95/1988

Given i Helsingfors den 29 januari 1988

Lag om ändring av lagen om statsunderstöd till folkhögskolor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 13 juli 1984 om statsunderstöd till folkhögskolor (542/84) 5 § 1 och 2 mom., 8, 13 och 14 §§ samt 15 § 1 och 2 mom. samt

fogas till lagen nya 1 a, 2 a, 2 b, 8 a och 14 a-14 c §§ som följer:

1 a §

Undervisningen vid en folkhögskola ordnas som grundkurser och andra kurser i enlighet med vad som stadgas genom förordning. En grundkurs kan vara uppdelad på linjer samt omfatta en eller flera efterföljande årskurser. Tillstånd till inrättande och ändring av linjer skall inhämtas hos skolstyrelsen.

En folkhögskola, som med stöd av 43 § 2 mom. grundskolelagen har fått tillstånd att utge betyg över fullgjord lärokurs i grundskolan eller över en del därav, eller som med stöd av 23 § 5 mom. gymnasielagen har fått tillstånd att utge betyg över fullgjord lärokurs i gymnasiet eller över en del därav, skall för att ordna motsvarande undervisning inrätta en grundskolelinje och en gymnasielinje. En folkhögskola som ger grundläggande yrkesutbildning skall för sådan utbildning upprätta en egen linje.

2 a §

Med avvikelse från 2 § får en folkhögskola som ordnar undervisning på en grundskole- eller gymnasielinje eller grundläggande yrkesutbildning statsandel i tillämpliga delar enligt 6 och 9 §§ lagen om finansiering av yrkesläroanstalter för sådana i 2 § nämnda driftskostnader som orsakas härav samt för driftskostnader för studiesociala förmåner i samband med utbildningen, vilka har ordnats och givits i enlighet med statsrådets beslut.

2 b §

Fördelningen mellan driftskostnader som avses i 2 a § och driftskostnader för annan utbildning som folkhögskolan ordnar görs i förhållande till antalet studerandeveckor.

5 §

Underskrider medeltalet för det sammanlagda antalet studerandeveckor under två på varandra följande arbetsår det i 4 § 6 punkten stadgade medeltalet, avdras för det räkenskapsår under vilket det senare av de nämnda arbetsåren avslutas från det statsunderstöd, som enligt 2 § 1 punkten och 2 a § beviljas för avlöning av annan behövlig personal vid folkhögskolan än rektor, lärare och föreläsare, samt från statsunderstöd, som enligt 2 § 2 punkten och 2 a § beviljas för hyra av lokaliteterna, för hyresvärdena och för gatuavgifterna, en andel som motsvarar underskottet. Undervisningsministeriet kan av särskilda skäl bevilja en folkhögskola, som finns i skärgården eller på ett glest befolkat område eller som upprättats för att meddela en liten specialgrupp undervisning, rätt att för viss tid eller tills vidare underskrida det i 4 § 6 punkten nämnda minimiantalet. Det sänkta medeltalet av det sammanlagda antalet studerandeveckor får dock inte underskrida 650 studerandeveckor.

Är undervisningen i medeltal under två arbetsår efter varandra kvantitativt större än vad som stadgas i 4 § 8 punkten, avdras från det statsunderstöd som enligt 2 § 1 punkten och 2 a § beviljas för avlöning av lärare och föreläsare en andel, som motsvarar överskottet för det räkenskapsår under vilket det senare av de nämnda arbetsåren avslutas. Undervisningsministeriet kan bevilja folkhögskolan rätt att för viss tid eller tills vidare överskrida antingen hela undervisningsmängden eller någon del därav.


8 §

Folkhögskolorna får statsunderstöd som skall utdelas som studiepenning till studerande som motsvarar de allmänna förutsättningar för erhållande av studiestöd, om vilka stadgas i lagen om studiestöd (28/72), men som inte kan få studiepenning enligt lagen om studiestöd. Studiepenningens belopp per studerande är högst 80 procent av det fastställda sammanlagda beloppet av de genomsnittliga studieavgifterna. Studiepenning beviljas för studier som varar minst fyra veckor.

8 a §

Vid en folkhögskola som avses i 2 a § ordnas och ges studiesociala förmåner till studerande, vilka deltar i den undervisning som nämns i lagrummet, i enlighet med vad som stadgas i lagen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever (498/83) och med stöd av den genom förordning samt vad som bestäms genom statsrådets beslut. De för yrkesutbildningsstyrelsen stadgade uppgifterna sköts dock av skolstyrelsen. Om folkhögskolornas skyldighet att under arbetsdagar ordna annan bespisning än den avgiftsfria skolmåltiden enligt 5 § i nämnda lag stadgas genom förordning.

13 §

Om rätt till pension för den som hör till personalen vid en folkhögskola och som avses i 2 § 1 punkten och om rätt till familjepension efter denne samt om den pensionskostnadsandel som skall avdras från folkhögskolans statsunderstöd för avlöning gäller lagen om vissa pensioner, som skall betalas av statsmedel (382/69). Den kostnadsandelsprocent som avses i 6 § 2 mom. i nämnda lag bestäms på basis av den procentsats enligt vilken folkhögskolan själv samt, i det fall som avses i 14 a §, studerandens hemkommun deltar i kostnaderna för avlöningen.

14 §

Skolstyrelsen beviljar statsunderstöd som avses i 2, 2 a och 8-10 §§, och undervisningsministeriet tilläggsunderstöd som avses i 6 § samt statsunderstöd och lån som avses i 11 §.

14 a §

En studerandes hemkommun är skyldig att till en i 2 a § nämnd upprätthållare av privat folkhögskola utge en ersättning per studerande, vars belopp skolstyrelsen fastställer med beaktande av skalan i 6 § lagen om finansiering av yrkesläroanstalter och kommunernas bärkraftsklassificering. Ersättningen bestäms enligt folkhögskolans i 2 a § nämnda driftskostnader som medför rätt till statsunderstöd och som beräknas per studerande. Då ersättningen fastställs skall dessutom beaktas den pensionskostnadsandel som avses i 13 §. Från driftskostnaderna avdras först de statsunderstöd för folkhögskolan som hänför sig till den utbildning som avses här samt folkhögskolans övriga inkomster av denna undervisning.

Vid beräkning av den ersättning som studerandens hemkommun skall betala görs inte det avdrag från statsunderstödet som avses i 5 § 1 och 2 mom.

Studerandens hemkommun skall för de ersättningar som avses i 1 mom., på grundvalen av förskott som skolstyrelsen har utgivit, erlägga två förhandsbetalningar, den första i februari och den andra i oktober.

14 b §

En studerandes hemkommun är skyldig att till en kommunal folkhögskola som nämns i 2 a § erlägga en betalningsandel och förskott därpå i tillämpliga delar enligt samma grunder som de enligt vilka kommunen betalar ersättning och förskott därpå till en folkhögskola som upprätthålls av någon enskild.

14 c §

Med en studerandes hemkommun avses den kommun där studeranden har hemort enligt lagen om befolkningsböcker (141/69). Hemorten konstateras två gånger om året i enlighet med situationen den 1 januari och den 1 augusti.

15 §

Ändring i ett beslut som skolstyrelsen har fattat med stöd av 2, 2 a, 3-5, 7, 12 och 13 §§ får inte sökas genom besvär.

Är upprätthållaren av en läroanstalt missnöjd med ett beslut som avses i 1 mom. eller studerandens hemkommun missnöjd i ett fall som avses i 14 a eller 14 b §, får rättelse skriftligen yrkas hos skolstyrelsen inom tre månader efter delfåendet.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1988.

I de folkhögskolor, som avses i 2 a § och där studiesociala förmåner enligt lagen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever inte före ikraftträdandet ordnats eller givits som berättigande till statsunderstöd, ges eller ordnas dessa förmåner så, att studieavgifterna slopas och den för studerandena kostnadsfria skolmåltiden ordnas räknat från den 1 augusti 1989.

Regeringens proposition 110/87
Kulturutsk. bet. 4/87
Stora utsk. bet. 123/87

Helsingfors den 29 januari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.