1312/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Lag om ändring av 3 § lagen om lantbruksnämnder

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 3 § lagen den 27 januari 1971 om lantbruksnämnder (87/71) ett nytt 2 mom. som följer:

3 §

I nämndens instruktion kan bestämmas att lantbruksnämndens ordförande eller lantbrukssekreteraren får avgöra även andra ärenden än dem som avses i 71 § 2 mom. kommunallagen (953/76) och som ankommer på nämnden. Genom förordning kan stadgas om att utlåtande skall inhämtas hos lantbruksnämndens ordförande eller lantbrukssekreteraren och inte hos lantbruksnämnden.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1988.

Regeringens proposition 113/87
Jord- och skogsbrukutsk. bet. 7/87
Stora utsk. bet. 111/87

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbrukminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.