1337/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Lag om ändring av 13 § lagen om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 1984 om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall (1011/84) 13 § 3 mom., sådant det lyder i lag av den 6 mars 1987 (239/87), och

fogas till 13 § ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 mom. blir 4 mom., som följer:

13 §

Ett tillstånd att driva hönshushållningsföretag skall alltid återkallas, om den som driver företaget med stöd av 6 § 4 mom. (1335/87) lagen om styrning och balansering av lantbruksproduktionen har förbundit sig att helt upphöra med produktion av hönsägg. En odlare som har ingått en sådan förbindelse har inte heller annars rätt att efter det att han har ingått förbindelsen driva hönshushållningsföretag som avses i denna lag. En odlare som har ingått ett sådant avtal får inte heller beviljas tillstånd att driva hönshushållningsföretag förrän 7 år har förflutit från det att avtalet ingicks. Tillstånd att driva hönshushållningsföretag på gårdsbruksenheten får under denna tid inte heller beviljas den till vilken äganderätten eller besittningsrätten till gårdsbruksenheten eller en del därav har övergått efter det att avtalet ingicks.

Om ett nötboskaps-, svinhushållnings- eller fjäderfähushållningsföretag, som har tillstånd eller annars rätt att bedriva husdjursproduktion som avses i denna lag, har avbrutit sin verksamhet på grund av ett sådant produktionsändringsavtal som avses i lagen om styrning och balansering av lantbruksproduktionen (81/83) eller ett avtal enligt någon annan lag vilket syftar till att begränsa husdjursproduktionen, och om företaget inte på nytt har inlett sin verksamhet inom två år efter det avtalet upphörde att gälla, eller om företagets verksamhet av någon annan orsak har avbrutits och avbrottet varat minst fem år i följd, anses företaget slutligt ha upphört med sin verksamhet. En odlare som har ingått en i 3 mom. angiven förbindelse anses dock ha upphört att bedriva hönshushållningsföretag så snart han har ingått en i 6 § 4 mom. (1335/87) lagen om styrning och balansering av lantbruksproduktionen nämnd förbindelse om att upphöra med produktion av hönsägg. Om avsikten är att på nytt inleda verksamheten vid ett företag som avses i detta moment, betraktas det vid tillämpningen av denna lag som ett nytt företag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Om återkallande av tillstånd som med stöd av tidigare lagstiftning har beviljats ett i denna lag angivet hönshushållningsföretag gäller vad som stadgas i 13 § 3 mom.

Regeringens proposition 117/87
Jord- och skogsbrukssutsk. bet. 9/87
Stora utsk. bet. 113/87

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.