194/1988

Given i Helsingfors den 26 februari 1988

Förordning om ändring av förordningen om patent- och registerstyrelsen

På föredragning av handels- och industriministern

upphävs i förordningen den 19 mars 1982 om patent- och registerstyrelsen (213/82) 15 a §, sådan den lyder i förordning av den 16 maj 1985 (401/85),

ändras 12-15 §§, 17 § 3, 5 och 6 mom., 35 § 1 mom., 40 § 4 och 6 punkten samt 41 § 3 mom.,

av dessa lagrum 12 § och 40 § 6 punkten sådana de lyder i nämnda förordning av den 16 maj 1985, 17 § 6 mom. sådant det lyder i förordning av den 23 december 1987 (1149/87), 35 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat genom förordningar av den 20 januari 1984 och den 13 februari 1987 (84/84 och 143/87) samt 41 § 3 mom. sådant det lyder i nämnda förordning av den 23 december 1987, och

fogas till 40 § en ny 7 a-punkt som följer:

12 §

Vid handelsregisteravdelningen finns en kanslibyrå, fyra registerbyråer och en företagsinteckningsbyrå.

13 §

Kanslibyrån handlägger ärenden som angår:

1) förvaltning, lagstiftning och ekonomiförvaltning till den del ärendet inte handläggs vid administrativa avdelningen,

2) registrering och expedition av handlingar samt skötsel av arkivet,

3) rådgivnings- och informationstjänst,

4) mottagande, handläggning och arkivering av vissa sammanslutningars bokslutshandlingar,

5) redigering av handelsregistertidningen samt

6) de övriga ärenden om vilka särskilt har bestämts att de ankommer på avdelningen.

14 §

Registerbyråerna handlägger ärenden som angår:

1) anmälningar och meddelanden som aktiebolag, andelslag, öppna bolag, kommanditbolag och andra sammanslutningar samt enskilda näringsidkare skall göra till handelsregistret liksom även registeringsärenden som föranleds härav,

2) handläggning av vissa sammanslutningars bokslutshandlingar till den del ärendet inte ankommer på kanslibyrån samt

3) förande av register över statens industrianläggningar.

15 §

Företagsinteckningsbyrån handlägger företagsinteckningsärenden som ankommer på patent- och registerstyrelsen.

17 §

Vid patentavdelningen finns en överingenjör som avdelningschef och en överingenjör som biträdande avdelningschef, vilken samtidigt är chef för en teknisk byrå, samt överingengörer som byråchefer för de övriga tekniska byråerna.


Vid handelsregisteravdelningen finns en avdelningschef med avtalslön samt vid kanslibyrån, registerbyråerna och företagsinteckningsbyrån byråchefer.

Patent- och registerstyrelsen har dessutom en biträdande byråchef, en bibliotekarie, en äldre jurist, överingenjörer, konsulterande ingenjörer, äldre prövningsingenjörer, specialforskare, prövningsingenjörer, en rådgivande jurist, jurister, en dokumentationsingenjör, translatorer, en kamrer, avdelningssekreterare och andra tjänstemän.


35 §

Ledamöter av besvärsavdelningen kan vara

1) vid behandling av patentärenden avdelningschefen och biträdande avdelningschefen vid patentavdelningen, byråcheferna vid de tekniska byråerna och överingenjörerna vid besvärsavdelningen, varvid den ena ledamoten såvitt möjligt skall vara från den byrå till vars område ärendet hör, samt

2) vid behandling av varumärkes-, mönsterrätts- eller handelsregisterärenden avdelningscheferna vid administrativa avdelningen, varumärkes- och mönsterrättsavdelningen eller handelsregisteravdelningen och byråcheferna vid byråerna inom nämnda avdelningar samt äldre juristen.


40 §

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid patent- och registerstyrelsen är sådan genom tidigare verksamhet ådagalagd skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång. Dessutom fordras:


4) av avdelningschefen vid patentavdelningen diplomingenjörsexamen, god förtrogenhet med patentområdet och förtrogenhet med administrativa göromål, samt av biträdande avdelningschefen vid patentavdelningen diplomingenjörsexamen och förtrogenhet med patentområdet och med administrativa göromål,


6) av byråcheferna vid administrativa byrån, juridiska byrån, varumärkesbyrån, kanslibyrån och registerbyrån juris kandidatexamen och förtrogenhet med administrativa göromål, av byråchefen vid företagsinteckningsbyrån juris kandidatexamen samt förtrogenhet med administrativa göromål och erfarenhet i domarvärv eller förvaltningsrättslig lagskipning, av byråchefen vid mönsterrättsbyrån juris kandidatexamen eller annan för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med administrativa göromål samt av byråchefen vid ekonomibyrån för tjänsten lämplig högskoleexamen och förtrogenhet med göromål inom ekonomiförvaltningen,


7 a) av bibliotekarien för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och kännedom om biblioteksväsendet eller informationstjänsten samt förtrogenhet med administrativa göromål,


41 §

Biträdande avdelningschefer, byråchefer, biträdande byråchefer, bibliotekarien, äldre juristen, överingenjörer, konsulterande ingenjörer, äldre prövningsingenjörer och specialforskare utnämns av patent- och registerstyrelsen.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1988.

Helsingfors den 26 februari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.