276/1988

Utfärdat i Helsingfors den 25 mars 1988

Undervisningsministeriets beslut om grunderna för fördelning av anslaget för understödjande av opinionstidningar och sökande av understöd

Undervisningsministeriet har beslutat följande om grunderna för fördelningen av det i statsförslaget anvisade anslaget för understödjande av opinionstidningar och sökande av understöd:

1 §

Såsom opinionstidning betraktas i detta beslut i Finland utgiven och tryckt tidning, som envar kan erhålla mot en viss skälig prenumerationsavgift och som utan att tjäna kommersiella strävanden förmedlar information om kultur, vetenskap, konst eller samhällelig verksamhet och som inte verkar enbart eller i huvudsak som internt informationsmedium för samfund.

2 §

Inom gränsen för statsförslaget kan understöd beviljas förläggare av opinionstidning för understödjande av sådan opinionstidning som är i ekonomiskt svårt läge under förutsättning att tidningen utkommer med minst fyra separata nummer per år och att tidningen har utkommit under minst ett års tid före understödsåret.

3 §

Som understöd beviljas högst 70 procent av tidningens uppskattade kostnader. Den del av bidraget som överstiger 70 procent av tidningens reella kostnader skall återbetalas till staten.

Vid beviljandet av understödet beaktas som förminskande faktor annat stöd som förläggaren erhållit av staten, kommun eller annat offentligrättsligt samfund och som används eller kunde användas för tidningens utgivning. Som dylikt stöd betraktas dock inte det allmänna transportstöd för pressen vilket i statsförslaget anvisats för post- och televerket för nedsättning av befordringsavgifterna för tidningar.

4 §

Understöd får endast användas för nedsättning av redaktions-, trycknings-, transport- och distributionskostnader för den tidning som omnämnts i beslutet om beviljandet av understödet.

5 §

Understöd beviljas av undervisningsministeriet sedan delegationen för kunskapsspridning avgivit utlåtande i ärendet.

Ansökningarna om understöd skall tillställas undervisningsministeriet inom av ministeriet utsatt tid. Ansökningar som inkommit efter den utsatta tiden beaktas inte såvida inte särskilt vägande skäl därtill föreligger. Undervisningsministeriet kan vid behov utfärda närmare bestämmelser om ansökningen av understödet.

6 §

Bidragstagaren skall till undervisningministeriet avge en utredning om bidragets användning på sådant sätt som ministeriet bestämmer och inom av ministeriet utsatt tid.

7 §

Om de villkor som upställts i detta beslut inte iakttas, eller om det befinnes att för erhållande av understöd avgivits oriktiga uppgifter eller sådana omständigheter undanhållits, vilka skulle ha kunnat inverka på beviljande av bidraget, kan undervisningsministeriet förordna bidragstagaren att återbetala beloppet antingen i sin helhet eller del därav. På det belopp som återbetalas skall, räknat från den dag bidraget lyftes, erläggas en ränta som med fyra procentenheter överstiger Finlands Banks vid varje tid gällande grundränta.

8 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1988.

Helsingfors den 25 mars 1988

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Överinspektör
Juhani Hakkarainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.