1178/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Förordning om ändring av förordningen om tillämpningen av vissa stadganden i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras 1 §, 4 § 1 mom., 5 §, 7 §, 9 § och 11 § 2 mom. förordningen den 31 december 1985 om tillämpningen av vissa stadganden i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (1117/85), som följer:

1 §

Skadad eller insjuknad som erhåller dagpenning eller livränta i enlighet med lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48) eller som utbytt sin livränta mot motsvarande kapital ersätts i enlighet med vad som stadgas i denna förordning för läkarundersökning, rehabilitering, anstaltsvård och deltidsvård samt för hemservice som avses i 17 § 1 mom. 3 punkten socialvårdslagen (710/82) och för hem-, dag- eller nattsjukvård enligt 14 § 1 mom. 2 punkten folkhälsolagen (66/72).

4 §

Ersättning för anstaltsvård och deltidsvård utges till skadad eller insjuknad, om det på grund av att hans hälsotillstånd till följd av kroppsskada eller sjukdom har försvagats för längre tid inte kan anses skäligt att han vårdas i hemmet.


5 §

En förutsättning för att ersättning skall utges för läkarundersökning, rehabilitering, anstaltsvård och deltidsvård är dessutom

1) att läkarundersökningen, om den inte sker i samband med annan läkarundersökning som ersätts enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst eller hos lokal läkare, utförs hos en av olycksfallsverket anvisad läkare eller i ett av olycksfallsverket anvisat sjukhus;

2) att rehabiliteringen sker i en av länsstyrelsen godkänd sjukvårdsanstalt eller annan anstalt som står under läkares tillsyn;

3) att anstaltsvården ges i en sådan anstalt som avses i folkhälsolagen, lagen om kommunala allmänna sjukhus (561/65), lagen om universitetscentralsjukhus (244/81), sinnessjuklagen (187/52), tuberkuloslagen (355/60) eller 24 § socialvårdslagen eller i en av länsstyrelsen särskilt för ändamålet godkänd anstalt; eller

4) att deltidsvården ges i en av länsstyrelsen särskilt för ändamålet godkänd anstalt.

7 §

Ersättandet av anstaltsrehabilitering, anstaltsvård och deltidsvård kan då det är fråga om vård som anordnats av annan än kommun eller kommunalförbund inställas,

1) om den skadade eller insjuknade underlåter att iaktta anstaltsföreståndarens eller anstaltsläkares föreskrifter angående rehabiliteringen, deltidsvården eller anstaltsvården; eller

2) om det visar sig att han inte kan få rehabilitering som leder till resultat.

9 §

För hem-, dag- och nattsjukvård samt för medicinsk rehabilitering som med stöd av speciallagar om hälsovården anordnats i form av öppen vård för skadad eller insjuknad vars invaliditetsgrad är minst 30 procent utges ersättning till kommun och kommunalförbund i enlighet med 6 a § lagen om skada, ådragen i militärtjänst.

11 §

Den skadade eller insjuknade ersätts även för resekostnader som berott på läkarundersökning, rehabilitering, anstaltsvård och deltidsvård samt för resekostnader som orsakas av annan sjukvård vilken ersätts enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.