89/1988

Given i Helsingfors den 29 januari 1988

Lag om ändring av lagen om kvällsgymnasier

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 27 maj 1983 om kvällsgymnasier (478/83) 16 § samt

ändras 21 § 1 mom., sådant det lyder i lag av den 16 april 1987 (419/87), samt

fogas till lagen en ny 16 a § som följer:

16 a §

Går en elev i kvällsgymnasium i någon annan kommun än den där han i början av terminen har hemort enligt lagen om befolkningsböcker (141/69), är elevens hemkommun skyldig att till den kommun som upprätthåller kvällsgymnasiet betala den av eleven föranledda andelen av kvällsgymnasiets till statsandel berättigande driftskostnader, från vilka har avdragits de enligt lagen om statsandelar och statsunderstöd till grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek (1112/78) beräknade statsandelarna och statsunderstöden samt kvällsgymnasiets övriga inkomster.

21 §

I fråga om privat kvällsgymnasium gäller på motsvarande sätt 2, 3 och 7-15 §§, 16 § 2 mom., 22 och 23 §§, 28 § 1 mom. och 30 § i denna lag samt 8-10 §§, 11 § 1 och 3 mom., 12, 13 och 51 §§, 52 § 1 mom. och 54 § gymnasielagen.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1988. Lagens 16 § upphävs dock först den 1 augusti 1989.

Regeringens proposition 110/87
Kulturutsk. bet. 4/87
Stora utsk. bet. 123/87

Helsingfors den 29 januari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.