1199/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Förordning om ändring av förordningen om semester för statens tjänstemän

På föredragning av finansministern

upphävs i förordningen den 31 augusti 1973 om semester för statens tjänstemän (692/73) 4, 5 och 11 §§, av dessa lagrum 4 och 5 §§ sådana de lyder ändrade i förordning av den 7 april 1977 (306/77), samt

ändras 1 §, 3 § 2 mom., 3 mom. 6 och 10 punkten, 7 § 1 mom. och 22 §, av dessa lagrum 3 § 3 mom. 6 och 10 punkten sådana de lyder ändrade i förordning av den 16 maj 1980 (345/80), som följer:

Tillämpningsområde
1 §

Rätt till semester enligt denna förordning har statstjänstemän med tjänsten såsom huvudsyssla.

Tjänsteman med tjänst som är huvudsyssla är den vars arbetstid utjämnas till i genomsnitt minst 20 timmar per vecka under en period av fyra veckor eller annan utjämningsperiod, som är i bruk.

Om inte annat stadgas tillämpas denna förordning även på häradshövdingar och notarier vid domsagorna samt på anställda vid Finlands utrikesrepresentation i utlandet och vid domkapitel.

Förordningen tillämpas inte på undervisningspersonal vid universitet, högskolor och övriga statliga läroanstalter.

3 §

En tjänsteman anses inte ha varit i tjänst under de dagar då han varit tjänstledig eller annars borta från tjänsten av någon annan orsak än en sådan som avses i 3 mom. eller då han stängts eller skilts från tjänsteutövningen.


6) på grund av tjänstledighet som har beviljats för sådan avlönad fackföreningsutbildning som avses i avtalet om fackföreningsutbildning för tjänstemän, dock högst 30 dagar för varje utbildningsgång;


10) på grund av avstängning från tjänsteutövning utan egen förskyllan, jäv eller förfall samt på grund av skiljande från tjänsteutövningen, om beslutet om skiljande upphävs;


Tjänstetid som berättigar till semester
7 §

Tjänstetid som berättigar till semester är tiden för tjänstgöring i statens tjänst i huvudsyssla eller, före 1.1.1988, i huvudsyssla i därmed jämförligt annat offentligträttsligt anställningsförhållande, de tider som nämns i 3 § 3 mom. medräknade.


Särskilda stadganden
22 §

Angående ändringssökande och återkrav av förmån som beviljats utan fog gäller vad som stadgats i statstjänstemannalagen (755/86).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.