1203/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Förordning om statens tjänstekollektivavtal

På föredragning av finansministern stadgas med stöd av 2 § 4 mom., 3 § 3 mom. och 28 § lagen den 6 november 1970 om statens tjänstekollektivavtal (664/70), av dessa lagrum 2 § 4 mom. och 3 § 3 mom. sådana de lyder i lag av den 24 oktober 1986 (764/86):

1 §
Statens förhandlingsmyndighet

Statens i lagen om statens tjänstekollektivavtal avsedda förhandlingsmyndighet är finansministeriet.

2 §
Delegation

För förhandlingsverksamhet enligt lagen om statens tjänstekollektivavtal och i ärenden som gäller anställningsvillkoren och arbetsfreden för statstjänstemän kan tillsättas en delegation, som biträder statens förhandlingsmyndighet.

3 §
Rätt till information

Statens förhandlingsmyndighet har rätt att av myndigheterna få uppgifter och utredningar om tjänstemännens anställningsvillkor samt andra uppgifter och utredningar som behövs för ingående av tjänstekollektivavtal och tryggande av arbetsfreden. Förvaltningsområdets förhandlingsmyndighet har samma rätt till den del det behövs för att den skall kunna fullfölja de förhandlingar som den ålagts att föra med stöd av lagen om statens tjänstekollektivavtal samt för att den skall kunna använda sin avtalsrätt.

4 §
Föreskrifter och anvisningar om förandet av tjänstekollektivavtalsförhandlingar

Statens förhandlingsmyndighet kan ge förvaltningsområdets förhandlingsmyndighet föreskrifter och anvisningar om förandet av tjänstekollektivavtalsförhandlingar och ingåendet av preciserande tjänstekollektivavtal, samt förvaltningsområdets förhandlingsmyndighet ävensom annan statlig myndighet föreskrifter och anvisningar i ärenden som gäller beredningen av tjänstekollektivavtal och tjänstemännens arbetsfred.

5 §
Merkostnader på grund av preciserande tjänstekollektivavtal

Statens förhandlingsmyndighet kan berättiga förvaltningsområdets förhandlingsmyndighet att ingå ett preciserande tjänstekollektivavtal endast om en överenskommelse om de merkostnader avtalet medför för staten ingår i gällande tjänstekollektivavtal.

6 §
Granskning av preciserande tjänstekollektivavtal

Förvaltningsområdets förhandlingsmyndighet skall tillställa statens förhandlingsmyndighet förhandlingsresultatet eller förslaget till preciserande tjänstekollektivavtal för granskning. Avtalet får inte undertecknas på statens vägnar, om inte statens förhandlingsmyndighet har godkänt det.

7 §
Tillämpningsföreskrifter och tillämpningsanvisningar

Statens förhandlingsmyndighet utfärdar vid behov föreskrifter och anvisningar om verkställighet och tillämpning av tjänstekollektivavtal samt de statsrådsbeslut som avses i 5 § 2 mom. lagen om statens tjänstekollektivavtal.

Förvaltningsområdets förhandlingsmyndighet utfärdar vid behov föreskrifter och anvisningar om verkställighet och tillämpning av preciserande tjänstekollektivavtal som den ingått samt, på förordnande av statens förhandlingsmyndighet, för egen del eller för förvaltning som lyder under den om verkställighet och tillämpning även av annat tjänstekollektivavtal.

8 §
Myndighet som för lokala förhandlingar

I huvudavtalet om proceduren vid förhandlingar om statens tjänstekollektivavtal avsedda lokala förhandlingar om frågor som gäller tillämpning och tolkning av tjänstekollektivavtal förs av förvaltningsområdets förhandlingsmyndighet såsom statens representant, om inte statens förhandlingsmyndighet bestämmer annat, eller, om ingen förhandlingsmyndighet förordnats för förvaltningsområdet, av en myndighet som förordnats av statens förhandlingsmyndighet.

9 §
Arbetsgivartjänstemän

Arbetsgivartjänstemännen skall, på förordnande av statens förhandlingsmyndighet eller på förordnande som förvaltningsområdets förhandlingsmyndighet givit för egen del eller för förvaltning som lyder under den, företräda staten vid de i huvudavtalet om proceduren vid förhandlingar om statens tjänstekollektivavtal avsedda tjänstekollektivavtalsförhandlingarna samt vid beredningen av dessa. Dessutom skall de företräda staten vid i huvudavtalet om proceduren vid förhandlingar om statens tjänstekollektivavtal avsedda förhandlingar om frågor som gäller tillämpning och tolkning av tjänstekollektivavtal samt i ärenden som gäller tjänstemännens arbetsfred. De skall även i övrigt verka som företrädare för arbetsgivaren.

Arbetsgivartjänstemän är de tjänstemän som utnämnts eller förflyttats till en arbetsgivartjänst, som anställts i en arbetsgivartjänst på prövotid eller som tjänstgör som tjänstförrättande i en arbetsgivartjänst.

Arbetsgivartjänster är:

1) tjänsterna som avdelningschef samt motsvarande och högre tjänster vid ministerierna;

2) tjänsterna som biträdande avdelningschef vid allmänna avdelningen, administrativa avdelningen, centralavdelningen eller motsvarande avdelning vid ministerierna;

3) tjänsterna som överdirektör, avdelningschef och medlem av kollegiet samt motsvarande och högre tjänster vid de centrala ämbetsverken, med undantag av huvudstaben, statsjärnvägarna och post- och televerket, och länsstyrelserna;

4) tjänsterna som biträdande avdelningschef vid allmänna avdelningen, administrativa avdelningen eller motsvarande avdelning vid de i 3 punkten nämnda centrala ämbetsverken och länsstyrelserna;

5) även andra än i punkterna 1-4 avsedda tjänster som föredragande samt motsvarande och högre tjänster, för vilka högre högskoleexamen utgör ett behörighetsvillkor, vid allmänna avdelningen, administrativa avdelningen, centralavdelningen eller administrativa byrån vid de ministerier och ämbetsverk som nämns i punkterna 1-4 eller, om dessa enheter inte finns, vid den enhet som sköter motsvarande uppgifter vid ministerierna och ämbetsverken, om den huvudsakliga uppgiften för dessa tjänsteinnehavare är att sköta statens personaladministrationsärenden;

6) tjänsterna som chef vid övriga ämbetsverk och inrättningar, med undantag av republikens presidents kansli, domstolarna, åklagarämbetena, exekutionsverken, rättspolitiska forskningsinstitutet, kriminalpolitiska institutet som verkar i anslutning till FN, fångvårdsväsendet, registerbyråerna, den lokala polisen, gränsbevakningsväsendet, försvarsmakten, skattebyråerna, lutherska och ortodoxa kyrkan, statens audivisuella central, statens läroanstalter förutom högskolorna, biblioteket för synskadade, freds- och konfliktforskningsinstitutet, Finlands filmarkiv, filmgranskningen, Sovjetinstitutet, de statliga yrkesläroanstalterna, statens lantbrukskemiska anstalt, statens frökontrollanstalt, statens lantbruksteknologiska forskningsanstalt, statens kontrollanstalt för mjölkprodukter, statens forskningsanstalt för mjölkhushållning, statens hästförädlingsanstalt, lantmäteribyråerna, statsjärnvägarna, post- och televerket, statens skolhem, statens anstalter för missbrukarvård, statens sinnessjukhus och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden; samt

7) tjänsterna som chef för distrikten inom distriktsförvaltningen, med undantag av lotsfördelningarna, sjöfartsdistrikten och arbetarskyddsdistrikten.

Arbetsgivartjänster vid nedan nämnda ämbetsverk och inrättningar är dessutom:

1) Statsrådets kansli: byråchef vid translatorsbyrån;

2) justitiekanslersämbetet: justitiekanslersadjoint och kanslichef samt referendarieråd som avdelningschef;

3) utrikesministeriet: tjänsten som inspektör för utrikesrepresentationerna och byråchef vid ekonomibyrå;

4) utrikesrepresentationen: tjänsten som chef för beskickning;

5) justitieministeriet: regeringsråd vid justitieförvaltningsavdelningens domstolsbyrå samt regeringsråd, biträdande avdelningschef vid fångvårdsavdelningen och fångvårdsinspektör vid fångvårdsavdelningens övervaknings- och skolningsbyrå, byråchef;

6) de högsta domstolarna: kanslichef;

7) hovrätterna: sekreterare;

8) rådstuvurätterna och magistraterna: förvaltningschef, sekreterare och magistratssekreterare;

9) exekutionsverken: ledande stadsfogde;

10) fångvårdsväsendet: direktör, direktör för utbildningscentral och överläkare vid sinnessjukhus för fångar;

11) inrikesministeriet: polisöverinspektör och regeringsråd som byråchef, äldre regeringssekreterare som byråchef och kamrer som byråchef;

12) länsstyrelserna: landskamrer och polisinspektör;

13) befolkningsregistercentralen: avdelningschef vid administrativa avdelningen;

14) den lokala polisen: polismästare och biträdande polismästare vid polisinrättningarna i Helsingfors, Åbo och Tammerfors och direktör vid administrativ avdelning samt länsmän i Esbo och Vanda;

15) centralkriminalpolisen: biträdande chef och byråchef vid allmänna byrån;

16) skyddspolisen: biträdande chef;

17) rörliga polisen: biträdande chef;

18) polisutbildningen: föreståndare för polisinstitutet;

19) gränsbevakningsväsendet: chef och biträdande chef för gränsbevakningsväsendet, chef för avdelning, byråchef vid administrativa avdelningen och chef för separat byrå;

20) försvarsmakten: försvarsmaktens kommendör, chef för huvudstaben, tjänsterna som generalstabschef, kommandochef och chef för kommandoavdelningen, assessor samt tjänsterna som chef vid administrativa byrån, byråstabsofficer vid kommandoavdelningen som handlar i 3 mom. 5) punkten avsedda ärenden och kommendör för sjöstridskrafterna, luftstridskrafterna och militärlän;

21) finansministeriet: tjänsten som byråchef samt motsvarande och högre tjänster, konsultativ tjänsteman, utbildningschef, budgetråd, regeringsråd, lagstiftningsråd, finansieringsråd, äldre och yngre budget- och regeringssekreterare och överinspektör samt tjänstemännen vid löneavdelningen;

22) statens revisionsverk: avdelningschef och byråchef vid kanslibyrån;

23) länsskatteverken: avdelningschef vid beskattningsavdelning;

24) skattebyråerna: skattedirektör vid skatteverk;

25) tullverket: laboratorieföreståndare, chef vid personalbyrån, allmänna byrån och databehandlingsbyrån samt tulldirektör;

26) myntverket i Finland: byråchef;

27) statistikcentral: direktör, produktionschef och administrativ chef samt jurist som handlar i 3 mom. 5 punkten avsedda ärenden;

28) distriktsbyggnadsbyråerna: förvaltningschef;

29) statsförvaltningens utvecklingscentral: direktör;

30) statens tryckericentral: direktör;

31) lutherska kyrkan: lagfaren assessor;

32) ortodoxa kyrkan: assessor;

33) högskolorna: professor som är rektor, förvaltningsdirektör, kvestor, chef vid lönebyrå samt chef vid administrativ byrå eller motsvarande byrå;

34) konsthögskolorna och bildkonstakademin: rektor och tjänsten av lärare som är rektor, förvaltningsdirektör och sekreterare;

35) yrkesutbildningsstyrelsen: biträdande avdelningschef vid planerings- och utvecklingsavdelningen;

36) statliga yrkesläroanstalter: rektor vid centralyrkesskola, rektor vid Helsingin teknillinen oppilaitos och förvaltningschef;

37) Finlands Akademi och stödjandet av vetenskapen: tjänsten som ordförande i vetenskapliga centralkommissionen samt förvaltningsdirektör och chef vid administrativ byrå;

38) arkivväsendet: arkivråd, assessor och byråchef vid administrativ byrå samt landsarkivarie;

39) museiverket: avdelningsföreståndare och assessor;

40) vilt- och fiskeriforskningsinstitutet: byråchef;

41) forststyrelsen: administrativ direktör, forstråd, distriktschef, ombudsman, byråchef vid organisationsbyrån och byråchef vid byrån för naturskyddsområdena;

42) lantbrukets forskningscentral: byråchef vid administrativa byrån;

43) skogsforskningsinstitutet: förvaltningsdirektör och byråchef vid administrativa byrån;

44) trafikministeriet: tjänsten som byråchef samt regeringsråd och regeringssekreterare vid allmänna avdelningen;

45) väg- och vattenbyggnadsstyrelsen: byråchef vid ekonomieavdelnings räkenskapsbyrå;

46) vattenvägar: kanalchef;

47) bilregistercentralen: avdelningschef och byråchef vid administrativa byrån;

48) luftfartsförvaltning: chef för flygstation (central flygstation);

49) meteorologiska institutet: avdelningschef och byråchef vid administrativa byrån;

50) statsjärnvägarna: generaldirektör, överdirektör, direktörtjänsten som chef för enhet vid järnvägsstyrelsen och vid personalenhetens grupp för anställningsförhållande samt trafikinspektör- eller motsvarande föredragandetjänst, järnvägsdistriktschef och tjänsten som gruppchef vid administrativa gruppen inom järnvägsdistrikt samt tjänsten som chef för maskinverkstad och förrådscentral;

51) post- och televerket: generaldirektör, post- överdirektör, teleöverdirektör, förvaltningsöverdirektör, ekonomiöverdirektör, tjänsten som tjänsteman som handlar i 3 mom. 5) punkten avsedda ärenden, chef vid enheten för anställningsärenden, chef vid stödenheten inom teleförvaltning, chef för specialenhet, distriktschef, distriktsingenjör och telefondistriktschef;

52) handels- och industriministeriet: konsultativ tjänsteman;

53) tekniska kontrollcentralen: direktör och chef vid administrativa byrån;

54) geologiska forskningscentralen: förvaltningsdirektör och chef vid administrativa byrån;

55) statens tekniska forskningscentral: förvaltningsdirektör, forskningsdirektör, byråchef och laboratoriedirektör;

56) teknologiska utvecklingscentralen: förvaltningsdirektör;

57) havsforskningsinstitutet: byråchef;

58) centralen för turistfrämjande: avdelningschef;

59) statens upphandlingscentral: direktör;

60) arbetarskyddsstyrelsen: chef vid skogs- och jordbruksbyrån;

61) arbetsrådet: sekreterare med högre lön;

62) olycksfallsverket: direktör och avdelningschef;

63) folkhälsoinstitutet: direktör, avdelningschefstjänst vid allmänna avdelningen och chef vid administrativa byrån;

64) strålsäkerhetscentralen: avdelningschef, biträdande avdelningschef vid allmänna avdelningen och chef vid administrativa byrån;

65) arbetskraftsministeriet: chef vid ekonomibyrån;

66) miljöministeriet: chef vid ekonomibyrån; samt

67) vatten- och miljöstyrelsen: chef för institutet.

10 §
Närmare bestämmelser

Närmare besätmmelser om verkställighet och tillämpning av denna förordning utfärdas vid behov av finansministeriet.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 2 juli 1971 om statens tjänstekollektivavtal (577/71) jämte senare ändringar.

Åtgärder om verkställigheten av denna förordning förutsätter kun vidtas innan förordningen träder i kraft.

Angående avlöningen för de arbetsgivartjänstemän som avses i 9 § denna förordningen gäller vad som är stadgat, bestämt eller överenskommet om den till dess att finansministeriet med stöd av 2 § 4 mom. lagen om statens tjänstekollektivavtal /764/86) bestämmer annat.

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.