1245/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Förordning om ändring av förordningen om licensverket

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde

upphävs 24, 25, 31 och 32 §§ förordningen den 24 juni 1982 om licensverket (484/82) samt

ändras 8 och 18 §§, mellanrubriken före 20 §, 20-23 §§ och 33 § 2 mom. som följer:

8 §

Vid licensverket kan inom ramen för statsförslaget finnas en direktör, avdelningschefer, biträdande avdelningschefer och föredragande samt andra tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

18 §

Beträffande jäv för en medlem i licensverkets direktion samt för en tjänsteman vid verket gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om domarjäv.

Kompetensfordringar för och besättandet av tjänster samt tjänstledighet
20 §

Kompetensfordringar för tjänsterna vid licensverket är sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

Dessutom fordras:

1) av direktören för tjänsten lämplig högskoleexamen samt förtrogenhet med ekonomiska frågor;

2) av avdelningschefen vid allmänna avdelningen juris kandidatexamen; och

3) av annan avdelningschef samt av biträdande avdelningschef och föredragande för tjänsten lämplig högskoleexamen.

21 §

Direktören utnämns av statsrådet sedan direktionen avgett utlåtande i ärendet.

Avdelningschef och biträdande avdelningschef utnämns av handels- och industriministeriet sedan direktionen avgett utlåtande i ärendet. Föredragandena utnämns av direktionen.

Övriga tjänstemän utnämns och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av direktören.

22 §

Tjänstledighet, som tjänstemännen har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal, samt annan tjänstledighet som varar högst ett år beviljas av licensverket. Annan tjänstledighet beviljas av den myndighet som har utnämnt tjänstemannen. Direktören beviljas likväl alltid tjänstledighet av handels- och industriministeriet.

23 §

Om anställande av en person att sköta en tjänst interimistiskt besluter den myndighet som beviljar tjänstledighet från tjänsten.

33 §

Arbetsordningen fastställs av direktionen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.