93/1988

Given i Helsingfors den 29 januari 1988

Lag om ändring av lagen om musikläroanstalter med statsandel

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 10 april 1987 om musikläroanstalter med statsandel (402/87) 7 §,

ändras 17 § samt

fogas till 3 § nya 2 och 3 mom. samt till lagen ett nytt 2 a kap. och en ny 19 a § som följer:

3 §

Med avvikelse från 1 mom. får läroanstalter som ger yrkesutbildning i musik statsandel i tillämpliga delar enligt 6 och 9 §§ lagen om finansiering av yrkesläroanstalter för sådana i 4 § nämnda driftskostnader som orsakas av att skolan ordnar grundläggande yrkesutbildning som godkänts av statsrådet samt för driftskostnader som orsakas av studiesociala förmåner i samband med utbildningen vilka har ordnats och givits i enlighet med statsrådets beslut.

Fördelningen mellan driftskostnader för utbildning som avses i 2 mom. och driftskostnader för annan utbildning som läroanstalten ordnar görs i förhållande till antalet undervisningstimmar.

2 a kap.

Betalningsandelar och ersättningar från elevernas hemkommuner till musikläroanstalter som ger yrkesutbildning

11 a §

En elevs hemkommun är skyldig att till upprätthållaren av en kommunal musikläroanstalt som ger yrkesutbildning erlägga en betalningsandel per elev, vars belopp skolstyrelsen fastställer med beaktande av skalan i 6 § lagen om finansiering av yrkesläroanstalter och kommunernas bärkraftsklassificering. Betalningsandelen bestäms enligt de driftskostnader per elev för musikläroanstalten som avses i 3 § 2 mom. och berättigar till statsandel. Från driftskostnaderna avdras först de statsandelar för musikläroanstalten som hänför sig till sådan utbildning som här avses samt läroanstaltens övriga inkomster av denna utbildning.

Elevens hemkommun skall till upprätthållaren av en kommunal läroanstalt för betalningsandelar enligt 1 mom. på grundval av förskott som skolstyrelsen har utgivit, erlägga två förhandsbetalningar, den första i februari och den andra i oktober.

11 b §

En elevs hemkommun är skyldig att till upprätthållaren av en privat musikläroanstalt som ger yrkesutbildning betala ersättning och förskott därpå enligt de grunder enligt vilka kommunen är skyldig att utge betalningsandel och förskott därpå till motsvarande upprätthållare av en kommunal läroanstalt. Då ersättningen fastställs, skall dock beaktas den pensionskostnadsandel som avses i 17 §.

11 c §

Med en elevs hemkommun avses den kommun där eleven i början av terminen har hemort enligt lagen om befolkningsböcker (141/69).

17 §

Om rätt till pension för den som hör till personalen vid en privat musikläroanstalt med statsandel och om rätt till familjepension efter denne samt om den pensionskostnadsandel som skall dras av från läroanstaltens statsandel för avlöningar, gäller lagen om vissa pensioner, som skall betalas av statsmedel (382/69). Den procentuella kostnadsandel som avses i 6 § 2 mom. i nämnda lag bestäms på basis av den procentsats enligt vilken läroanstalten i enlighet med 3 § ovan själv samt, i det fall som avses i 11 a och 11 b §§, elevens hemkommun deltar i avlöningskostnaderna.

19 a §

För elever som deltar i grundläggande yrkesutbildning vid en musikläroanstalt som ger yrkesutbildning ordnas och ges studiesociala förmåner i enlighet med lagen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever (498/83) och med stöd av den genom förordning samt vad som bestäms genom statsrådets beslut. De för yrkesutbildningsstyrelsen stadgade uppgifterna sköts dock av skolstyrelsen.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1988.

Vad 19 a § stadgar tillämpas i fråga om slopade studieavgifter och avgiftsfria måltider från och med den 1 augusti 1989.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 110/87
Kulturutsk. bet. 4/87
Stora utsk. bet. 123/87

Helsingfors den 29 januari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.