1316/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Lag om ändring av 15 och 23 §§ lagen om avträdelsepension

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/74) 15 § 2 mom. samt 23 § 1 och 2 mom., sådana de lyder i lag av den 31 december 1985 (1087/85), som följer:

15 §

Anser pensionsanstalten att lantbruksdistriktet i sitt utlåtande om de i 1 mom. nämnda förutsättningarna för pension uppenbart har tillämpat lagen fel eller att saken klart är en tolkningsfråga, skall pensionsanstalten underställa jordbruksstyrelsen utlåtandet om pensionsansökan.


23 §

I ett avgörande, som ingår i lantbruksdistriktets och jordbruksstyrelsens utlåtande och enligt vilket i 16 § 2 mom. nämnda förutsättningar för avträdelsepension inte föreligger, söks ändring i den ordning som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

I ett annat än i 1 mom. nämnt avgörande av lantbruksdistriktet eller jordbruksstyrelsen, som har fattats med stöd av denna lag, får ändring inte sökas genom besvär.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1988. På utlåtanden som lantbruksdistriktet och jordbruksstyrelsen givit innan denna lag trätt i kraft tillämpas dock de tidigare stadgandena.

Regeringens proposition 113/87
Jord- och skogsbrukutsk. bet. 7/87
Stora utsk. bet. 111/87

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbrukminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.