1277/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Lag om ändring av alkohollagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i alkohollagen av den 26 juli 1968 (459/68) 74 och 98 a §§,> sådana de lyder i lag av den 18 juli 1975 (586/75), samt

ändras 73 och 98 §§, av dessa lagrum 73 § sådan den lyder i lag av den 27 augusti 1976 (714/76) och 98 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag och genom lag av den 19 november 1982 (829/82), som följer:

73 §

I en kommun där utminutering eller utskänkning av alkoholdrycker bedrivs, skall det finnas en kommunal alkoholinspektör för övervakning av att denna lag och de med stöd av den utfärdade stadgandena och föreskrifterna samt de uppställda villkoren iakttas.

98 §

På verksamhet som kommunen anordnar med stöd av 73 § skall lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (677/82) tillämpas, om annat inte stadgats i lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Stadgandena i 2 kap. lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården vilket nämns i lagens 98 § tillämpas dock första gången redan år 1988 vid utarbetandet och godkännandet av den riksomfattande planen för åren 1989-1993 samt vid utarbetandet av realiseringsplanerna.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 127/87
Ekonomiutsk. bet. 6/87
Stora utsk. bet. 104/87

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.