1291/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Förordning om medicinalstyrelsen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas:

Medicinalstyrelsens uppgifter
1 §

Medicialstyrelsen som är ett centralt ämbetsverk under social- och hälsovårdsministeriet har till uppgift

1) att leda, övervaka och utveckla hälso- och sjukvården samt apoteksväsendet, tillverkningen av och handeln med läkemedel,

2) att leda och övervaka sjukvårdsinrättningarnas och laboratoriernas verksamhet och ekonomi,

3) att bedriva forsknings-, planerings-, statistikförings-, rationaliserings-, standardiserings- och rådgivningsverksamhet på området, samt

4) att fullgöra de övriga åligganden, som enligt stadganden eller bestämmelser ankommer på medicinalstyrelsen.

2 §

Medicinalstyrelsen underställda statliga myndigheter är

1) länsstyrelserna i fråga om de uppgifter angående vilka så stadgas eller bestäms särskilt,

2) läkemedelslaboratoriet samt

3) statens sinnessjukhus, om inte annat stadgas särskilt.

Läkare, tandläkare och annan hälsovårdspersonal samt sjukvårds- och apoteksväsendet liksom även importen och tillverkningen av, reklamen för och handeln med läkemedel, gifter, sjukvårdsartiklar, tobak, tobaksprodukter och tobaksimitationer samt rökdon är underställda medicinalstyrelsen i enlighet med vad som särskilt stadgas eller bestäms om detta.

Medicinalstyrelsens avdelningar och byråer
3 §

Vid medicinalstyrelsen finns:

en administrativ avdelning, en hälsovårdsavdelning, en folkhälsoavdelning, en sjukhusavdelning, en planeringsavdelning samt såsom fristående byrå en apoteksbyrå.

Avdelningarna är uppdelade på byråer i enlighet med vad som stadgas nedan.

Byråerna kan uppdelas på sektioner.

Administrativa avdelningen
4 §

Vid administrativa avdelningen finns en administrativ byrå, en allmän byrå, en rättsmedicinsk byrå, en ekonomibyrå och en teknisk byrå.

5 §

Administrativa avdelningen handlägger ärenden som gäller

1) lagstiftning,

2) rättegångar och andra juridiska frågor i den mån dessa inte ankommer på någon annan byrå,

3) frågor av principiell och juridisk natur, vilka hänför sig till användningen av anslag,

4) rationalisering,

5) tjänste- och arbetsförhållandet samt därav beroende rättigheter och skyldigheter för tjänstemän och arbetstagare vid medicinalstyrelsen och denna underställda statliga, kommunala eller andra offentliga samfund, om handläggningen av dessa ärenden ankommer på medicinalstyrelsen,

6) brott i tjänsten och disciplin, då det är fråga om medicinalstyrelsens och denna undertsällda statstjänstemän och funktionärer samt vid offentligt samfund anställda och vid privat eller sammanslutning ägd sjukvårdsinrättning eller såsom privat yrkesidkare verkande läkare, tandläkare, tandtekniker, hälsoinspektör, utövare av sjukvårdsyrke, optiker och utbildad massör samt medicinalstyrelsens disciplinära makt underlydande övrigt hälsovårdspersonal ävensom apotekare, ansvarig föreståndare för läkemedelsfabrik och läkemedelspartiaffär samt provisor och farmaceut,

7) arbetsordning,

8) ämbetsverksdemokrati och arbetarskydd,

9) registrering och expediering av handlingar, arkivet samt matrikelföringen,

10) tryckningsarbeten samt

11) sådana framställningar och utlåtanden till myndigheterna som gäller flera än en avdelnings eller fristående byrås verksamhetsområde och som skall handläggas vid medicinalstyrelsens plenum, om inte generaldirektören ger framställningen eller utlåtandet i uppdrag åt en annan avdelning eller fristående byrå.

6 §

Allmänna byrån handlägger ärenden som gäller

1) utövande av läkar-, tandläkar- och sjukvårdsyrke,

2) tandteknikers, optikers och utbildade massörers samt medicinalstyrelsen underlydande annan hälsovårdspersonals yrkesutövning,

3) åtgärder i samband med läkar- och tandläkarutbildningen och utbildningen av annan hälsovårdspersonal samt

4) internationellt samarbete inom hälsovården, om detta inte ankommer på någon annan byrå.

7 §

Rättsmedicinska byrån handlägger ärenden som gäller

1) rätts- och försäkringsmedicinska samt rättspsykiatriska undersökningar och utlåtanden samt åtgärder i anslutning till dessa,

2) födelse- och dödsattester samt utredningar om dödsorsak,

3) sterilisering,

4) kastrering samt

5) avbrytande av havandeskap.

8 §

Ekonomibyrån har till uppgift

1) att utarbeta medicinalstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt specialutgiftstat,

2) att sköta betalningsrörelsen och övervaka användningen av anslag,

3) att handlägga ärenden som angår medicinalstyrelsens räkenkapsföring och skötseln av kassan samt underredovisarnas och redogörarnas medelsförvaltning och bokföring,

4) att granska rese- och andra räkningar,

5) att granska underredovisarnas och redogörarnas medelsförvaltning,

6) att utföra uppgifter på medicinalstyrelsen i egenskap av redovisningsverk som ankommer, om de inte ankommer på någon annan byrå, samt

7) att biträda planeringsavdelningen vid utarbetandet av förslaget till verksamhets- och ekonomiplan.

9 §

Tekniska byrån handlägger ärenden som gäller

1) teknisk-ekonomisk handledning, övervakning och lönsamhetsjämförelse i fråga om byggnads-, maskin-, materiel- och apparaturanskaffning inom hälsovårdsbranschen,

2) standardisering och säkerhet av byggnader, maskiner, materiel och apparatur inom hälsovårdsbranschen samt sjukvårdsartiklar,

3) medicinalstyrelsens och under den lydande inrättningars samt övriga under dess ledning, handledning och tillsyn stående inrättningars databehandlingsanläggningar och dessas standardisering samt automatisk databehandling, till den del dessa ärenden inte ankommer på någon annan avdelning eller byrå, samt

4) främjande av användningen av maskiner, apparater, materiel, förnödenheter och konsumtionsvaror som tillverkats i hemlandet.

Hälsovårdsavdelningen
10 §

Vid hälsovårdsavdelningen finns en byrå för miljöhygien och en byrå för hälsofostran.

11 §

Byrån för miljöhygien handlägger ärenden som gäller

1) den riksomfattande planen för miljöhälsovårdens del,

2) smittsamma sjukdomar samt internationella avtal angående de,

3) vaccineringar,

4) bostads- och miljöhygien samt hälsovårdsteknik,

5) livsmedelshygien och tillsyn över den,

6) strålningsskydd,

7) gifter och bekämpningsmedel, om dessa inte ankommer på någon annan byrå, samt

8) hälsovårdscentralernas verksamhet till den del det är fråga om bekämpningen av smittsamma sjukdomar och allmän hälsovård samt planering av det folkhälsoarbete som hör till byråns verksamhetsområde.

12 §

Byrån för hälsofostran har till uppgift

1) att handlägga ärenden som angår hälsofostran samt planering och utvecklande av den,

2) att svara för hälsofostran och hälsoupplysning, vars målsättning är att främja sunda och trygga levnadsvanor hos befolkningen, om dessa uppgifter ankommer på medicinalstyrelsen,

3) att handlägga i lagen (693/76) och förordningen (225/77) om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning nämnda, på medicinalsstyrelsen ankommande ärenden, om de inte ankommer på någon annan avdelning eller byrå, samt

4) att i samarbete med övriga myndigheter och avdelningar vid medicinalstyrelsen handlägga ärenden som angår den hälsofostran som skall ges i samband med hälso- och sjukvård samt att i dessa ärenden upprätthålla kontakt med vederbörande organisationer.

Folkhälsoavdelningen
13 §

Folkhälsoavdelningen har till uppgift att i allmänt avseende utveckla och övervaka folkhälsoarbetet.

Folkhälsoavdelningen skall vid beredningen av ärenden som angår folkhälsoarbetet samarbeta med andra myndigheter och andra avdelningar inom medicinalstyrelsen samt i dessa ärenden upprätthålla kontakter med berörda organisationer.

14 §

Folkhälsoavdelningen handlägger ärenden som gäller

1) den riksomfattande planen för folkhälsoarbete,

2) hälsovårdscentralerna och deras verksamhet,

3) hälsovård som skall anordnas i läroanstalter,

4) företagshälsovård,

5) medicinsk rehabilitering till den del det är fråga om folkhälsoarbetet,

6) sjuktransporter,

7) tandvård,

8) hjälpmedelsregister,

9) avtal som gäller producenter av riksomfattande service till den del det är fråga om primärhälsovård,

10) allmän rationalisering av folkhälsoarbetet samt

11) undersöknings- och vårdanstalter inom hälso- och sjukvården, i den mån dessa ärenden inte ankommer på någon annan avdelning.

Sjukhusavdelningen
15 §

Sjukhusavdelningen har till uppgift att i allmänt avseende utveckla och övervaka specialsjukvården och det mentalhygieniska arbetet.

Sjukhusavdelningen skall vid beredningen av ärenden som angår specialsjukvård och mentalhygieniskt arbete samarbeta med andra myndigheter och andra avdelningar inom medicinalstyrelsen samt i dessa ärenden upprätthålla kontakter med berörda organisationer.

16 §

Sjukhusavdelningen handlägger ärenden som gäller

1) den riksomfattande planen för anordnande av verksamheten vid sjukvårdsinrättningar,

2) sjukhus, mentalvårdsbyråer samt andra offentliga sjukvårdsinrättningar,

3) medicinsk rehabilitering till den del det är fråga om specialsjukvård,

4) bekämpningen av smittsamma sjukdomar till den del det är fråga om specialsjukvård,

5) avtal som gäller producenter av riksomfattande service till den del det är fråga om specialsjukvård,

6) transplartationer av vävnader och organ, samt

7) allmän rationalisering av sjukhusverksamheten.

I fråga om det mentalhygieniska arbetet handlägger sjukhusavdelningen dessutom ärenden som angår

1) förebyggande av sinnesjukdomar och andra störningar i den mentala hälsan samt undersökning, vård och rehabilitering av sinnessjuka och andra mentalt störda personer,

2) sjukhusvård för missbrukare av rusmedel och frågor i samband med förebyggande av missbruk av rusmedel samt vård och rehabilitering av missbrukare,

3) andra vårdformer som nämn i sinnessjuklagen (187/52) och annan psykiatrisk vård samt

4) sjukvård inom ramen för specialomsorger om utvecklingsstörda.

Planeringsavdelningen
17 §

Planeringsavdelningen har till uppgift

1) att samordna ledningen av beredningen och verkställigheten av den i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (677/82) avsedda riksomfattande planen för hälsovården samt att sörja för statistik, undersökningar och utredningar som behövs för detta,

2) att sörja för upprätthållandet av en datafil som betjänar planeringen av hälsovården och beslutsfattande i anslutning till den,

3) att uppgöra medicinalstyrelsens verksamhets- och ekonomiplan,

4) att sörja för upprätthållandet av centralregistret över hälsovårdspersonalen,

5) att upprätthålla hälsovårdens riksomfattande personregister till den del detta inte ankommer på någon annan avdelning eller byrå,

6) att uppgöra medicinalstyrelsens årsstatistik och annan statistik som skall föras av medicinalstyrelsen samt

7) att utarbeta medicinalstyrelsens årsberättelse.

Apoteksbyrån
18 §

Apoteksbyrån handlägger ärenden som gäller

1) läkemedel samt tillverkning, import och distribution liksom även försäljning och annan överlåtelse till förbrukning samt marknadsföring av läkemedel,

2) läkemedelsfabriker, läkemedelspartiaffärer, apotek, filialapotek och medicinskåp,

3) sjukhusapotek och läkemedelscentraler,

4) narkotika,

5) produkter av läkemedelstyp,

6) farmakopn, läkemedelsförteckningen och läkemedelstaxan,

7) klinisk läkemedelsforskning och biverkningar förorsakade av läkemedel,

8) läkemedelskonsumtion och läkemedelsinformation,

9) obligatorisk upplagring av läkemedel,

10) farmaceutisk personal, samt

11) läkemedelslaboratoriet.

Medicinalstyrelsens tjänstemän och deras uppgifter
19 §

Chef för medicinalsstyrelsen är en generaldirektör.

Vid medicinalstyrelsen finns även en överdirektör samt vid varje avdelning en avdelningschef och vid varje byrå en byråchef. Vid avdelningarna kan dessutom finnas biträdande avdelningschefer.

Vid medicinalstyrelsen kan ytterligare finnas tjänster som överläkare, överinspektör, arkitekt, byråingenjör, medicinaljurist, inspektör, aktuarie, ingenjör, kamrer, psykolog, planeringssekreterare, translator, planerare, informationssekretererare, biträdande kamrer, farmaceut, kartoteksskötare, avdelningssekreterare, arbetsstudieman, huvudbokförare, sekreterare, registrator, byråsekreterare, övervaktmästare, bokförare, byråfunktionär, vaktmästare, maskinskrivare och telefonist.

Vid medicinalstyrelsen kan anställas tillfälliga tjänstemän samt personal i arbetsavtalsförhållande. Vid medicinalsstyrelsen kan ytterligare finnas en för specialuppgifter förordnad förbindelseofficer.

Tjänsterna som generaldirektör och överdirektör, avdelningschef och biträdande avdelningschef vid hälsovårdsavdelningen, folkhälsoavdelningen, sjukhusavdelningen och planeringsavdelningen samt som byråchef vid apoteksbyrån, rättsmedicinska byrån, tekniska byrån, allmänna byrån, byrån för miljöhygien och byrån för hälsofostran samt som överläkare är tjänster med avtalslön.

Tjänsterna som överinspektör kan vara tjänster med avtalslön.

De avdelningschefer, biträdande avdelningschefer och byråchefer som enligt 35 § skall vara legitimerade läkare eller tandläkare har medicinalsråds titel, medan byråchefen vid apoteksbyrån har apoteksråds titel.

20 §

Generaldirektören leder medicinalstyrelsens verksamhet och övervakar att på den ankommande ärenden sköts på ett ekonomiskt, ändamålsenligt och effektivt sätt. Han skall följa den allmänna utvecklingen på medicinalsväsendets område samt ta initiativ till och utarbeta planer för nödvändiga reformer och förbättringar.

21 §

Överdirektören skall jämte generaldirektören leda och övervaka avdelningarnas och den fristående byråns verksamhet i enlighet med vad som närmare bestäms i arbetsordningen, främst i fråga om lagstiftnings-, ekonomi- och förvaltningsärenden.

22 §

Avdelningscheferna skall

1) leda verksamheten inom sin avdelning och tillse att de ärenden som ankommer på avdelningen sköts effektivt,

2) följa utvecklingen inom avdelningens verksamhetsområde och ta erforderliga initiativ till reformer samt

3) fördela uppgifterna på byråerna eller tjänstemännen.

En avdelningschef får överta avgörandet av ett sådant på avdelningen ankommande ärende som annars skall handläggas av en biträdande avdelningschef, byråchef eller annan tjänsteman.

Angående uppgifterna för byråchefen vid den fristående byrån gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 1 och 2 mom.

23 §

De biträdande avdelningscheferna skall bistå avdelningschefen genom att

1) leda verksamheten inom avdelningen vid uppgörandet av planer som skall behandlas av avdelningen och tillse att nämnda ärenden som ankommer på avdelningen sköts effektivt, och

2) följa utvecklingen inom avdelningens verksamhetsområde och ta erforderliga initiativ till reformer.

En biträdande avdelningschef får överta avgörandet av ett på avdelningen ankommande ärende som ingår i ovan nämnda planer och som annars skall handläggas av en byråchef eller annan tjänsteman.

24 §

Byråcheferna skall

1) leda och övervaka verksamheten inom sin byrå,

2) fördela uppgifterna på byråns tjänstemän samt bereda och föredra på byrån ankommande ärenden, om han inte uppdragit dem åt någon annan tjänsteman vid byrån, samt

3) tillse att de på byrån ankommande ärendena handläggs effektivt.

Handläggning av ärenden
25 §

Medicinalstyrelsen avgör ärenden som angår hälso- och sjukvårdsverksamheten, apoteksväsendet, import och tillverkning, reklam för samt handel med läkemedel, produkter av läkemedelstyp, tobaksprodukter och -imitationer, rökdon samt gifter, om inte annat stadgas eller bestäms särskilt.

På medicinalstyrelsen ankommande ärenden avgörs på föredragning av vederbörande tjänsteman

1) av medicinalstyrelsen i plenum,

2) av generaldirektören,

3) av överdirektören eller

4) av en avdelningschef, biträdande avdelningschef, byråchef eller annan tjänsteman vid medicinalstyrelsen, som tilldelats sådan befogenhet.

26 §

Vid medicinalstyrelsens plenum handläggs de ärenden som gäller

1) de principer och direktiv som skall tillämpas i medicinalförvaltningen och vid utförandet av uppgifter inom den,

2) verksamhetsområdet för flera än en avdelning eller en fristående byrå, om ärendet är av principiell betydelse eller vittbärande,

3) planeringen av hälsovården, förslaget till verksamhets- och ekonomiplan och till inkomst- och utgiftstat samt övriga ärenden som skall underställas statsrådet eller ett ministerium för avgörande,

4) besvär i ärenden i vilka medicinalstyrelsen är rättsmedelsinstans och yrkande på rättelse i ärenden som angår avlöning,

5) anställning och uppsägning av samt tjänstledighet för överläkare vid medicinalstyrelsen eller statens sinnesjukhus,

6) brott i tjänsten och disciplin,

7) reglementet för ämbetsverksdemokrati,

8) tillsättande av tjänstemannanämnd och förordnande av disciplinombud,

9) läkarintyg över persons sinnestillstånd,

10) tillstånd till sterilisering,

11) tillstånd till kastering,

12) tillstånd till avbrytande av havandeskap,

13) utskrivning från sinnesjukhus,

14) i 21 § 1 mom. läkemedelslagen (395/87) avsett försäljningstillstånd för läkemedelspreparat,

15) förbud mot import, tillverkning, distribution eller försäljning av läkemedel samt mot annan överlåtelse av läkemedel,

16) meddelande av ändamål, fastställande av försäljning på apotek, återkallande av tillstånd och förbud mot försäljning, då det är fråga om produkter av läkemedelstyp,

17) förbud mot fortsatt eller upprepad marknadsföring av läkemedel, förordnande om rättande av marknadsföringen, föreläggande av vite och krav på att sådant skall ådömas,

18) avbrytande av klinisk läkemedelsforskning,

19) berättigande för läkemedelsfabrik att låta tillverka läkemedelspreparat utomlands,

20) beviljande och återkallande av apotekstillstånd samt tillfälligt förbud för apotekare att sköta apotek och att delta i apoteksverksamhet,

21) inrättande, flyttning och indragning av samt ändring av förläggningsområdet för apotek och filialapotek,

22) inrättande av sjukhusapotek och läkemedelscentral,

23) beviljande av tillstånd för leverans av läkemedel från sjukhusapotek och läkemedelscentral till annat sjukhus, annan hälsovårdscentral eller socialvårdsanstalt,

24) fastställande av farmakopn och läkemedelsförteckningen,

25) tillstånd och beslut som enligt lagen om obligatorisk upplagring av läkemedel (402/84) ankommer på medicinalstyrelsen,

26) förbud mot eller begränsning av tillverkning, import, försäljning och användning av sjukvårdsartiklar,

27) legitimation av läkare, tandläkare, provisorer och farmaceuter, beviljande av tillstånd för utövande av läkar- och tandläkaryrke samt återkallande av tillstånd och återkallande eller begränsning av rättigheterna,

28) förverkande av legitimerad tandteknikers eller optikers samt utövares av sjukvårdsyrke rätt att utöva yrket samt återinsättande i denna rätt,

29) fastställande av sjukdomsklassificering,

30) förbjudande av tillverkning, saluhållande och användning av gifter,

31) återkallande av granskningsintyg för tobaksprodukt, förbud som gäller försäljning och annan överlåtelse av, reklam för eller marknadsföringsåtgärd som gäller tobaksprodukt och tobaksimitationer samt rökdon, föreläggande av vite och krav på att sådant skall ådömas,

32) avtal och realiseringsplaner för serviceproducenter på riksnivå samt

33) utlåtande till myndigheter och övriga ärenden som är av principiell eller vittbärande betydelse och som generaldirektören bestämt att skall handläggas vid plenum.

27 §

I medicinalstyrelsens plenum deltar generaldirektören såsom ordförande samt överdirektören och avdelningscheferna såsom ledamöter.

Vid behandlingen av ett ärende som hör till apoteksbyråns verksamhetsområde deltar i plenum, utöver de som nämns i 1 mom., byråchefen för apoteksbyrån med rätt att delta i beslutsfattandet.

Vid behandling av ett ärende som avses i 26 § 9 och 13 punkten deltar i plenum, utöver generaldirektören och avdelningschefen för administrativa avdelningen, med rätt att delta i beslutsfattandet en adjungerad medlem som företräder psykiatri.

Vid behandling av ett ärende som avses i 26 § 10 och 12 punkten deltar i plenum såsom medlemmar, med rätt att delta i beslutsfattandet, förutom generaldirektören och avdelningschefen för administrativa avdelningen, adjungerade medlemmar som företräder rättsvetenskap, psykiatri, obstetrik och ärftlighetslära samt social sakkunskap.

Vid behandling av ett ärende som avses i 26 § 11 punkten deltar i plenum såsom medlemmar, med rätt att deltar i beslutsfattandet, förutom generaldirektören och avdelningschefen för administrativa avdelningen, adjungerade medlemmar som företräder rättsvetenskap, psykiatri och endokrinologi.

28 §

Medicinalstyrelsen är vid plenum beslutför, då ordföranden och tre ledamöter är närvarande, bland dem den eller de ledamöter, till vilkas verksamhetsområde det ärende som behandlas uteslutande eller huvudsakligen hör. Vid behandling av i 25 § 9-13 punkten nämnda ärenden är medicinalstyrelsen vid plenum beslutför dock endast, då ordföranden och samtliga vederbörande och adjungerade medlemmar av medicinalstyrelsen är närvarande.

Uppstår vid medicinalstyrelsens plenum meningsskiljaktighet om avgörandet av ett ärende, fattas beslut i saken genom omröstning med iakttagande av samma förfarande som vid kollegial domstol.

29 §

Ett ärende som berör två eller flera avdelningars eller en fristående byrås verksamhetsområde handläggs vid den avdelning eller fristående byrå till vars verksamhetsområde ärendet huvudsakligen hör, om det inte enligt 5 § 11 punkten skall handläggas vid administrativa byrån. I oklara fall bestämmer generaldirektören vid vilken avdelning eller fristående byrå ärendet skall handläggas.

30 §

Vid jäv eller förfall för generaldirektören träder i hans ställe överdirektören, eller vid jäv eller förfall även för överdirektören, den i tjänsten äldsta avdelningschefen.

Ställföreträdare för överdirektören är avdelningschefen för administrativa avdelningen.

Ställföreträdare för en avdelningschef är biträdande avdelningschefen, om det vid avdelningen finns en sådan. I övrigt förordnas ställföreträdare för en avdelningschef samt även för en biträdande avdelningschef och byråchef av generaldirektören.

31 §

I generaldirektörens, överdirektörens, vederbörande avdelningschefs, byråchefs för den fristående byrån eller biträdande avdelningschefs frånvaro får inte utan vägande skäl fattas beslut om vidtagande av sådana åtgärder som kan avvika från de grundsatser dessa följer i sin verksamhet. I generaldirektörens frånvaro får inte heller utan hans samtycke en tjänst besättas eller tjänsteförslag uppgöras för besättande av en vakant tjänst.

32 §

Tjänstemännen vid medicinalstyrelsen är skyldiga att på förordnande av generaldirektören utföra uppgifter även vid en sådan avdelning eller byrå, som de inte tillhör.

33 §

I arbetsordningen utfärdas närmare bestämmelser om de ärenden som skall handläggas vid avdelningarna och byråerna, om föredragningen och om handläggningsförfarandet samt om vem som skall avgöra ett ärende.

Arbetsordningen fastställs av generaldirektören.

34 §

För förverkligandet av ämbetsverksdemokratin kan vid medicinalstyrelen finnas en samarbetskommitt och ett personalråd. Dessa har rätt att avge utlåtanden och ta initiativ i ärenden som gäller personalen.

Om samarbetskommittns och personalrådets sammansättning och uppgifter bestäms närmare i medicinalstyrelsens arbetsordning samt i reglementet för ämbetsverksdemokrati, vilket fastställs av medicinalstyrelsen.

Behörighetsvillkor för tjänster och besättande av tjänster
35 §

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid medicinalstyrelsen är att personen i fråga genom sin tidigare verksamhet har visat sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

Dessutom fordras

1) av generaldirektören, att han är legitimerad läkare och förtrogen med administrativa uppgifter,

2) för tjänsten som överdirektör juris kandidatexamen och förtrogenhet med administrativa uppgifter och domarärv,

3) för tjänsten som avdelningschef för administrativa avdelningen juris kandidatexamen, förtrogenhet med administrativa uppgifter och domarvärv samt ekonomiska frågor,

4) av en avdelningschef för hälsovårdsavdelningen, folkhälsoavdelningen och sjukhusavdelningen, att han är legitimerad läkare och förtrogen med administrativa uppgifter,

5) för tjänsten som avdelningschef för planeringsavdelningen en för tjänsten lämplig högskoleexamen och förtrogenhet med planeringsuppgifter,

6) av byråchef för apoteksbyrån, att han är legitimerad provisor och förtrogen med administrativa uppgifter,

7) av en biträdande avdelningschef vid folkhälsoavdelningen och sjukhusavdelningen, att han är legitimerad läkare och förtrogen med administrativa uppgifter samt för biträdande avdelningschef vid folkhälsoavdelningen, att han är legitimerad tandläkare och förtrogen med administrativa uppgifter.

8) för tjänsten som byråchef för administrativa byrån juris kandidatexamen och förtrogenhet med administrativa uppgifter,

9) för tjänsten som byråchef vid ekonomibyrån en för tjänsten lämplig högskoleexamen och förtrogenhet med ekonomiska frågor,

10) för tjänsten som byråchef för tekniska byrån diplomingenjörsexamen, arkitektexamen eller annan för tjänsten lämplig högskoleexamen,

11) av byråchef för rättsmedicinska byrån och allmänna byrån, att han är legitimerad läkare,

12) av byråchef för byrån för miljöhygien och byrån för hälsofostran, att han är legitimerad läkare eller att han har en för tjänsten lämplig högskoleexamen,

13) av en överläkare, att han är legitimerad läkare,

14) av en överläkare till vars uppgifter tandvården hör, att han är legitimerad tandläkare,

15) av en överinspektör vars uppgifter berör läkemedelsförsörjningen, att han är legitimerad provisor,

16) för annan överinspektörstjänst en för tjänsten lämplig högskoleexamen,

17) för arkitekttjänst en vid högskola avlagd arkitektexamen,

18) för byråingenjörstjänst en för tjänsten lämplig högskoleexamen,

19) för medicinaljuristtjänst juris kandidatexamen,

20) av en inspektör vars uppgifter berör läkemedelsförsörjningen, att han är legitimerad provisor,

21) av en inspektör vars uppgifter berör hälsovården, en för tjänsten lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på institutnivå inom sjukvårdsområdet,

22) för annan inspektörstjänst en för tjänsten lämplig högskoleexamen,

23) för aktuarietjänst en för tjänsten lämplig högskoleexamen med näst högsta vitsordet i statistik,

24) för ingenjörstjänst en för tjänsten lämplig yrkesexamen på institutnivå,

25) för kamrertjänst en för tjänsten lämplig högskoleexamen,

26) för psykologtjänst en för tjänsten lämplig högskoleexamen,

27) för planeringssekreterartjänst en för tjänsten lämplig högskoleexamen,

28) för translatorstjänst en för tjänsten lämplig högskoleexamen eller diplomtranslatorsexamen,

29) för planerartjänst en för tjänsten lämplig högskoleexamen,

30) för informationssekreterartjänst en för tjänsten lämplig examen samt god förtrogenhet med pressbranschen och med informationsverksamhet,

31) för biträdande kamrerstjänst vicenotarieexamen eller annan för tjänsten lämplig högskoleexamen samt

32) för avdelningssekreterartjänst en för tjänsten lämplig examen.

Ytterligare fordras av avdelningschefen eller biträdande avdelningschefen för sjukhusavdelningen, av en överläkare och en inspektör särskild förtrogenhet med arbetet inom mentalvården.

Behörighet för de tjänster som nämns i 1 mom. ger också tidigare examina som motsvarar dem som nämns i momentet.

36 §

Generaldirektören och överdirektören utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsterna ledigförklaras.

Avdelningschef utnämns av republikens president sedan medicinalstyrelsen har upprättat tjänsteframställning.

Biträdande avdelningschef och byråchef utnämns av statsrådet.

Annan personal utnämns eller anställs av medicinalstyrelsen.

37 §

Medicinalstyrelsen beviljar tjänstledighet för en tjänsteman när det är fråga om tjänstledighet som tjänstemannen har rätt till med stöd av lag, förordning eller tjänstekollektivavtal samt när det är fråga om annan tjänstledighet som varar högst ett år. Generaldirektören beviljas i dessa fall tjänstledighet av social- och hälsovårdsministeriet.

Beslut om annan tjänstledighet för längre tid än ett år än sådan om vilken stadgas i lag eller förordning eller om vilken överenskommits i tjänstekollektivavtal fattas av den utnämnande myndigheten. Om republikens president är utnämnande myndighet, beslutar dock statsrådet om sådan tjänstledighet och om statsrådet är utnämnande myndighet, beslutar social- och hälsovårdsministeriet om tjänstledigheten.

38 §

Om anställning av någon att sköta en vakant tjänst interimistiskt beslutar den som beviljar tjänstledigheten.

Särskilda stadganden
39 §

Generaldirektören, överdirektören, avdelningschef, byråchefen för den fristående byrån och biträdande avdelningschef vid medicinalstyrelsen samt adjungerad medlem som deltar i medicinalstyrelsens plenum åtalas för tjänstefel i Helsingfors hovrätt.

40 §

Ändring i medicinalstyrelsens beslut söks, om inte annat stadgas särskilt, hos högsta förvaltningsdomstolen i den ordning som stadgas i lagen ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

41 §

Republikens president kallar på framställning av statsrådet för fem år i sänder de i 27 § nämnda adjungerade medlemmer som deltar i medicinalstyrelsens plenum samt för var och en av dem minst två suppleanter.

De adjungerade medlemmar och deras suppleanter som företräder områden inom medicinen skall vara legitimerade läkare med specialisträttigheter på det medicinska område de företräder.

De adjungerade medlemmarna och deras suppleanter skall avge sakkunnigutlåtanden till medicinalstyrelsen och delta i behandlingen av ärenden.

42 §

Till permanenta sakkunniga kan medicinalstyrelsen för högst fem år i sänder kalla erkänt skickliga och erfarna personer, som företräder sådan vetenskaplig eller annan sakkunskap som är av betydelse för medicinalstyrelsens verksamhet. Den som har samtyckt till att vara permanent sakkunnig är skyldig att avge sakkunnigutlåtanden till medicinalstyrelsen på det område han företräder samt att på kallelse närvara vid medicinalstyrelsens plenum, att delta i rådplägning vid medicinalstyrelsen samt att vid en inrättning som underlyder medicinalstyrelsen delta i inspektion som gäller hans område.

43 §

I samband med medicinalstyrelsen finns en läkemedelsnämnd.

Läkemedelsnämnden har till uppgift att till medicinalstyrelsen avge utlåtanden i ärenden som gäller industriellt tillverkade eller importerade läkemedelspreparat.

Nämnden tillsätts av social- och hälsovårdsministeriet för högst tre år i sänder på framställning av medicinalstyrelsen.

44 §

Läkemedelsnämnden består av en ordförande och sju andra medlemmar.

Ordförande för läkemedelsnämnden är överdirektören för medicinalstyrelsen samt medlemmar chefen för apoteksbyrån, som även är vice ordförande, och chefen för läkemedelslaboratoriet.

Läkemedelsnämndens övriga fem medlemmar och deras personliga suppleanter kallas av social- och hälsovårdsministeriet. Av medlemmarna skall en vara sakkunnig i inre medicin, en i farmakologi, en i farmaci, en i teratologi och en i allmän medicin i egenskap av läkare vid en hälsovårdscentral.

45 §

Läkemedelsnämnden är beslutför då ordföranden och fem andra medlemmar är närvarande vid mötet.

46 §

I samband med läkemedelsnämnden finns en prissektion.

Prissektionen har till uppgift att

1) till läkemedelsnämnden avge utlåtanden om priset på ett läkemedelspreparat är skäligt, då ärenden som avses i 21 och 26 §§ läkemedelslagen behandlas,

2) följa utvecklingen av priserna på läkemedel i hemlandet och i utlandet samt

3) också i övrigt bistå läkemedelsnämnden i ärenden som gäller priser på läkemedelspreparat.

Prissektionen tillsätts av social- och hälsovårdsministeriet för läkemedelsnämndens mandattid på framställning av medicinalstyrelsen.

47 §

Prissektionen består av sex medlemmar av vilka två skall representera medicinalstyrelsen, två folkpensionsanstalten och två näringsstyrelsen. Av medicinalstyrelsens representanter är den ena ordförande och den andra vice ordförande. Av medicinalstyrelsens representanter skall den ena vara medlem i läkemedelsnämnden.

48 §

Prissektionen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och tre andra medlemmar är närvarande vid mötet.

49 §

En av jord- och skogsbruksministeriet utsedd sakkunig skall vara närvarande då läkemedel för djur och prisen på dem behandlas i läkemedelsnämnden och dess prissektion.

50 §

I läkemedelsnämnden och dess prissektion föredras ärendena av en av medicinalstyrelsen förordnad tjänsteman.

Medicinalstyrelsen anställer sekreteraren i läkemedelsnämnden och dess prissektion.

51 §

Läkemedelsnämndens eller dess prissektions ordförande, vice ordförande, medlem eller en i 49 § nämnd sakkunnig får inte vara medlem i ett ledande organ eller ett förvaltningsorgan för en läkemedelsfabrik, läkemedelspartiaffär eller i 84 § läkemedelslagen avsedd tillverkare av läkemedel, inte heller funktionär vid ett sådant företag eller sköta motsvarande uppgift i sådan affärsrörelse som företräder utländsk läkemedelsindustri eller vara ombud för en utländsk tillverkare i Finland.

52 §

Vad som ovan stadgas om medlemmarna i läkemedelsnämnden och dess prissektion gäller på motsvarande sätt suppleanter.

53 §

Medicinalstyrelsens adjungerade medlemmar och av styrelsen kallade permanenta sakkunniga erhåller arvode för utförda uppdrag och resekostnadsersättning enligt grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställer.

54 §

Läkare, tandläkare och andra som hör till hälsovårdspersonalen samt apotekare, ansvarig föreståndare för läkemedelspartiaffär och läkemedelsfabrik, provisor och farmaceut skall till medicinalstyrelsen lämna sådana uppgifter och utredningar som den anser nödvändiga samt på kallelse infinna sig hos medicinalstyrelsen i ärenden som gäller hans anställning eller yrke.

55 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988 och genom den upphävs förordningen den 20 februari 1970 om medicinalstyrelsen (130/70).

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsättet kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.