1315/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Lag om ändring av 6 e § lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/69) 6 e §, sådan den lyder i lag av den 31 december 1985 (1126/85), som följer:

6 e §

Ett lantbruksdistrikt skall till pensionsanstalten avge utlåtande

1) om en i 6 a § nämnd brukningsenhet skall anses vara en sådan fortbeståndsduglig brukningsenhet som inte är väsentligt större än en familjebrukningsenhet och om avträdaren under de i 6 a § 1 mom. 4 punkten nämnda förutsättningarna vore berättigad till lån enligt lagen om gårdsbruksenheter;

2) om överlåtaren skall anses ha rätt att av brukningsenheten förbehålla sig ett i 6 b § 5 mom. 2 eller 3 punkten nämnt område, om brukningsenheten har splittrats på det sätt som nämns i 6 b § 6 mom. och om förvärvaren uppfyller de villkor som avses i 7 mom. i nämnda paragraf; samt

3) om även de övriga i 6 a och 6 b §§ stadgade förutsättningarna för generationsväxlingspension föreligger.

Anser pensionsanstalten att lantbruksdistriktet i sitt utlåtande om de i 1 mom. 1 eller 2 punkten nämnda förutsättningarna för pension uppenbart har tillämpat lagen fel eller att saken till denna del klart är en tolkningsfråga, skall pensionsanstalten underställa jordbruksstyrelsen utlåtandet om pensionsansökan.

I ett avgörande, som ingår i lantbruksdistriktets och jordbruksstyrelsens utlåtande och enligt vilket i 1 mom. 1 eller 2 punkten nämnda förutsättningar för pension inte föreligger, söks ändring i den ordning som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). I ett annat avgörande av lantbruksdistriktet eller jordbruksstyrelsen, som har träffats med stöd av denna lag, får ändring inte sökas genom besvär.

Pensionsanstalten, pensionsnämnden och försäkringsdomstolen har inte rätt att i sina avgöranden avvika från lantbruksdistriktets eller jordbruksstyrelsens utlåtande till den del detta gäller de i 1 mom. 1 och 2 punkten angivna förutsättningarna.

Genom förordning stadgas om hur de uppgifter som enligt denna lag ankommer på lantbruksdistriktet och jordbruksstyrelsen skall skötas i landskapet Åland.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1988. På utlåtanden som lantbruksdistriktet och jordbruksstyrelsen givit innan denna lag träder i kraft tillämpas dock de tidigare stadgandena.

Regeringens proposition 113/87
Jord- och skogsbrukutsk. bet. 7/87
Stora utsk. bet. 111/87

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbrukminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.