103/1988

Given i Helsingfors den 5 februari 1988

Förordning angående ändring av 3 § förordningen om postavgifterna för tidningar

På föredragning av trafikministern ändras i förordningen den 16 oktober 1987 (779/87) 3 § 1 mom. 2) och 3) punkterna som följer:

3 §

Då utgivaren av en sådan tidning som införts i tidningsförteckningen, inom ramen för statsförslaget och enligt de villkor om vilka stadgats i 1 §, beviljas nedsättning i form av allmänt transportstöd för tidningspressen av de i 2 § 2) och 3) punkterna stadgade avgifterna, är nedsättningarna under år 1988 följande:


2) Nedsättningen för en tidning som utkommer färre än tre gånger i veckan är 35,8 penni per nummerexemplar.

3) Om minst 50 procent av den inhemska spridningen för tidning, som utkommer färre än tre gånger i veckan, dock minst med 50 separata nummer per kalenderår, och som i medeltal väger högst 80 gram, befordras och distribueras inom ett område omfattande högst åtta till varandra gränsande kommuner, ökas den i 2) punkten stadgade nedsättningen ytterligare så, att nedsättningen sammanlagt blir 47,7 penni per nummerexemplar och 10 penni per kilogram eller del därav. För erhållande av tilläggsstöd skall utgivaren av vederbörande tidning framlägga erforderlig utredning.Denna förordning träder i kraft den 10 februari 1988 och den tillämpas på befordring av tidningar under år 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtagas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 5 februari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.