84/1988

Given i Helsingfors den 29 januari 1988

Förordning om ändring av förordningen om konsumentklagonämnden

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde ändras 1, 3, 5, 9, 13, 15-17 och 22 §§ förordningen den 29 juni 1978 om konsumentklagonämnden (533/78) som följer:

1 §

Konsumentklagonämndens ordförande skall följa att tillämpningen av rättsprinciper och tolkningen av lag är enhetlig i nämndens avgöranden samt att de uppgifter som ankommer på nämnden sköts på ett behörigt sätt och i skyndsam ordning. Dessutom avgör ordföranden ekonomiska frågor och förvaltningsärenden i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen.

3 §

Konsumentklagonämndens sekreterare skall

1) leda det arbete som nämndens föredragande och övriga personal utför samt se till att särskild uppmärksamhet fästs vid betjäningen av dem som uträttar ärenden vid nämnden och att de uppgifter som ankommer på personalen sköts effektivt och ändamålsenligt;

2) bereda och föredra de ärenden som skall behandlas i plenum, om inte annat bestäms i arbetsordningen;

3) bereda och föredra de ärenden som ordföranden skall avgöra;

4) svara för nämndens allmänna förvaltning samt avgöra ekonomiska frågor och förvaltningsärenden i anslutning därtill i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen; samt

5) ombesörja att konsumentombudsmannen, i det syfte som anges i 2 § 2 och 3 mom. lagen om konsumentombudsmannen (40/78), delges de avgöranden som nämnden och dess sektioner har fattat.

5 §

I konsumentklagonämnden kan utöver sekreteraren finnas ordinarie och tillfälliga tjänstemän samt personal i arbetsavtalsförhållande.

Konsumentklagomål bereds av nämndens sekreterare och övriga personal. Under beredningen skall förlikning eftersträvas och vid behov göras förslag härtill.

Konsumentklagomål föredras av nämndens sekreterare och föredragande.

9 §

Konsumentklagonämndens ordförande kan på eget initiativ eller på framställning av en sektion eller sekreteraren till behandling i nämndens plenum föra principiellt viktiga klagomålsärenden samt dylika ärenden som det med tanke på behovet av att förenhetliga nämndens beslutspraxis är nödvändigt att behandla också i plenum. Dessutom behandlas i plenum principiellt viktiga utlåtanden och förvaltningsärenden i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen.

13 §

Liggarexemplaren av konsumentklagonämndens beslut samt expeditionerna undertecknas av ordföranden för sammanträdet och kontrasigneras av den som föredragit ärendet. Om det sätt på vilket förberedande handlingar skall undertecknas samt kopior och utdrag bekräftas bestäms i arbetsordningen.

15 §

Av konsumentklagonämndens föredragande fordras juris kandidatexamen eller annan för tjänsten lämplig högre högskoleexamen. Av andra som hör till personalen fordras sådan skicklighet och förmåga som skötseln av tjänsten förutsätter.

Föredragandena utnämns av handels- och industriministeriet på framställning av nämndens ordförande. Den övriga personalen utnämns eller anställs av nämndens ordförande efter att ha hört plenum utan att tjänsterna har ledigförklarats.

16 §

Konsumentklagonämndens sekreterare beviljas tjänstledighet av nämndens ordförande. Tjänstledighet som beror av prövning för längre tid än ett år beviljas dock av handels- och industriministeriet.

De som hör till den övriga personalen beviljas tjänstledighet av nämndens ordförande.

17 §

Den som skall sköta en vakant tjänst interimistiskt anställs av nämndens ordförande.

22 §

I konsumentklagonämndens plenum fastställs nämndens arbetsordning.


Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1988.

Helsingfors den 29 januari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.