80/1988

Given i Helsingfors den 29 januari 1988

Lag om ändring av lagen om riksdagsmannaval

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 13 juni 1969 om riksdagsmannaval (391/69) 8 § 1 mom., 13 § 2 mom., 63 § och 102 § 1 mom., sådana de lyder i lag av den 3 maj 1985 (370/85), samt

fogas till lagen en ny 9 § i stället för den 9 § som har upphävts genom sistnämnda lag, till 63 § ett nytt 2 mom. samt till lagen ett nytt 6 a kap., en ny 80 §, vilken träder i stället för den 80 § i 6 kap. som har upphävts genom lag av den 16 maj 1975 (319/75) och vilken samtidigt överförs till 6 a kap., och en ny 104 § i stället för den 104 § som har upphävts genom sistnämnda lag som följer:

8 §

Kommunfullmäktige skall i god tid före val för varje röstningsområde tillsätta en valnämnd bestående av fem medlemmar och behövligt antal, dock minst fem, suppleanter samt för anstalter som avses i 63 § 1 mom. och sådan förhandsröstning som avses i 6 a kap. en eller flera valbestyrelser bestående av tre medlemmar och behövligt antal, dock minst tre, suppleanter. Suppleanterna skall, utom för den förhandsröstning som avses i 6 a kap., ställas i den ordning i vilken de skall träda i stället för medlemmarna.


9 §

Den kommunala centralvalnämnden bestämmer vilka av valbestyrelsens medlemmar och suppleanter som skall sköta den förhandsröstning som avses i 6 a kap. Till uppgiften får inte förordnas någon som är kandidat i riksdagsmannavalen.

13 §

Till varje basförteckning skall fogas ett alfabetiskt kortregister över de förtecknade och deras kända adresser vid den tidpunkt då förteckningarna skrivs ut (registerkartotek). Till förteckningen skall också för var och en fogas ett meddelande på kort, på vilket skall antecknas hans fullständiga namn, de två sista siffrorna i hans födelseår och den adress för honom som finns upptagen i registerkartoteket samt uppgift om i vilken valkrets han är valberättigad, i vilket röstningsområde han har upptagits i vallängden, var och när vallängden hålls framlagd samt var och när valförrättningen skall äga rum. Härutöver får kortet endast innehålla anvisningar om dess användning, om rättelse av fel som möjligen framgår av kortet och om tillvägagångssättet vid röstningen samt ett meddelande om den förhandsröstning som avses i 6 a kap.


63 §

En i vallängden för ett röstningsområde upptagen röstberättigad, som vårdas på ett sjukhus eller i en sådan verksamhetsenhet inom socialvården som lämnar dygnetruntvård, eller som intagits i en straffanstalt, vilka i denna lag benämns anstalter, eller som under de valdagar som avses i 46 § av annan orsak sannolikt kommer att vara förhindrad att utöva sin rösträtt vid valförrättningen inom det röstningsområde, i vars vallängd han är upptagen, samt en i vallängden för en valkrets upptagen röstberättigad får avge sin röst på förhand på det sätt som stadgas i detta kapitel.

Om förhandsröstning i hemmet stadgas i 6 a kap.

6 a kap.

Förhandsröstning i hemmet

80 §

En röstberättigad, vars rörelse- eller funktionsförmåga till följd av ett gravt handikapp eller en långvarig sjukdom är så begränsad att han inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får på det sätt som stadgas i detta kapitel förhandsrösta hemma (hemmaröstning) i den kommun där han är upptagen i vallängden för ett röstningsområde. Andra röstberättigade får inte avge sin röst vid hemmaröstning.

80 a §

En hemmaröstningsförrättning sköts av en enda valförrättare som skall vara en valbestyrelsemedlem eller -suppleant som har utsetts därtill i enlighet med 9 §. Ordföranden för den kommunala centralvalnämnden bestämmer vilken röstande varje valförrättare skall besöka.

Vid hemmaröstning skall utöver valförrättaren och den röstande närvara en av den röstande utsedd eller godkänd person som fyllt 18 år.

80 b §

Den som vill förhandsrösta hemma skall senast den 25 dagen före valen före klockan 16 anmäla detta skriftligen eller per telefon till centralvalnämnden i den kommun där han är upptagen i vallängden för ett röstningsområde. Anmälan kan på den röstberättigades vägnar göras av någon som denne har utsett.

I anmälan skall uppges

1) den röstandes fullständiga namn, personbeteckning, adress, hemkommun och telefonnummer samt, då anmälan görs av någon som den röstande utsett, även dennes namn, adress och telefonnummer,

2) att den röstande på grund av handikapp eller sjukdom som avses i 80 § inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället och att han därför vill förhandsrösta hemma samt

3) om den röstande själv kan sköta om att den som den röstande utsett enligt 80 a § 2 mom. är närvarande vid hemmaröstningen.

Skriftlig anmälan kan göras på en för ändamålet uppgjord blankett vartill justitieministeriet fastställer formuläret. Den kommunala centralvalnämnden skall se till att det åtminstone där står att få tryckta eller duplicerade blanketter för dem som önskar rösta hemma. En skriftlig anmälan skall undertecknas.

Valmyndigheten skall, om möjligt, vid behov avhjälpa brister i anmälan och försäkra sig om att anmälan gjorts av den röstande som nämns däri eller av någon som denne har utsett.

Den kommunala centralvalnämnden skall i enlighet med justitieministeriets anvisningar föra en förteckning över anmälningarna.

80 c §

Med anledning av en anmälan som nämns i 80 b § skall den röstande med åtminstone två timmars noggrannhet underrättas om den tidpunkt då valförrättaren besöker honom. Samtidigt skall valmyndighetens telefonnummer meddelas för eventuell kontakt.

Om en brist i anmälan, som inverkar på röstningsförrättningen, inte har kunnat avhjälpas eller om anmälan till den kommunala centralvalnämnden har gjorts för sent, skall den röstande meddelas att ingen hemmaröstning förrättas.

Ordföranden för den kommunala centralvalnämnden skall se till att den röstande skriftligen eller per telefon utan dröjsmål får meddelande som avses i 1 eller 2 mom.

80 d §

Är valförrättaren förhindrad att infinna sig vid den meddelade tidpunkten, skall den röstande utan dröjsmål underrättas om detta och om tidpunkten för ett nytt besök.

Kan hemmaröstning inte alls förrättas på grund av avbrott i kommunikationerna eller något annat oöverstigligt hinder, skall den röstande likaså utan dröjsmål underrättas om detta.

80 e §

Hemmaröstning skall förrättas tidigast den 18 och senast den 5 dagen före valen på en vardag mellan klockan 9 och 20.

Valförrättaren skall avbryta hemmaröstningen, om den röstandes valfrihet eller en störningsfri röstning inte kan tryggas. I den förteckning som förs över hemmaröstningar skall göras en anteckning om avbrottet och, om röstningsförrättningen inte kan fortsätta, även om att den avslutats.

Följebrevet skall utom de förklaringar och uppgifter som nämns i 74 § 2 mom. innehålla en av den röstande undertecknad försäkran om att hans rörelse- eller funktionsförmåga till följd av ett gravt handikapp eller en långvarig sjukdom är så begränsad att han inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället. Den person som med stöd av 80 a § 2 mom. varit närvarande vid röstningen skall teckna sitt namn på följebrevet.

Valförrättaren skall i följebrevet intyga att hemmaröstningen skett på det sätt som stadgas i 72 § 2 och 3 mom., 73 § 2 mom., 75 § 1 mom. och 80 a §. Valförrättaren skall datera och underteckna intyget. Valkuvertet och följebrevet skall därefter inneslutas i ytterkuvertet. Valförrättaren skall utan dröjsmål sända detta till den kommunala centralvalnämnden.

Röstningen skall lämnas obeaktad av skäl som nämns i 78 § 2 mom. eller om den person som varit närvarande vid röstningen inte har tecknat sitt namn på följebrevet.

Utöver vad detta kapitel stadgar om hemmaröstning och förfarandet därvid gäller i tillämpliga delar 66 § 2 mom., 70 §, 71 § 1 mom., 72 § 2 och 3 mom., 73 §, 74 § 1 och 4 mom., 75 §, 76 § 2 mom. samt 78 och 79 §§.

80 f §

I valmyndighetens åtgärder eller beslut som avses i detta kapitel får ändring inte sökas genom särskilda besvär.

102 §

De kommunala centralvalnämndernas, valnämndernas och valbestyrelsernas samt de i 80 a § 1 mom. nämnda valförrättarnas alla utgifter betalas av kommunerna, men i 13 § 2 mom. nämnda meddelanden på kort och i 25 d § 1 mom. nämnda meddelanden, röstsedlar och förseglingstillbehör bekostas och alla utgifter för de i 65 § nämnda valförrättarna och för valkretscentralnämnderna betalas med statens medel.


104 §

Om transport av handikappade röstande till röstnings- eller förhandsröstningsstället gäller vad lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/87) stadgar om färdtjänst.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1988. Om riksdagsmannaval på förordnande av republikens president skall förrättas före den 1 januari 1989, skall likväl tidigare lag tillämpas.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 171/87
Grunglagutsk. bet. 11/87
Stora utsk. bet. 162/87

Helsingfors den 29 januari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.