsområde,

2) fördela uppgifterna på byråer och tjänstemän vid avdelningen samt handlägga de viktigaste av de ärenden som ankommer på avdelningen samt

3) dra försorg om att de ärenden som hör till avdelningen handläggs snabbt och med omsorg.

En avdelningschef har rätt att handlägga ett på avdelningen ankommande ärende som annars skulle handläggas av biträdande avdelningschefen, en byråchef eller annan tjänsteman.

27 §

Biträdande avdelningschefen skall som biträde åt avdelningschefen leda och utöva tillsyn över verksamheten vid sin avdelning. Såsom byråns chef tillämpas på honom dessutom för hans byrås del vad som stadgas i 26 § om avdelningscheferna.

Biträdande avdelningschefen för tekniska avdelningen skall särskilt utöva tillsyn över planeringen av avdelningens verksamhet samt skötseln och utvecklandet av ärenden som hör till ADB-byråns och ADB-tillämpningsbyråns verksamhetsområde.

För en byråchef gäller på motsvarande sätt vad som stadgas i 26 § om avdelningscheferna.

Handläggningen av ärenden i skattestyrelsen
28 §

På skattestyrelsen ankommande ärende avgörs på föredragning av vederbörande tjänsteman

1) av skattestyrelsen i plenum,

2) av generaldirektören eller

3) av överdirektören, avdelningschef, biträdande avdelningschef eller byråchef.

29 §

Vid skattestyrelsens plenum handläggs ärenden som angår

1) förslag till finansministeriet i lagstiftningsfrågor,

2) sådana beslut av skattestyrelsen som har allmän betydelse,

3) verksamhets- och ekonomiplanen samt budgetförslaget,

4) besättande av tjänster då utnämnande myndighet är republikens president eller statsrådet, samt besättande av tjänst som byråchef vid skattestyrelsen eller uppsägning av byråchef vid skattestyrelsen, samt

5) besättande av andra än i 4 punkten avsedda tjänster eller uppsägning av en tjänsteman samt anställande eller uppsägning av funktionärer i arbetsavtalsförhållande, om inte ärendet enligt arbetsordningen skall handläggas av generaldirektören eller någon annan i 28 § 3 punkten avsedd tjänsteman vid skattestyrelsen.

Vid skattestyrelsens plenum handläggs även de ärenden om vilka generaldirektören på grund av deras principiella eller vittbärande betydelse har bestämt att de skall handläggas i plenum.

30 §

I skattestyrelsens plenum deltar generaldirektören som ordförande samt överdirektören och avdelningscheferna som ledamöter.

Skattestyrelsen är i plenum beslutför, då ordföranden och tre ledamöter är närvarande, bland dem den eller de ledamöter vilkas verksamhetsområde det till behandling föreliggande ärendet i sin helhet eller huvudsakligen gäller.

Yppar sig vid skattestyrelsens plenum meningsskiljaktighet om ärendets avgörande, fattas beslut i saken genom omröstning med iakttagande av samma förfarande som vid kollegial domstol.

31 §

Generaldirektören avgör de ärenden som inte skall handläggas vid skattestyrelsens plenum eller vilkas avgörande inte i arbetsordningen uppdragits åt överdirektören, avdelningschef, biträdande avdelningschef eller byråchef.

Generaldirektören kan i enskilda fall handlägga även ett sådant ärende som annars borde avgöras av överdirektören, avdelningschef, biträdande avdelningschef eller byråchef.

Överdirektören kan i enskilda fall handlägga även ett sådant ärende som annars skulle avgöras av avdelningschefen, biträdande avdelningschefen eller en byråchef vid inspektionsavdelningen eller tekniska avdelningen. Överdirektören kan dessutom i enskilda fall handlägga ett ärende som angår befrielse från skatt.

Motsvarande rätt har avdelningscheferna och biträdande avdelningscheferna inom sina egna verksamhetsområden.

32 §

Till utlåtanden och framställningar som har behandlats vid skattestyrelsens plenum skall fogas protokollsutdrag, om omröstning i ärendet har ägt rum eller föredraganden anmält avvikande åsikt.

33 §

Vid jäv eller förhinder för generaldirektören tjänstgör överdirektören som hans ställföreträdare eller vid förhinder för överdirektören, en av finansministeriet förordnad avdelningschef.

Ställföreträdare för överdirektören är den i tjänsten äldsta avdelningschefen.

Ställföreträdare för avdelningschef är biträdande avdelningschefen eller någon annan av generaldirektören förordnad tjänsteman. Ställföreträdare för biträdande avdelningschef och byråchef förordnas av generaldirektören.

34 §

I generaldirektörens eller respektive avdelningschefs frånvaro får inte utan vägande skäl fattas sådant avgörande eller beslutas om sådan åtgärd som kan avvika från de principer han följer i sin verksamhet eller i generaldirektörens frånvaro utan hans samtycke besättas tjänster, om inte sakens brådskande natur kräver det.

35 §

En tjänsteman i skattestyrelsen är skyldig att på generaldirektörens förordnande handha uppdrag även vid en avdelning eller byrå till vilken han inte hör.

36 §

Skattestyrelsens arbetsordning fastställs av generaldirektören.

Länsskatteverkens uppgifter
37 §

Länsskatteverket skall inom sitt tjänsteområde

1) leda och övervaka fastställandet och debiteringen av direkta skatter som avses i 2 § lagen om skatteförvaltningen och, i enlighet med vad som stadgas särskilt, av övriga skatter och avgifter,

2) fastställa och debitera skatter som avses i lagen angående omsättningsskatt (532/63), lagen om skatt på vissa försäkringspremier (664/66) och lagen om bil- och motorcykelskatt (482/67) och övervaka erläggandet av dessa,

3) leda och verkställa sådana inspektioner hos skattskyldiga, arbetsgivare samt förskotts- och övriga innehållningsskyldiga som gäller beskattning, förskottsuppbörd och arbetsgivares socialskyddsavgift,

4) uppbära och indriva direkta skatter och avgifter, omsättningsskatt samt, i enlighet med vad som stadgas särskilt, andra skatter och avgifter,

5) förrätta skatteberedningen i fråga om ärenden som handläggs av länsskattenämnden och handha länsskattenämndens expeditionsgöromål,

6) följa beskattningen i länsskattenämnden, skattenämnderna, skattebyråerna och arvsskattenämnderna samt behandlingen av ärenden i prövningsnämnderna och, då skäl därtill yppar sig, söka ändring eller vidta någon annan åtgärd för att rätta observerade felaktigheter,

7) i fråga om direkta skatter, omsättningsskatt och skatt på försäkringspremier, stämpelskatt samt förskottsinnehållning och socialskyddsavgift anmäla ärenden rörande skattebrott till allmän åklagare för väckande av åtal samt genom ett utsett ombud föra statens talan i ärenden rörande sådant åtal eller rörande skadeersättning som föranleds av nämnda brott, om inte skattestyrelsen i fråga om ett visst ärende meddelat att den förbehåller sig att föra statens talan,

8) leda och handlägga de allmänna administrativa ärendena samt de ärenden som gäller länsskatteverkets och detsamma underlydande skattebyråers personaladministrativa uppgifter och ekonomiförvaltningsuppgifter,

9) leda och övervaka göromål som ansluter sig till datatekniken och beskattningstekniken samt utföra uppgifter som hör till området för den automatiska databehandlingen,

10) handha prövningsombudets, beskattningsombudets och det i lagen angående omsättningsskatt avsedda statsombudets expeditionsgöromål samt

11) utföra de övriga åligganden som enligt lagar och övriga stadganden och bestämmelser ankommer på ett länsskatteverk eller vilka skattestyrelsen ålägger detta.

Skattestyrelsen kan förbehålla sig att handha specialindrivningsuppdrag.

38 §

Länsskatteverket utövar den befogenhet som i beskattningslagen (482/58) och i annan lagstiftning har givits en skatteinspektör.

På ett länsskatteverk ankommer, utöver vad som stadgas på annat ställe, att hos skattestyrelsen göra framställningar i sådana till dess verksamhetsområde hörande ärenden som skall handläggas av finansministeriet eller skattestyrelsen.

Länsskatteverket samverkar med övriga distriktsförvaltningsmyndigheter inom länet.

39 §

Länsskatteverkens förläggningsorter bestäms av skattestyrelsen.

För Åbo och Björneborgs län samt Ålands län finns ett gemensamt länsskatteverk, som kallas länsskatteverket i Åbo.

Länsskatteverkens organisation
40 §

Vid länsskatteverket finns en beskattningsavdelning, en inspektionsavdelning och en skatteuppbördsavdelning samt en databehandlingsenhet.

Vid Nylands länsskatteverk samt länsskatteverken i Åbo och Tavastehus finns även en omsättningsskatteavdelning och vid Nylands länsskatteverk därtill en administrativ avdelning och en indrivningsavdelning.

Vid Nylands länsskatteverk finns vid administrativa avdelningen en administrativ byrå och en ekonomibyrå, vid beskattningsavdelningen en beskattningsbyrå och en förskottsuppbördsbyrå, vid omsättningsskatteavdelningen två omsättningsskattebyråer, vid inspektionsavdelningen fem inspektionsbyråer, vid skatteuppbördsavdelningen tre uppbördsbyråer och två betalningsövervakningsbyråer och vid indrivningsavdelningen en indrivningsbyrå och en ombudsmannabyrå.

Vid länsskatteverken i Åbo och Tavastehus finns vid beskattningsavdelningen en administrativ byrå, en beskattningsbyrå och en förskottsuppbördsbyrå, vid omsättningsskatteavdelningen en omsättningsskattebyrå, vid inspektionsavdelningen tre inspektionsbyråer och vid skatteuppbördsavdelningen en uppbördsbyrå, en indrivningsbyrå och en betalningsövervakningsbyrå.

Vid Kymmene länsskatteverk och länsskatteverken i Vasa och Uleåborg finns vid beskattningsavdelningen en administrativ byrå, en beskattningsbyrå och en omsättningsskattebyrå och vid skatteuppbördsavdelningen en uppbördsbyrå, en indrivningsbyrå och en betalningsövervakningsbyrå.

Vid länsskatteverken i S:t Michel och Kuopio samt Norra Karelens, Mellersta Finlands och Lapplands länsskatteverk finns vid beskattningsavdelningen en administrativ byrå och en beskattningsbyrå och vid skatteuppbördsavdelningen en uppbördsbyrå, en indrivningsbyrå och en betalningsövervakningsbyrå.

Om byråernas arbete bestäms i länsskatteverkets arbetsordning.

41 §

Vid beskattningsavdelningen handläggs ärenden som gäller

1) personaladministration,

2) organisation,

3) nämnder,

4) lokaliteter,

5) statistik,

6) anordnande av utbildning och information,

7) planering av verksamhet och ekonomi,

8) budgeten,

9) anskaffningar och skötsel av egendom,

10) betalningsrörelse och bokföring,

11) ledning och övervakning av skatteberedningen vid skattebyråerna,

12) beskattning i länsskattenämnden, skattenämnderna, skattebyråerna och arvsskattenämnderna och behandling av ärenden i prövningsnämnderna samt ändringssökande och andra åtgärder för rättande av observerade felaktigheter,

13) prövningsombudets, beskattningsombudets och det i lagen angående omsättningsskatt avsedda statsombudets expeditionsgöromål,

14) beskattning vid källa, lotteribeskattning, stämpelskatt och arbetsgivares socialskyddsavgift samt förskottsuppbörd,

15) omsättningsbeskattning, i lagen angående omsättningsskatt avsedd efterbeskattning, rättelse av beskattning, handledning av skattskyldiga samt i lagen avsett förskott på återbetalning och meddelande av förhandsbesked.

Vid beskattningsavdelningen bereds de ärenden som behandlas i länsskattenämnden samt behandlas de övriga ärenden som inte ankommer på länsskatteverkets övriga avdelningar eller databehandlingsenheten.

42 §

Vid inspektionsavdelningen handläggs ärenden som gäller

1) inspektion som rör skattskyldiga i fråga om direkt och indirekt beskattning samt

2) inspektion som rör arbetsgivare och andra förskottsinnehållningsskyldiga samt dem som är skyldiga att uppbära källskatt ävensom anordnare av lotteri, till den del det är fråga om förskottsinnehållning, uppbörd av källskatt samt erläggande av arbetsgivares socialskyddsavgift och lotteriskatt.

43 §

Vid skatteuppbördsavdelningen handläggs ärenden som gäller

1) uppbörd av skatter, uppbördsbokföring, skatteuppbördens betalningsrörelse och bokföring av skatteintäkter,

2) indrivning av skatterester i utsökningsväg,

3) specialindrivning av skatter,

4) erläggande av förskottsinnehållningar, arbetsgivares socialskyddsavgift, källskatt, stämpelskatt, lotteriskatt och biografskatt samt betalningsövervakning,

5) övervakning av omsättningsskatteskyldigas betalningar,

6) skatteåterbäring samt utanordning av skatteåterbäringar,

7) beviljande av anstånd med erläggandet av skatter och förskott på det sätt som stadgas särskilt,

8) godkännande och skötsel av säkerheter ställda på grund av betalningsanstånd eller av annan anledning,

9) avskrivningar av skatter i bokföringen,

10) avkortningar på skatter i bokföringen,

11) beredning av redovisning åt skattetagare,

12) utbetalning av prestationer till folkpensionsanstalten, kommuner, församlingar samt skogsvårdsföreningar och skogsnämnder, om inte utbetalningen av vissa prestationer har stadgats eller bestämts ankomma på någon annan myndighet,

13) årsredovisning av skatter samt

14) väckande av åtal för skattebrott i fråga om direkta skatter, omsättningsskatt och skatt på försäkringspremier, stämpelskatt samt förskottsinnehållning som skall göras och socialskyddsavgift som skall erläggas av arbetsgivare och förande av statens talan i ärenden rörande sådant åtal eller rörande skadeersättning som föranleds av nämnda brott, om inte skattestyrelsen i fråga om ett visst ärende meddelat att den förbehåller sig att föra statens talan.

44 §

Vid databehandlingsenheten handläggs ärenden som gäller

1) datateknik,

2) beskattningstekniska uppgifter som ansluter sig till datatekniken,

3) utförandet av uppgifter inom ramen för automatisk databehandling samt

4) filunderhåll.

45 §

Med avvikelse från vad som stadgas i 41 och 43 §§ handläggs vid omsättningsskatteavdelningen vid Nylands länsskatteverk samt länsskatteverken i Åbo och Tavastehus de ärenden som avses i 41 § 1 mom. 15 punkten och vid administrativa avdelningen vid Nylands länsskatteverk de ärenden som avses i 41 § 1 mom. 1-10 och 13 punkterna och de övriga ärenden som inte ankommer på länsskatteverkets övriga avdelningar eller databehandlingsenhet och vid länsskatteverkets indrivningsavdelning de ärenden som avses i 43 § 1 mom. 2, 3, 7, 8, 9 och 14 punkter.

Länsskatteverkens tjänstemän och deras uppgifter
46 §

Chef för ett länsskatteverk är länsskattedirektören. Vid varje avdelning vid ett länsskatteverk finns en avdelningschef, vid varje byrå en byråchef och vid databehandlingsenheten en ADB-chef.

Vid ett länsskatteverk finns dessutom tjänster som äldre skatteinspektör, skatteinspektör, föredragande, skatteföredragande, ombudsman, skogsskatteinspektör, ADB-inspektör, byråinspektör, kamrer, biträdande kamrer, avdelningssekreterare, huvudbokförare, bokförare, registrator, byråsekreterare, biträdande registrator, byråfunktioner, maskinskrivare, övervaktmästare och vaktmästare.

Vid ett länsskatteverk kan även antas tillfälliga tjänstemän samt personal i arbetsavtalsförhållande.

47 §

Länsskattedirektören leder och övervakar länsskatteverkets verksamhet.

48 §

En avdelningschef skall

1) leda, övervaka och utveckla verksamheten inom avdelningen samt skötseln av ärenden som hör till dess verksamhetsområde,

2) fördela uppgifterna mellan byråerna eller tjänstemännen inom avdelningen samt handlägga de viktigaste av de ärenden som ankommer på avdelningen och

3) sörja för att de ärenden som ankommer på avdelningen handläggs snabbt och omsorgsfullt.

Avdelningschefen vid inspektionsavdelningen skall även vid behov granska skattskyldigas bokföring.

49 §

Angående byråcheferna och ADB-chefen gäller i tillämpliga delar vad som i 48 § stadgas om en avdelningschef.

Handläggningen av ärenden vid länsskatteverken
50 §

De ärenden som ankommer på ett länsskatteverk avgörs på den behöriga tjänstemannens föredragning av länsskattedirektören, en avdelningschef, en byråchef eller ADB-chefen i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen. Av ovan nämnda tjänstemän kan två eller flera gemensamt avgöra ärenden som avses nedan i 2 mom. 1-3 punkten i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen.

Länsskattedirektören, en avdelningschef, en byråchef och ADB-chefen kan avgöra ärenden utan föredragning, om det inte bestäms i arbetsordningen att de skall handläggas gemensamt på det sätt som avses i 1 mom. Om avgörande av ett ärende utan föredragning bestäms i arbetsordningen. Det får dock inte bestämmas att ett ärende kan avgöras utan föredragning, om det gäller

1) besättande av en tjänst eller uppsägning av en tjänsteman eller anställning eller uppsägning av en funktionär i arbetsavtalsförhållande,

2) verksamhets- och ekonomiplanen samt budgeten,

3) anskaffningar,

4) skattskyldighetsställning i omsättningsbeskattningen samt förhandsbesked om omsättningsskatt, förskott på återbetalning, rättelse, besvärsutlåtande och efterskatt,

5) uppgifter som har samband med specialindrivning, väckande av åtal för skattebrott och förande av statens talan,

6) anstånd med betalningen av skatt eller avgift,

7) redovisning till skattetagarna samt

8) debiteringar och återbäring av skatt eller avgift.

51 §

Länsskattedirektören avgör de ärenden om vilka inte bestäms annat i arbetsordningen.

Länsskattedirektören kan i enskilda fall handlägga även ett sådant ärende som annars borde avgöras av en avdelningschef, en byråchef eller ADB-chefen. Motsvarande rätt tillkommer en avdelningschef inom dennes verksamhetsområde.

52 §

Vid jäv eller förhinder för länsskattedirektören träder chefen för beskattningsavdelningen i hans ställe, och vid förhinder även för denne en av skattestyrelsen förordnad tjänsteman vid länsskatteverket.

Ställföreträdare för en avdelningschef, en byråchef och en ADB-chef förordnas av länsskattedirektören.

53 §

Närmare bestämmelser om handläggningen av ärenden vid ett länsskatteverk samt om ett verks övriga verksamhet meddelas i arbetsordningen, som fastställs av länsskattedirektören.

Oavsett en fastställd eller i övrigt vedertagen arbetsfördelning är varje tjänsteman vid ett länsskatteverk skyldig att utföra de uppgifter som länsskattedirektören förelägger honom.

Skattebyråerna
54 §

Skattebyrån skall inom skattedistriktet handlägga ärenden som hör till fastställandet och debiteringen av de i 2 § lagen om skatteförvaltningen avsedda direkta skatterna, i enlighet med vad som stadgas i beskattningslagen eller i övrigt.

Dessutom skall skattebyrån utföra de övriga uppgifter som den åläggs särskilt genom stadganden eller bestämmelser och handlägga även de ärenden vilka enligt stadganden skall avgöras av skattedirektören.

55 §

En skattebyrå vid vilken placerats tjänster som biträdande skattedirektör, avdelningschef eller byråchef kan indelas i avdelningar och byråer. Om indelningen i avdelningar och byråer samt om uppgifterna för dessa bestäms i skattebyråns arbetsordning.

56 §

Chef för en skattebyrå är skattedirektören. Vid en skattebyrå finns dessutom tjänster som biträdande skattedirektör, avdelningschef, byråchef, biträdande byråchef, generalsekreterare, skattesekreterare, biträdande skattesekreterare, skatteinspektör, skatteberedare, arkivarie, registrator, byråsekreterare, byråfunktionär, maskinskrivare, telefonist, övervaktmästare, äldre vaktmästare och vaktmästare.

Vid skattebyråerna kan även antas tillfälliga tjänstemän samt personal i arbetsavtalsförhållande.

57 §

I en skattebyrås arbetsordning kan förordnas att ärenden som avses i 65 § 6 mom. i denna förordning och i 33 § 2 mom., 63 a §, 82 a §, 89 § 2 mom., 93 a § och 95 §, 96 e §, 100 a §, 112 § 4 mom. samt 113 § och 113 a § beskattningslagen (482/58), i 15 § 2 mom., 16 §, 32 § 2 mom., 43 § 1 och 3 mom., 45 § 2 mom., 46 §, 48 § 2 mom. och 55 § lagen om förskottsuppbörd (418/59) samt i 3-5 och 7 §§ förordningen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (1047/78) skall avgöras av biträdande skattedirektören samt en avdelnings- eller byråchef.

58 §

Skattedirektören kan i enskilda fall handlägga även ett sådant ärende som annars borde avgöras av biträdande skattedirektören, en avdelningschef eller en byråchef. Motsvarande rätt tillkommer biträdande skattedirektören och en avdelningschef inom dennes verksamhetsområde.

59 §

Vid jäv eller förhinder för skattedirektören träder en av länsskatteverket förordnad tjänsteman vid skattebyrån i hans ställe som chef för skattebyrån.

Ställföreträdare för övriga tjänstemän vid skattebyrån förordnas vid behov av skattedirektören.

60 §

Närmare bestämmelser om handläggningen av ärenden vid en skattebyrå samt om en byrås övriga verksamhet meddelas vid behov i arbetsordningen, som fastställs av skattedirektören.

Trots en fastställd eller i övrigt vedertagen arbetsfördelning är varje tjänsteman vid en skattebyrå skyldig att utföra de uppgifter som skattedirektören förelägger honom.

Behörighetsvillkor för tjänsterna
61 §

Behörighetsvillkor för tjänster inom skatteförvaltningen är en sådan skicklighet och förmåga som en framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter. För en tjänst som chef för ett ämbetsverk eller dess avdelning ävensom för andra med dessa jämförbara ledande tjänster krävs även förtrogenhet med uppgifter som ankommer på ämbetsverket eller dess avdelning.

Utöver detta krävs:

1) för tjänst som generaldirektör, avdelningschef vid skattestyrelsens avdelningar för den direkta beskattningen och den indirekta beskattningen samt skattestyrelsens inspektionsavdelning och skatteuppbördsavdelning, biträdande avdelningschef vid skatteuppbördsavdelningen, byråchef vid ombudsmannabyrån, överinspektör vid ombudsmannabyrån, skattefiskal och sekreterare i centralskattenämnden: juris kandidatexamen,

2) för tjänst som länsskattedirektör, avdelningschef vid ett länsskatteverks beskattningsavdelning och indrivningsavdelning, byråchef vid en indrivningsbyrå och en ombudsmannabyrå samt ombudsman: juris kandidatexamen,

3) för tjänst som överdirektör, annan än ovan i 1 och 2 punkten avsedd avdelningschef, biträdande avdelningschef, byråchef, ADB-chef och överinspektör vid skattestyrelsen och ett länsskatteverk samt beskattningssekreterare, ekonomisekreterare, kamrer vid skattestyrelsen, äldre skatteinspektör, föredragande, skattedirektör och biträdande skattedirektör en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen eller ekonomexamen,

4) för tjänst som generalsekreterare, skattesekreterare, kamrer och byråchef vid en för tjänsten lämpliga högskoleexamen,

5) för tjänst som ADB-inspektör, skatteinspektör, byråinspektör, skatteföredragande och biträdande kamrer en för tjänsten lämplig högskoleexamen eller merkonomexamen samt

6) för tjänst som biträdande byråchef och biträdande skattesekreterare en för tjänsten lämplig högskoleexamen, merkonomexamen eller studentexamen.

För tjänst som äldre skatteinspektör, skattedirektör, biträdande skattedirektör och avdelningschef vid en skattebyrå är även den behörig som har avlagt vicenotarieexamen eller skattetjänstemannaexamen och har varit anställd inom skatteförvaltningen minst 5 år och som, med beaktande av den erfarenhet som han har förvärvat inom skatteförvaltningen, bör anses ha förutsättningar att sköta tjänsten med framgång.

Behörighetsvillkoren för övriga tjänster fastställs vid behov av skattestyrelsen.

Besättande av tjänster och beviljande av tjänstledighet
62 §

Generaldirektörstjänsten och överdirektörstjänsten vid skattestyrelsen besätts utan att tjänsterna ledigförklaras. Övriga tjänster vid skattestyrelsen ledigförklaras av skattestyrelsen.

Tjänsterna som länsskattedirektör ledigförklaras av skattestyrelsen. Övriga tjänster vid ett länsskatteverk och tjänsterna som skattedirektör ledigförklaras av länsskatteverket. Övriga tjänster vid en skattebyrå ledigförklaras av skattebyrån.

63 §

Republikens president utnämner generaldirektören och överdirektören på framställning av statsrådet och avdelningscheferna vid skattestyrelsen på framställning av skattestyrelsen.

Statsrådet utnämner länsskattedirektörerna och biträdande avdelningscheferna vid skattestyrelsen.

Finansministeriet utnämner avdelningschefen för ett länsskatteverks beskattningsavdelning. Övriga tjänstemän vid skattestyrelsen utnämns av skattestyrelsen och övriga tjänstemän vid ett länsskatteverk av länsskatteverket.

Länsskatteverket utnämner en skattedirektör efter att ha hört kommunstyrelsen i de kommuner som hör till skattedistriktet. Övriga tjänstemän vid en skattebyrå utnämns av skattebyrån.

64 §

Tillfälliga tjänstemän antas och personal i arbetsavtalsförhållande vid skattestyrelsen anställs av skattestyrelsen, vid ett länsskatteverk av länsskatteverket och vid en skattebyrå av skattebyrån.

65 §

Tjänstledighet, som en tjänsteman har rätt till med stöd av lag, förordning eller tjänstekollektivavtal som har ingåtts i enlighet med lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/70), samt annan tjänstledighet för en tid av högst ett år beviljas generaldirektören av finansministeriet och övriga tjänstemän vid skattestyrelsen av skattestyrelsen.

Annan än i 1 mom. avsedd tjänstledighet beviljas generaldirektören, överdirektören och en avdelningschef vid skattestyrelsen av statsrådet, en biträdande avdelningschef vid skattestyrelsen av finansministeriet och övriga tjänstemän vid skattestyrelsen av skattestyrelsen.

Länsskattedirektörerna beviljas tjänstledighet av skattestyrelsen.

Avdelningschefen för ett länsskatteverks beskattningsavdelning beviljas tjänstledighet, som en tjänsteman har rätt till med stöd av lag, förordning eller tjänstekollektivavtal som har ingåtts i enlighet med lagen om statens tjänstekollektivavtal, samt annan tjänstledighet för en tid av högst ett år av länsskatteverket och annan än ovan avsedd tjänstledighet av skattestyrelsen.

Övriga tjänsteman vid länsskatteverket beviljas tjänstledighet av länsskatteverket.

Skattedirektörerna beviljas tjänstledighet av länsskatteverket och övriga tjänstemän vid en skattebyrå av skattebyrån.

Om anställning av en tjänstförrättande att sköta en vakant tjänst interimistiskt och om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet beslutar den myndighet som beviljar tjänstledighet från tjänsten.

Särskilda stadganden
66 §

En tjänsteman inom skatteförvaltningen är skyldig att hemlighålla och inte utnyttja vad han i sin tjänst har erfarit om någon annans ekonomiska ställning eller affärsförbindelser eller omständighet som enligt lag eller särskild bestämmelse uttryckligen eller på grund av sakens natur uppenbarligen skall hemlighållas.

67 §

Skattestyrelsen bestämmer placeringen av de inom skatteförvaltningen inrättade tjänsterna vid skatteförvaltningens ämbetsverk samt placeringen av de vid länsskatteverken inrättade tjänsterna vid olika länsskatteverk och placeringen av de vid skattebyråerna inrättade tjänsterna i olika skattebyråer.

68 §

Skattestyrelsens generaldirektör, överdirektör, avdelningschef, biträdande avdelningschef och byråchef åtalas för tjänstefel vid Helsingfors hovrätt och en länsskattedirektör och avdelningschef vid ett länsskatteverk vid den hovrätt, till vars domkrets den ort hör, där länsskatteverket är beläget.

Övriga tjänstemän inom skatteförvaltningen åtalas för tjänstefel vid behörig underrätt.

69 §

Om inte annat stadgas särskilt, söks ändring i skattestyrelsens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen, i ett länsskatteverks beslut hos skattestyrelsen och i en skattebyrås beslut hos länsskatteverket.

Ändring får inte sökas genom besvär i sådana beslut av skattestyrelsen som gäller skattelättnad, ej heller i sådant beslut av skattestyrelsen eller länsskatteverket som gäller anstånd med betalning av skatt eller annan prestation.

70 §

Biträdande avdelningschefen för skattestyrelsens administrativa avdelning har rätt att på skattestyrelsens vägnar ta emot delgivning av stämning. Samma rätt tillkommer på länsskatteverkets vägnar byråchefen för indrivningsbyrån, vid Nylands länsskatteverk dock byråchefen för ombudsmannabyrån.

71 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 29 mars 1974 om skattestyrelsen (273/74), förordningen den 20 februari 1976 om den direkta beskattningens distrikts- och lokalförvaltning (171/76) samt förordningen den 30 januari 1970 angående omsättningsskatteförvaltningen (67/70) jämte senare ändringar.

72 §

Utan hinder av vad som i denna förordning stadgas om behörighetsvillkor, bevarar den som vid denna förordnings ikraftträdande redan innehar en tjänst inom skatteförvaltningen sin rätt att söka och enligt stadgade befordringsgrunder få sådana i denna förordning nämnda tjänster för vilka han då hade behörighet.

Helsingfors den 25 mars 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.