1163/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Förordning om freds- och konfliktsforskningsinstitutet

Vid föredragning från undervisningsministern stadgas med stöd av 4 § lagen den 23 januari 1970 om freds- och konfliktsforskningsinstitutet (45/70):

Uppgifter
1 §

Freds- och konfliktsforskningsinstitutet skall

1) bedriva forskning i anslutning till strävandena att åstadkomma en bestående fred och lösa konflikter,

2) erbjuda sakkunnigservice inom sitt område,

3) utöva publikationsverksamhet som gäller dess verksamhetsområde,

4) ta initiativ i frågor som gäller dess verksamhetsområde och avge utlåtanden samt

5) upprätthålla kontakter med de inhemska och utländska instituten inom verksamhetsområdet och i övrigt främja samarbetet på området.

Förvaltning
2 §

Vid freds- och konfliktsforskningsinstitutet finns en direktörstjänst. Dessutom finns vid institutet specialforskar- och forskningsassistenttjänster samt en amanuenstjänst. Specialforskarna och forskningsassistenterna utnämns för en period om högst tre år per gång. Vid institutet kan finnas även andra tjänster, tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

3 §

Statsrådet tillsätter en direktion för institutet för högst tre år i sänder.

Till direktionen hör en ordförande samt minst sex och högst tio andra av statsrådet utnämnda medlemmar. Dessutom är institutets direktör medlem av direktionen. Minst hälften av medlemmarna i direktionen skall vara aktiva forskare inom sitt område. De institut som bedriver freds- och konfliktsforskning samt landets olika högskolor skall vara opartiskt företrädda. Direktionen utser inom sig en vice ordförande.

Samma person kan förordnas till medlem av direktionen för högst tre mandatperioder i följd. Om en direktionsmedlem lämnar sitt uppdrag under en mandatperiod, skall i hans ställe förordnas en ny medlem för den tid som den som lämnat sitt uppdrag skulle ha hört till direktionen. Ett sådant medlemskap räknas dock inte till de tre mandatperioderna.

Undervisningsministeriet fastställer arvodena för direktionens medlemmar.

4 §

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om han är förhindrad, på kallelse av vice ordföranden.

Direktionen är beslutför, när ordföranden vid sammanträdet och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Om meningsskiljaktigheter uppstår i direktionen vid avgörande av ett ärende, fattas beslut genom omröstning med iakttagande av det förfarande som följs vid kollegial domstol.

5 §

Direktionen har till uppgift att främja freds- och konfliktsforskningen i landet, leda och övervaka institutets verksamhet och att i detta syfte

1) fastställa institutets arbetsordning,

2) lägga fram förslag till institutets verksamhets- och ekonomiplan samt budget,

3) bevilja stipendier för forskning,

4) fastställa institutets årliga verksamhetsplan,

5) fastställa institutets forskningspolitiska program med beaktande av fredsforskningen i hela landet, samt

6) besluta om övriga principiellt viktiga och vittsyftande frågor.

6 §

Direktören skall styra, övervaka och utveckla forskningen och verksamheten vid institutet samt sörja för beredningen av de ärenden som skall föreläggas direktionen och för verkställandet av direktionens beslut.

Närmare bestämmelser om de ärenden som skall avgöras av tjänstemännen meddelas i institutets arbetsordning.

Direktören kan förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som någon annan tjänsteman enligt arbetsordningen annars skulle få avgöra.

Vid förhinder för direktören är en tjänsteman som förordnats av direktionen hans ställföreträdare.

Behörighetsvillkor för tjänsterna
7 §

Behörighetsvillkor för tjänster vid institutet är

1) för direktören doktorsexamen samt god förtrogenhet med freds- och konfliktsforskning; och

2) för specialforskare, amanuens och forskningsassistent för tjänsten lämplig högskoleexamen och förtrogenhet med vetenskaplig forskning.

Om behörighetsvillkoren för den övriga personalen beslutar direktionen.

Allmänt behörighetsvillkor för tjänsterna vid institutet är dessutom sådan genom tidigare verksamhet eller på annat sätt visad skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

Besättandet av tjänster
8 §

Direktören utnämns av undervisningsministeriet på framställning av styrelsen. Övriga tjänstemän, av vilka krävs högskolexamen, utnämns av direktionen. Andra tjänstemän utnämns av direktören.

Personal i arbetsavtalsförhållande anställs av direktören.

9 §

Institutets direktör beviljas tjänstledighet av undervisningsministeriet. Övriga tjänstemän vid institutet beviljas tjänstledighet av direktör. Tjänstledighet för längre tid än ett år beviljas likväl av den utnämnande myndigheten.

Den som skall sköta en tjänst interimistiskt anställs av samma myndighet som beslutar om tjänstledighet.

Särskilda stadganden
10 §

Direktören skall årligen före utgången av april till undervisningsministeriet avge en berättelse över institutets verksamhet föregående år.

11 §

Undervisningsministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning.

12 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 28 augusti 1970 om freds- och konfliktsforskningsinstitutet (571/70) jämte senare ändringar.

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.