1248/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Lag om ändring av lagen om folkbokföringsförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 20 januari 1984 om folkbokföringsförvaltningen (76/84) 7 § samt

ändras 2 § 2 och 3 mom. samt 4, 5 och 8 §§ som följer:

2 §

Folkbokföringsförvaltningens lokala myndigheter är registerbyråerna.

Vid skötseln av folkbokföringen är en registerbyrå underställd befolkningsregistercentralen. I övriga ärenden lyder registerbyrån under länsstyrelsen.

4 §

Om en registerbyrås uppgifter vid skötseln av folkbokföringen stadgas i lagen om befolkningsböcker (141/69).

5 §

En registerbyrås ämbetsdistrikt är häradet.

8 §

Utöver uppgifterna vid folkbokföringen kan en registerbyrå och dess tjänstemän ha andra åligganden i enlighet med vad som stadgas särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Åtgärder som denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 197/87
Lag- och ekonomiutsk. bet. 18/87
Stora utsk. bet. 169/87

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.