1214/1987

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 1987

Skattestyrelsens beslut angående förskottsinnehållning på lön, prestationer som avses i 5 och 6 § lagen om förskottsuppbörd samt på prestation enligt lagen om lönegaranti

Skattestyrelsen har med stöd av 11, 12 och 13 § lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådana de lyder i lag av den 17 december 1982 (946/82) förordnat:

1 kapitel

Förskottsinnehållning på lön

1 §

På lön som utbetalas till löntagare för huvudsyssla, skall förskottsinnehållning verkställas enligt den i skattekortet antecknade förskottsinnehållningskod som utvisar innehållningstabellen och annan i skattekortet antecknad bestämmelse om innehållningen med användande av de beräkningsgrunder (innehållningstabeller), som skattestyrelsen särskilt fastställt för ettvart år, eller det personliga procenttal som för lön för huvudsyssla antecknats i skattekortet.

Såsom inkomst av huvudsyssla betraktas sådan förskottsinnehållningspliktig inkomst, varav löntagare erhåller sin huvudsakliga utkomst.

2 §

På semesterersättning, ersättning för övertids- eller söndagsarbete, eller annan motsvarande ersättning som utöver ordinarie lön betalas för huvudsyssla skall förskottsinnehållning verkställas i enlighet med 1 § enligt ersättningens och lönens sammanlagda belopp eller enligt det personliga procenttal, som för lönetillägg antecknats i den skattskyldiges skattekort.

På lön för semestertiden verkställs förskottsinnehållning i enlighet med 1 §.

3 §

På lön, som betalas för bisyssla samt på arvode, som erläggs åt två eller flere löntagare gemensamt, skall förskottsinnehållning verkställas enligt följande:

Belopp av lön som lyfts eller gottskrivs mk Förskottsinnehållning, %
20,00-200,00 30
200,01-500,00 40
500,01 eller däröver 50

Förskottsinnehållning skall likväl verkställas enligt ett för den skattskyldige fastställt personligt procenttal, om den skattskyldige företer ett skattekort med förskottsinnehållningskod för biinkomster eller annat av skattebyrå utfärdat förordnande om personlig innehållningsprocent.

4 §

Förskottsinnehållning på semesterpremie, semesterpenning och annan motsvarande ersättning, som utgår enligt semesterns längd och som erlägges förutom lönen för semestertiden, verkställs i procent enligt följande:

Ersättningens eller lönens belopp mk Förskottsinnehållning, %
1,00-1 500,00 30
1 500,01-2 500,00 40
2 500,01 eller däröver 50

Inom byggnadsbranschens områden, där arbetsgivaren enligt riksomfattande arbetskollektivavtal redovisar semesterlönen och semesterersättningen samt semesterpremien i Postbanken på arbetsgivarorganisations särskilda postgirokonto, verkställs förskottsinnehållning dock, avvikande från 1 mom. enligt 32 %.

I denna paragraf avsedda bestämmelser tillämpas på ovan avsedda prestationer för såväl huvudsyssla som bisyssla.

5 §

På löneinkomst eller annan förskottsinnehållning underkastad inkomst som den skattskyldige erhåller utöver pensionsinkomsten skall förskottsinnehållning verkställas, avvikande från 1-4 §, enligt det för den skattskyldige fastställda personliga procenttalet, om den skattskyldige företer ett skattekort eller annat förordnande om det personliga procenttalet.

2 kapitel

Förskottsinnehållning på pension, livränta och återbäring av pensionsförsäkringspremier

6 §

På pension och livränta skall förskottsinnehållning verkställas enligt det personliga procenttal, som bestämts för den skattskyldige på basen av de beräkningsgrunder, som skattestyrelsen årligen särskilt fastställer.

Har åt skattskyldig inte bestämts personlig innehållningsprocent för förskottsinnehållning på pension, skall förskottsinnehållning på pension och livränta verkställas enligt 1 § eller 3 § 1 mom.

På belopp, som erhållits i form av premieåterbäring eller återköp av pensionsförsäkring och som avses i 20 § 4 punkten lagen om skatt på inkomst och förmögenhet, skall förskottsinnehållning verkställas på sätt som bestämts i 3 §.

3 kapitel

Förskottsinnehållning på försäkrings- och skadeersättningar

7 §

Vid utbetalandet av dag- och moderskapspenning enligt sjukförsäkringslagen samt annan ersättning som med stöd av sjukförsäkringslagen eller folkpensionslagen utbetalas för bortfall av inkomster eller försörjning åt den försäkrade, verkställs förskottsinnehållning enligt storleken av det personliga procenttal, som uträknats i enlighet med beräkningsgrunder som skattestyrelsen särskilt fastställt. Det personliga procenttalet uträknas av folkpensionsanstalten.

Har åt skattskyldig inte uträknats personligt procenttal eller kan den skattskyldige visa, att de vid uträknandet av procenttalet utnyttjade uppgifterna väsentligen har ändrats, verkställs förskottsinnehållning procentuellt enligt följande:

Arbetsinkomst per år Beloppet på ersättning enligt sjukförsäkringslagen Innehållningsprocent
0- 43 125 48,50-115,00 20
43 135- 65 625 115,05-175,00 25
65 635- 87 375 175,05-233,00 30
87 385-137 256 233,05-325,00 35
137 266-251 120 325,05-450,00 40
251 130-431 120 450,05-630,00 45
431 130-684 120 630,05-883,00 50
684 130- 883,05- 55

Erhåller skattskyldig samtidigt annan förskottsinnehållning underkastad inkomst, på vilken förskottsinnehållning verkställs enligt innehållningskod som avses i 1 §, verkställs förskottsinnehållning på ersättningar som avses i denna paragraf enligt det i 2 § 1 mom. avsedda personliga procenttalet, eller om det saknas i enlighet med den innehållningsprocent som anges i den ovan i 2 mom. angivna tabellen, dock högst till 50 procent.

På moderskapspenning, som till minimibelopp utbetalas åt skattskyldig i förvärvsarbete, skall förskottsinnehållning verkställas till 40 procent.

Vid utbetalandet av dagpenning och ersättning, som med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (583/86) utbetalas för förlorad förvärvsinkomst, verkställs förskottsinnehållning på sätt som bestämts ovan i 1-3 mom.

8 §

Då åt skadad med stöd av obligatoriskt olycksfalls- och trafikskadeskydd eller annan försäkring med stöd av 5 § lagen om förskottsuppbörd eller med stöd av lagen om ersättning för brottsskador av statens medel (935/73) erläggs ersättning för bortfall av inkomster eller försörjning i annan form än pension eller livränta, verkställs förskottsinnehållning på sätt som bestämts i 1 §.

Erhåller skattskyldig samtidigt annan inkomst, på vilken innehållning verkställs enligt innehållningskod som avses i 1 §, verkställs förskottsinnehållningen på ovan i 1 mom. avsedda ersättningar enligt det personliga procenttal som avses i 2 § 1 mom. eller, om det saknas, på sätt som bestämts i 3 §.

4 kapitel

Förskottsinnehållning på utkomstskyddsförmåner för arbetslösa

9 §

På förmåner som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84), på utbildningsstöd som avses i lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning (31/76), på praktikantpenning som utbetalas på basen av de ungas samhällsgaranti, på utkomstskydd som utbetalas med stöd av förordningen om försök med stöd för arbetslösa som ämnar bli företagare (702/84), på dagpenning som utbetalas med stöd av förordningen om stöd för placering av personer med handikapp i arbete (999/86) samt på sysselsättningsunderstöd som med stöd av förordningen om skogsvårdsarbeten i anslutning till lindrandet av arbetslösheten (538/85) utbetalas till arbetslös skogsägare eller till arbetslös medlem av hans familj verkställs förskottsinnehållningen på sätt som bestämts i 1 §. Då förskottsinnehållning verkställs på grunddagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och på den motsvarande utbildningsstöd som avses i lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning, avdras från förskottsinnehållningen likväl inte utan order av skattedirektören andra avdrag än barnavdrag som beviljas ensamförsörjare.

Om den skattskyldige får samtidigt annan inkomst, på vilken förskottsinnehållning verkställs enligt innehållningskod som avses i 1 §, verkställs förskottsinnehållningen på förmåner som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning enligt det personliga procenttal som avses i 2 § 1 mom. och, om detta saknas, på sätt som i 3 § bestämts om biin- komster.

På praktikantpenning och på utkomstskydd för den som ämnar bli företagare verkställs förskottsinnehållningen i fall som avses ovan i 2 mom. på sätt som i 3 § bestämts om biinkomster.

5 kapitel

Förskottsinnehållning på stöd för vård av barn i hemmet

10 §

På stöd på basen av lagen om stöd för vård av barn i hemmet (24/85) verkställs förskottsinnehållningen på sätt som i 7 § 1-3 mom. bestämts.

På annat än med den i 1 mom. ovan avsedda grunden utbetalt stöd för vård av barn i hemmet verkställs förskottsinnehållningen på sätt som i 1 och 3 § eller i 7 § 1-3 mom. bestämts.

6 kapitel

Förskottsinnehållning på vuxenstudiepenning

11 §

Vid utbetalande av ersättning för förlorad förvärvsinkomst i form av vuxenstudiepenning som avses i 10 a § lagen om studiestöd (95/87) skall förskottsinnehållning verkställas till 10 %.

7 kapitel

Förskottsinnehållning på prestation enligt lagen om lönegaranti

12 §

På prestation som med stöd av lagen om lönegaranti (649/73) skall såsom lönegaranti utbetalas till arbetstagare, verkställs förskottsinnehållning enligt 1 § eller i procent på följande sätt:

Om prestationen är minst 20 mark och högst 7 500 mark, utgör förskottsinnehållningen 30 procent. För den del av prestationen, som överstiger 7 500 mark, utgör förskottsinnehållningen 50 procent.

8 kapitel

Förskottsinnehållning på prestationer som avses i 6 § lagen om förskottsuppbörd

13 §

På prestationer som avses i 6 § lagen om förskottsuppbörd skall förskottsinnehållning i tillämpliga delar verkställas på sätt som i detta beslut bestämts om förskottsinnehållning på lön.

9 kapitel

Övriga bestämmelser om verkställande av förskottsinnehållning

14 §

Vid utbetalande av lön utöver tidigare erlagd lön samtidigt för flera än en betalningsperiod, eller slutlikvid för ackordsarbete som utförts under flera än en betalningsperiod, verkställs förskottsinnehållning enligt det personliga procenttal som angivits i 2 § 1 mom. Till de delar som lönen hänför sig till samma kalenderår, under vilket den utbetalas, kan förskottsinnehållningen likväl verkställas med användande av i 1 § avsedd innehållningskod så, att till lönen för varje betalningsperiod läggs den därtill hänförande delen av lönen som skall betalas, och från förskottsinnehållningar som uträknats för de sammanlagda beloppen avdrages beloppet av förskottsinnehållningar som tidigare verkställts för samma tidsperiod.

I fråga om lön som hänför sig till betalningsåret och som utbetalas eller gottskrivs för längre tid än en månad och för vilken förskottsinnehållning skall verkställas enligt innehållningskod som avses i 1 §, skall förskottsinnehållning motsvara den förskottsinnehållning, som proportionellt räknat borde ha verkställts för de månader för vilka prestationen utbetalas eller gottskrivs.

15 §

Då pension eller ersättningar, avsedda i 7, 8 och 10 §, erläggs utöver pensioner och ersättningar som tidigare betalats eller för flera betalningsperioder eller som engångsbetalning, verkställs förskottsinnehållning på sätt som bestämts i 14 § 1 eller 2 mom. eller på ersättningens sammanlagda belopp på sätt som bestämts i 3 §.

Avvikande från 1 mom. ovan, verkställs förskottsinnehållning likväl inte på sådan i 1 mom. avsedd folkpension som utbetalas till person som får endast folkpension, och som influtit endast för betalningsåret.

På folkpension, som beviljas för tid för vilken samtidigt erlagts familjepension i enlighet med familjepensionslagen (38/69) eller frontmannapension, verkställs förskottsinnehållningen till 15 procent. Förskottsinnehållningen kan likväl verkställas högst till det pensionsbelopp som utbetalas som pensionernas skillnad.

Då arbetslöshetsförmåner avsedda i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) och utbildningsstöd som avses i lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning (31/76) och sysselsättningsunderstöd till arbetslös skogsägare eller till arbetslös medlem av hans familj med stöd av förordningen om skogsvårdsarbeten i anslutning till lindrandet av arbetslösheten (538/85) erläggs utöver prestationer som tidigare betalats, eller för flera betalningsperioder eller som engångsbetalning, verkställs förskottsinnehållning enligt det personliga procenttal som avses i 2 § 1 mom., likväl högst enligt procenttalet som följande tabell utvisar:

Dagpenning mk/dag Innehållnings-%
1,00- 82,00 20
82,01-114,00 25
114,01-142,00 30
142,01-169,00 35
169,01-210,00 40
210,01-348,00 45
348,01- 50

Till den del som prestationen hänför sig till samma kalenderår, under vilket den utbetalas, kan förskottsinnehållningen dock verkställas med användande av den i 1 § avsedda koden som utvisar innehållningstabellen så, att till prestation för varje betalningsperiod läggs därtill hänförlig del av den totala ersättningen, och från förskottsinnehållningar som uträknats för de sammanlagda beloppen avdras beloppet på förskottsinnehållningar som eventuellt tidigare verkställts för samma tidsperiod.

16 §

På alla i detta beslut avsedda prestationer skall förskottsinnehållning verkställas så, att den del av innehållningen som överstiger hela mark lämnas obeaktad.

17 §

Erhåller skattskyldig sådan i detta beslut avsedd pension eller annan ersättning än lön, på vilken förskottsinnehållning skall verkställas enligt 1, 2 eller 6 §, behöver den skattskyldige inte förete skattekort för ersättningens utbetalare, om ersättningens utbetalare har fått de i skattekortet antecknade innehållningsuppgifterna från skattestyrelsen eller från ersättningsmottagarens arbetsgivare på olycksfallsanmälan, som avses i 39 § lagen om olycksfallsförsäkring, eller i fråga om trafikskada på skadeanmälan som anhålls hos arbetsgivaren.

Företer skattskyldig inte sitt skattekort för prestationens utbetalare och utbetalaren får inte för innehållningens verkställande nödvändiga uppgifter på sätt som avses ovan i 1 mom., och i 3 § avsedda procenttal inte skall tillämpas vid förskottsinnehållningen, skall förskottsinnehållning verkställas till 50 procent.

18 §

Pensionsutbetalare, som vid utanordnandet av pensioner tillämpar automatisk databehandling, får de för verkställande av innehållning på pension och livränta behövliga pensionstagarens innehållningskods- och andra uppgifter gällande innehållningen på anhållan hos skattestyrelsen. Utbetalaren av pension skall framlägga sin anhållan på maskinspråk.

För verkställande av innehållning får folkpensionsanstalten behövliga uppgifter på maskinspråk av skattestyrelsen. Motsvarande uppgifter överlåter skattestyrelsen till arbetslöshetskassor och yrkeskurscentraler samt till trafikförsäkringsföreningen, som, kan överlåta uppgifterna vidare till försäkringsanstalt, vilken bedriver lagstadgad försäkringsverksamhet, för verkställande av innehållning.

19 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1988 och genom det upphävs skattestyrelsens motsvarande beslut den 19 december 1985 (1080/1985) jämte därtill genom besluten (1021/86, 105/87 och 598/87) senare gjorda ändringar.

Detta beslut tillämpas på prestationer som utbetalas den 1 januari 1988 eller därefter, likväl så, att 7 § 2 mom. tillämpas från och med den 1 februari 1988. I januari 1988 verkställs förskottsinnehållning på fall som avses i 7 § 2 mom. på samma sätt som under år 1987.

Helsingfors den 18 december 1987

Generaldirektör
Lauri Honkavaara

Överinspektör
Mirjami Laitinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.