61/1988

Given i Helsingfors den 22 januari 1988

Förordning om avgifter för statistikcentralens prestationer

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av lagen den 29 december 1973 om grunderna för avgifter till staten (980/73):

1 §

Statistikcentralen uppbär för publikationer som den utarbetat och allmänt saluför, för databastjänster som den tillhandahållit på beställning samt för andra prestationer som den utför på beställningen avgift till staten i enlighet med denna förordning, om inte beträffande någon prestation annat stadgas särskilt.

2 §

Har en prestation inte nämnts i den prislista som är fogad till denna förordning, bestäms avgiften för varje prestation särskilt för sig. En avgift som bestäms på detta sätt skall motsvara det sammanlagda beloppet av de totalkostnader som utförandet av prestationen åsamkar staten, dvs. prestationens självkostnadsvärde, om inte annat stadgas nedan.

3 §

Direkta prestationskostnader är lönekostnader för effektiv arbetstid jämte därtill anslutna övriga personalkostnader, kostnaderna för ADB-prestationer, i vilka kapital- och driftskostnader för ADB-anläggningar ingår, samt andra direkta kostnader.

Indirekta kostnader är alla övriga kostnader. Däri ingår den del av kostnaderna för resor, förnödenheter och tjänster från utomstående som inte behandlas som direkta kostnader, kostnader för lokaliteter, kapitalkostnader för inventarier och andra anläggningar och maskiner än ADB-anläggningar och ADB-maskiner samt kalkylerade postutgifter. I de indirekta kostnaderna ingår även kostnader för ämbetsverkets allmänna administration och annan stödverksamhet samt andra indirekta kostnader, med undantag av kostnader för insamlandet av basmaterial för allmän statistik.

4 §

De direkta och indirekta kostnader som avses i 3 § och ingår i självkostnadsvärdet beräknas som följer:

1) De direkta lönekostnaderna, med undantag av ADB-personalens löner, beräknas på basis av de genomsnittliga timlöner som betalts till dem som deltagit i utförandet av prestationen och den arbetstid som använts härtill. Timlönen erhålls genom att den genomsnittliga månadslönen för dem som deltagit i arbetet divideras med talet 150. Andra personalkostnader som ansluter sig till lönekostnaderna beaktas genom att till lönekostnaderna för intervjuarbete läggs 52 procent och för annat arbete 68 procent.

2) ADB-kostnaderna för en enskild prestation beräknas på basis av den insats av ADB-prestationer som utförandet av prestationen kräver samt kostnaderna per enhet för användningen. Kostnaden per enhet för ADB-prestationen erhålls genom att de totala kostnaderna för beräkningsperioden i fråga om prestationerna divideras med det totala antalet prestationer under motsvarande period.

3) De övriga direkta kostnaderna anses motsvara de faktiska kostnader som har åsamkats staten.

Såsom indirekta kostnader enligt 3 § 2 mom. debiteras ett belopp som utgör 112 procent av de enligt 1 mom. 1 punkten beräknade kostnaderna. För intervjuundersökningar debiteras likväl 78 procent och för intervjuarvoden 10 procent.

5 §

För förenhetligande av det datamaterial som statens statistikfunktion använder kan klassificerings- och andra motsvarande uppgifter överlåtas så, att för dem endast uppbärs ersättning för de direkta kostnader som beräknas i enlighet med 4 § 1 mom.

6 §

Används någon annan prestation än en sådan som avses i 8 § för avläggande av lärdomsprov eller utförande av statistisk eller vetenskaplig undersökning eller för undervisningsändamål, kan avgiften uppbäras till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet så, att den inte täcker de kostnader som verksamheten vid statistikcentralen åsamkar andra statsmyndigheter, ej heller kalkylerade poster.

7 §

Är de totala kostnaderna för en prestation mindre än marknadspriset på likadana prestationer som andra utför, kan statistikcentralen för prestationen uppbära en marknadsprisenlig avgift som motsvarar rådande prisnivå.

Om den som beställt en prestation med statistikcentralens tillstånd idkar återförsäljning av sådana prestationer eller vid återförsäljning utnyttjar dem på ett väsentligt sätt, uppbärs hos beställaren för prestationen en avgift som består av självkostnadsvärdet ökat med 30 procent av det markbelopp som beräknas komma från återförsäljningen av produkten, utom beträffande företags- och arbetsställeregistret, för vars del ökningen är 60 procent. Avgiften får dock vara högst tio gånger självkostnadsvärdet.

8 §

För statistikdatabastjänster debiteras avgifter enligt prislistan samt för maskinlästa kopior och specialutredningar dessutom för de merkostnader som uppdraget medför, i enlighet med 4 §.

9 §

För publikationer som statistikcentralen utarbetat och allmänt saluför uppbärs en avgift som täcker kostnaderna för tryckning av publikationen, kostnaderna för dess försäljning och marknadsföring samt andra kostnader som direkt hänför sig till publikationen. Nämnda kostnader beräknas enligt de grunder som anges i 4 §.

10 §

För meddelande av uppgifter som ingår i någon statistik debiteras ingen avgift, om kostnaderna är ringa.

Statistikcentralen får utan avgift utföra prestationer för internationella organisationer och myndigheterna i andra stater, om avgiftsfriheten grundar sig på ömsesidighet eller på allmän internationell praxis.

11 §

Statistikcentralen kan uppbära avgifter i förskott eller i poster. Den slutliga avgiften uppbärs genom fakturering sedan prestationen utförts. Avgiften skall erläggas inom 14 dagar efter det fakturan kommit den som beställt prestationen till handa. En faktura som sänts med posten anses ha kommit beställaren till handa den sjunde dagen efter den då fakturan postades. Om avgiften inte erläggs senast på förfallodagen, uppbärs en årlig dröjsmålsränta om 16 procent. Dröjsmålsräntan kan efterskänkas, om räntebeloppet understiger 20 mark.

12 §

En avgift som bestämts med stöd av denna förordning får drivas in i enlighet med lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

13 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1988, och genom den upphävs förordningen den 8 november 1985 om avgifter för statistikcentralens prestationer (843/85).

Förordningen tillämpas på prestationer vilkas utförande påbörjas den dag då förordningen träder i kraft eller därefter.

Den upphävda förordningen tillämpas dock på databastjänster vilka börjat produceras före den 1 maj 1988.

Helsingfors den 22 januari 1988

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ulla Puolanne

PRISLISTA

avgift mk
Direkt användning av regional databas:
Uttag av matriser/matris 30,-
För varje påbörjat 100-tal kapitel i den uttagna matrisen 0,50
Användning av ADI-filer/för varje användning 60,-
eller alternativt:
Årlig avgift för användningsrätt 3 600,-
Maskinlästa kopior av regional databas:
Kopiering av hel matris/matris 500,-
Uppdatering av kopierad matris/matris 300,-
Kopior av ADI-filer/fil 5 000,-
Uppdatering av ADI-filer/fil 1 000,-
Direkt användning av tidsseriedatabas:
Serie läst ur databas 5,-
eller alternativt:
Årlig avgift för användningsrätt 3 600,-
Maskinlästa kopior av tidsseriedatabas:
Kapitel kopierat ur databas 0,05
Uppdaterad serie 0,50
Prisindexsystem för offentliga utgifter:
För varje användning 60,-
Maskinläst kopia 1 000,-
Andra filer i statistikdatabaser:
För varje användning 60,-
Maskinläst kopia 1 000,-
Användarpärmar:
Statistikcentralens användarpärm för databaser/st 150,-
Uppdatering av pärm/sida 1,50

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.