125/1988

Given i Helsingfors den 5 februari 1988

Lag om ändring av 1 och 8 §§ lagen om frontmannapension

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension (119/77) 8 § 3 mom. 9 punkten,

ändras 1 § 4 mom. samt 8 § 3 mom. 1, 2, 12 och 13 punkten,

av dessa lagrum 1 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 4 december 1987 (938/87) samt 8 § 3 mom. 12 och 13 punkten sådana de lyder i lag av den 18 januari 1985 (55/85), och

fogas till 8 § 3 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom lagar av den 30 december 1980, den 23 juli 1982 och den 4 januari 1985 (1085/80, 575/82 och 3/85) samt nämnda lag av den 18 januari 1985, en ny 14 punkt som följer:

1 §

Frontmannapension betalas inte till en frontman eller person som deltagit i fronttjänst, om denne får folkpension eller fortsättningspension till änkepensionen enligt familjepensionslagen (38/69). Om frontmannapension beviljas för tid för vilken folkpension eller familjepension betalts, anses sistnämnda pension utgöra förskott på frontmannapensionen.

8 §

Såsom årsinkomst räknas inte:

1) pension, fronttillägg och extra fronttillägg enligt denna lag;

2) basdel, tilläggsdel, vårdbidrag, maketillägg och barntillägg enligt folkpensionslagen;


12) arbetsinkomst för en frontmannapensionstagares make som inte får folkpension eller frontmannapension;

13) stöd för vård i hemmet av barn, åldringar eller handikappade; ej heller

14) handikappbidrag enligt lagen om handikappbidrag (124/88).Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. Stadgandena i 1 § 4 mom. och i 8 § 3 mom. 14 punkten skall likväl tillämpas från och med den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 126/87
Socialutsk. bet. 22/87
Stora utsk. bet. 118/87

Helsingfors den 5 februari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja tervysminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.