60/1988

Given i Helsingfors den 22 januari 1988

Förordning om ändring av förordningen om folkbokföringsförvaltningen

På föredragning av inrikesministern

upphävs i förordningen den 17 februari 1984 om folkbokföringsförvaltningen (183/84) 28, 29 och 31-33 §§,

ändras 2 § 2 mom., 6, 9, 13 och 17 §§, 19 § 1 punkt, rubriken för 3 kap., 22 § 1 mom., 2 mom. 5-8 punkten och 3 mom. 2 punkten, 23 § 2 och 3 mom., 24 § 1 och 3 mom. och 25-27 §§,

av dessa lagrum 6 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 14 februari 1986 (159/86), 17 § sådan den lyder ändrad genom nämnda förordning av den 14 februari 1986 och genom förordning av den 24 juli 1987 (686/87) samt 22 § 2 mom. 6-8 punkten sådana de lyder i nämnda förordning av den 14 februari 1986, och

fogas till 22 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom nämnda förordning av den 14 februari 1986, en ny 9 punkt som följer:

2 §

Om enheter och sektioner samt om deras arbetsuppgifter bestäms i arbetsordningen. Arbetsordningen fastställs av befolkningsregistercentralen.

6 §

Vid befolkningsregistercentralen finns en tjänst som överdirektör samt tjänster som avdelningschef, överinspektör och specialplanerare, inspektör, föredragande och planerare.

Vid befolkningsregistercentralen kan inom ramen för statsförslaget även anställas andra ordinarie och tillfälliga tjänstemän samt personal i arbetsavtalsförhållande.

9 §

Kompletterande bestämmelser om överdirektörens och avdelningschefens uppgifter kan ges i arbetsordningen.

Om uppgifterna för övriga tjänstemän samt arbetstagare vid befolkningsregistercentralen kan bestämmas i arbetsordningen.

13 §

I överdirektörens frånvaro får inte utan vägande skäl vidtas sådana åtgärder som kan avvika från de principer som han iakttagit i sin verksamhet. I överdirektörens frånvaro får ej heller utan hans samtycke besättas tjänster eller framställas förslag om besättande av vakanta tjänster.

17 §

Vid registerbyrån finns häradsskrivar- och inspektörstjänster.

Vid registerbyrån kan inom ramen för statsförslaget anställas även andra ordinarie och tillfälliga tjänstemän samt personal i arbetsavtalsförhållande.

19 §

Häradsskrivare har dessutom till uppgift

1) att vara vigselmyndighet vid ingående av civila äktenskap;


3 kap.

Behörighetsvillkor för tjänster, besättande av tjänster samt tjänstledighet

22 §

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid befolkningsregistercentralen och registerbyråerna är sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

Vid befolkningsregistercentralen krävs ytterligare


5) av överinspektör för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med förvaltningsuppgifter;

6) av specialplanerare för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med automatisk databehandling och folkbokföringen;

7) av inspektör juris kandidatexamen och förtrogenhet med förvaltningsuppgifter;

8) av föredragande för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med förvaltningsuppgifter; samt

9) av planerare för tjänsten lämplig högskoleexamen.

Vid registerbyrå krävs utöver vad som stadgas i 1 mom.


2) av inspektör för tjänsten lämplig högskoleexamen.

23 §

Avdelningschef utnämns av inrikesministeriet sedan befolkningsregistercentralen avgett sitt utlåtande om de sökande.

Övriga tjänster vid befolkningsregistercentralen besätts och annan personal anställs av befolkningsregistercentralen.

24 §

Häradsskrivare utnämns av länsstyrelsen sedan befolkningsregistercentralen avgett sitt utlåtande om de sökande.


Övriga tjänster vid registerbyråerna besätts och annan personal anställs av registerbyrån.

25 §

Överdirektören beviljas tjänstledighet av inrikesministeriet och avdelningscheferna av befolkningsregistercentralen, om det är fråga om tjänstledighet som tjänstemannen har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal eller om det är fråga om tjänstledighet enligt prövning för en tid av högst ett år. Om beviljande av tjänstledighet enligt prövning för längre tid än ett år för överdirektören beslutar statsrådet och för avdelningscheferna inrikesministeriet.

Övriga tjänstemän vid befolkningsregistercentralen beviljas tjänstledighet av befolkningsregistercentralen.

26 §

Häradsskrivarna och inspektörerna beviljas tjänstledighet av länsstyrelsen. Övriga tjänstemän vid registerbyråerna beviljas tjänstledighet av registerbyrån.

27 §

Beslut om anställning av någon att sköta en tjänst interimistiskt fattas av samma myndighet som beslutar om beviljande av tjänstledighet.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Utan hinder av vad som i 22 § 2 mom. stadgas om behörighetsvillkor för planerartjänst vid befolkningsregistercentralen kan en driftsövervakare vid befolkningsregistercentralen som inte uppfyller behörighetsvillkoren enligt nämnda lagrum utnämnas till motsvarande planerartjänst vid befolkningsregistercentralen, när tjänsten första gången besätts.

Helsingfors den 22 januari 1988

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.