110/1988

Given i Helsingfors den 5 februari 1988

Lag om ändring av lagen om Åbo universitet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 6 § lagen den 29 december 1973 om Åbo universitet (1030/73) samt

ändras 8, 10 och 12 §§,

av dessa lagrum 8 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 30 maj 1975 (366/75) och 10 § sådan den lyder i lag av den 21 januari 1983 (123/83), som följer:

8 §

För att erhålla en lärartjänst fordras att sökanden behärskar finska tillräckligt väl. Av lärare fordras dessutom förmåga att förstå svenska. Om ådagaläggande av kunskap i finska och svenska stadgas genom förordning.

En utlänning eller en finsk medborgare som inte är infödd kan utnämnas till en lärartjänst utan hinder av att han inte har visat att han har den kunskap i finska och svenska som stadgas i 1 mom.

Beträffande den språkkunskap som fordras för andra tjänster än lärartjänster gäller vad som stadgas i lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras (149/22).

10 §

Utan hinder av vad som stadgas i 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen (755/86) och 8 § 1 mom. lagen om införande av statstjänstemannalagen (756/86) kan till en vakant professur på kallelse utnämnas en person vars kompetens är konstaterad och ostridig och som det med hänsyn till universitetets uppgift är ändamålsenligt att utnämna.

12 §

Om inrättande av en professur eller någon annan tjänst vid universitetet med medel som avses i 11 § stadgas i varje enskilt fall genom förordning.

Den som innehar en tjänst som avses i 1 mom. har i tillämpliga delar samma rättigheter och skyldigheter som den som innehar en motsvarande tjänst vid universitetet.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1988.

Regeringens proposition 182/87
Kulturutsk. bet. 9/87
Stora utsk. bet. 146/87

Helsingfors den 5 februari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.