35/1988

Given i Helsingfors den 15 januari 1988

Förordning om ändring av förordningen om bankinspektionen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde

upphävs i förordningen den 8 februari 1985 om bankinspektionen (169/85) 13 § 1 mom. 7 punkten, 24 § 1 mom. 7 punkten, 29 §, 30 § 2 mom., 31 och 32 §§ samt

ändras 6 §, 7 § 2 mom., 13 § 1 mom. 4 punkten, 22 §, i 24 § 1 mom. det inledande stycket, 25 §, rubriken för 6 kap., 26-28 §§ och 33 § som följer:

6 §

Administrativa byrån handlägger ärenden som angår tjänstemännens tjänsteförhållanden och personalförvaltningen, budgetförslaget och ekonomiplanen, redovisningen, uppgifter som ankommer på bankinspektionen i dess egenskap av redovisningsverk och övriga uppgifter, som ålagts byrån i arbetsordningen.

7 §

Vid bankinspektionen finns ytterligare banköverinspektörs-, bankinspektörs- och planerartjänster med avtalslön samt byråsekreterar-, bokförar-, kanslist-, maskinskrivar-, biträdande kanslist-, byråfunktionärs-, expeditionsvakts- och budtjänster.

13 §

Vid bankinspektionens plenum handläggs de ärenden som angår:


4) tjänstemännens tjänsteförhållande, såvida ärendet inte ankommer på överdirektören;


22 §

I överdirektörens eller vederbörande avdelningschefs eller chefens för administrativa byrån frånvaro får inte utan vägande skäl beslutas om sådana åtgärder som kan avvika från de principer som tidigare följts, ej heller får i överdirektörens frånvaro utan hans samtycke tjänster besättas.

24 §

Behörighetsvillkor för tjänster vid bankinspektionen är:


25 §

Allmänt behörighetsvillkor för tjänster vid bankinspektionen är dessutom att vederbörande i sin tidigare verksamhet ådagalagt sådan skicklighet och förmåga som ett framgångsrikt handhavande av tjänsten förutsätter.

6 kap.

Besättandet av tjänster och beviljande av tjänstledighet

26 §

Överdirektören utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten ledigförklarats.

Avdelningschef utnämns av statsrådet sedan överdirektören avgett sitt utlåtande i ärendet.

Övriga tjänstemän utnämns av bankinspektionen.

27 §

Tjänstledighet, vartill rätt föreligger under förutsättningar, om vilka stadgas i lag eller förordning, eller varom överenskommits i tjänstekollektivavtal, eller annan tjänstledighet för högst ett år beviljas överdirektören av finansministeriet och annan tjänsteman av bankinspektionen.

Annan än i 1 mom. avsedd tjänstledighet för längre tid än ett år beviljas överdirektören av statsrådet, avdelningschef av finansministeriet och annan tjänsteman av bankinspektionen.

28 §

Den som sköter en tjänst interimistiskt och vikarie anställs av samma myndighet som besluter om beviljande av tjänstledighet.

Tillfällig tjänsteman anställs av överdirektören.

33 §

Närmare bestämmelser om bankinspektionens interna arbetsfördelning och interna befogenheter utfärdas i den av överdirektören fastställda arbetsordningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1988.

Helsingfors den 15 januari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.