164/1988

Given i Helsingfors den 12 februari 1988

Förordning om kärnsäkerhetsdelegationen

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 56 § 2 och 3 mom. kärnenergilagen av den 11 december 1987 (990/87):

1 §

För förberedande handläggning av ärenden som gäller säkerheten vid användningen av kärnenergi finns i anslutning till strålsäkerhetscentralen som rådgivande organ kärnsäkerhetsdelegationen.

2 §

Delegationen har till uppgift:

1) att följa utvecklingen i fråga om säkerheten vid användningen av kärnenergi samt forskningen på området och ta initiativ till erforderliga åtgärder;

2) att ge utlåtanden om ansökningar om tillstånd att uppföra och använda kärnanläggningar samt om ansökningar angående annan betydande användning av kärnenergi;

3) att ge utlåtanden om frågor som är betydelsefulla med tanke på övervakningen av säkerheten vid användningen av kärnenergi;

4) att ge utlåtanden och göra framställningar beträffande utvecklandet av lagstiftningen om tillsynen över säkerheten vid användningen av kärnenergi;

5) att behandla och bedöma sådana stadganden, bestämmelser och anvisningar gällande säkerheten vid användningen av kärnenergi som beretts av strålsäkerhetscentralen och andra myndigheter; samt

6) att för egen del upprätthålla och främja samarbete mellan myndigheter och samfund som handlägger frågor i anslutning till säkerheten vid användningen av kärnenergi.

3 §

Delegationen består av en ordförande och en viceordförande samt högst fem andra medlemmar, som kallas av statsrådet för tre år i sänder.

De personer som kallas till medlemmar av delegationen skall representera sakkännedom på hög nivå inom kärnsäkerhetsområdet.

4 §

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förhinder för denne, av viceordföranden eller då minst två av medlemmarna skriftligt anhållit därom för behandling av uppgivet ärende.

5 §

Delegationen är beslutför, då ordföranden eller viceordföranden samt minst tre andra medlemmar är närvarande.

6 §

Strålsäkerhetscentralens generaldirektör är ständig sakkunnig i delegationen.

7 §

Delegationen kan ha en generalsekreterare med uppgiften som bisyssla och en annan sekreterare med uppgiften som bisyssla, vilka strålsäkerhetscentralen efter att ha hört delegationen förordnar till denna uppgift.

8 §

Angående delegationen gäller i övrigt vad som är bestämt i statsrådets beslut den 18 juli 1974 (606/74) om kommittéer, likväl så, att på statsrådet ankommer att vid behov besluta om de arvoden som skall erläggas till delegationens medlemmar med avvikelse från stadgandena i 32 § statsrådets nämnda beslut.

9 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1988.

Helsingfors den 12 februari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.