190/1988

Given i Helsingfors den 26 februari 1988

Förordning om ändring av jaktförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde

upphävs i jaktförordningen av den 27 juli 1962 (406/62) 1 § 2 mom., 3 och 6 §§,

av dessa lagrum 3 § sådan den lyder i förordning av den 24 juni 1969 (417/69), samt

ändras 1 § 3 mom., 2, 4, 5, 9, 36 § 1 och 2 mom. och 36 a §§,

av dessa lagrum 1 § 3 mom. 2 § och 36 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda förordning av den 24 juni 1969, 5 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda förordning samt 9 och 36 a §§ sådana de lyder i förordning av den 22 juli 1983 (659/83), som följer:

1 §

Mötet väljer en ordförande och de ordinarie medlemmarna i jaktvårdsföreningens styrelse. Styrelsens mandatperiod varar till föreningens följande årsmöte, om inte annat bestäms i reglementet.

2 §

Före mötet skall var och en för styrelsens ordförande eller av denna utsedd annan funktionär förete utredning om att han är medlem i föreningen. En medlem som vid mötet företräder en annan medlem skall förete motsvarande utredning även över den medlem som han företräder samt en skriftlig fullmakt att uppträda som representant.

4 §

Har en jaktvårdsförening verkat på två eller flera kommuners område, kan jaktvårdsdistriktets styrelse, om den med hänsyn till förhållandena på orten anser det ändamålsenligt, göra framställning hos jord- och skogsbruksministeriet om delning av jaktvårdsföreningen i två eller flera jaktvårdsföreningar eller om att dess område i övrigt skall bildas i enlighet med kommunindelningen. Samtycker jord- och skogsbruksministeriet till framställningen, skall konstituerande möten hållas för de nya jaktvårdsföreningarna med iakttagande av vad som i 1 § stadgas om sådant möte. Den ursprungliga jaktvårdsföreningens medel skall fördelas mellan de jaktvårdsföreningar som bildats genom uppdelningen i enlighet med de jaktvårdsavgifter som under föregående år betalts inom varje förenings område. Om föreningen har sådan egendom som inte kan delas skall den anses som föreningarnas gemensamma egendom.

5 §

Önskar en jaktvårdsförening ansluta sig till annan jaktvårdsförening, skall den göra framställning om detta hos jord- och skogsbruksministeriet. Om jord- och skogsbruksministeriet, sedan det hört vederbörande jaktvårdsförening och jaktvårdsdistriktets styrelse, anser det vara ändamålsenligt med tanke på de lokala förhållandena, utfärdar jord- och skogsbruksministeriet ett i 58 § jaktlagen avsett förordnande om detta. Den utvidgade jaktvårdsföreningens konstituerande möte skall hållas med iakttagande av vad som stadgas i 1 § om sådant möte.

9 §

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer det inbetalningskort som avses i 7 §. På kortet skall anges fullständigt namn, personbeteckning och hemort beträffande den för vars räkning avgiften betalas samt den jaktvårdsförening där vederbörande är medlem samt erforderliga uppgiftter om den gruppförsäkring som avses i 52 § 2 mom. 1 punkten jaktlagen och dessutom det jaktår för vilket avgiften uppbärs.

36 §

Av det anslag som avses i 52 § jaktlagen beviljar jord- och skogsbruksministeriet på ansökan av Jägarnas centralorganisation organisationen, jaktvårdsdistrikten och jaktvårdsföreningarna statsunderstöd för utgifter för avlönande av deras funktionärer samt för övriga nödvändiga konsumtionsutgifter, som deras verksamhet föranleder. Till ansökan skall fogas centralorganisationens och jaktvårdsdistriktens budgeter och verksamhetsplaner samt för jaktvårdsföreningarnas del respektive jaktvårdsdistrikts förslag angående statsunderstödets belopp. Jord- och skogsbruksministeriet betalar statsunderstödet kvartalsvis i förskott och övervakar i fråga om Jägarnas centralorganisation användningen av understödet medan dessa uppgifter i fråga om jaktvårdsdistrikten och jaktvårdsföreningarna sköts av länsstyrelserna. Före den 16 februari året efter finansåret skall Jägarnas centralorganisation tillställa jord- och skogsbruksministeriet samt jaktvårdsdistrikten länsstyrelsen en enligt ministeriets anvisningar uppgjord redogörelse för användningen av statsunderstödet. Till jaktvårdsdistriktens redogörelse skall fogas jaktvårdsföreningarnas redogörelser för användningen av understödet, vilka jaktvårdsföreningarna skall insända till jaktvårdsdistriktet före den 1 februari året efter finansåret. Länsstyrelserna skall före den 1 augusti året efter finansåret tillställa jord- och skogsbruksministeriet jaktvårdsdistriktens och jaktvårdsföreningarnas redogörelser för användningen av statsunderstödet jämte eventuella utlåtanden.

Av det anslag som avses i 52 § jaktlagen beviljar jord- och skogsbruksministeriet Jägarnas centralorganisation, jaktvårdsdistrikten och jaktvårdsföreningarna statsunderstöd för investeringsutgifter, varjämte ministeriet även beviljar annat statsunderstöd av nämnda anslag och betalar ut understödet vid de tidpunkter då utgifterna infaller samt övervakar användningen av detta.


36 a §

Jägarnas centralorganisation, jaktvårdsdistrikten och jaktvårdsföreningarna kan i enlighet med de grunder som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet uppbära avgift för beslut om tillstånd till jakt, jägarexamen, älgskytteprov och för andra med dessa jämförliga prov.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1988.

Helsingfors den 26 februari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.