1149/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Förordning om ändring av förordningen om patent- och registerstyrelsen

På föredragning av handels- och industriministern

upphävs i förordningen den 19 mars 1982 om patent- och registerstyrelsen (213/82) 41 § 4 och 5 mom., 43 § 2 mom., 44 § 2 och 3 mom., 45 § 3-5 mom. samt 49 §,

av dessa lagrum 41 § 4 mom. sådant det lyder i förordning av den 13 februari 1987 (143/87) och 45 § 3-5 mom. sådana de lyder i förordning av den 16 maj 1985 (401/85),

ändras 4 § 1 mom. 7 punkten, 17 § 6 och 7 mom., 24 § 1 mom. 2, 3 och 5 punkten, 31 §, mellanrubriken före 40 §, det inledande stycket i 40 § 1 mom., 40 § 1 mom. 13 och 14 punkten, 41 § 2 och 3 mom., 42 § och 47 § 2 mom.,

av dessa lagrum 17 § 6 mom. och 40 § 1 mom. 13 och 14 punkten sådana de lyder i nämnda förordning av den 13 februari 1987, samt

fogas till 40 § 1 mom. en ny 15 punkt som följer:

4 §

Administrativa byrån handlägger ärenden som angår:


7) brott i tjänsten samt ärenden som gäller tjänstemannanämnden vid ämbetsverket och disciplinombudet, samt


17 §

Patent- och registerstyrelsen har dessutom en biträdande byråchef, en äldre jurist, en överingenjör, en konsulterande ingenjör, äldre prövningsingenjörer, specialforskare, prövningsingenjörer, jurister, translatorer, en kamrer, en dokumentationsingenjör, en avdelningssekreterare samt andra tjänstemän.

Vid patent- och registerstyrelsen kan dessutom inom ramen för statsförslaget inrättas tjänster samt anställas tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

24 §

Vid patent- och registerstyrelsens allmänna sammanträde handlägges ärenden som angår:


2) utnämning och uppsägning av patent- och registerstyrelsens tjänstemän, om ärendet inte gäller en sådan tjänsteman som generaldirektören utnämner,

3) tjänsteframställning för besättande av en vakant tjänst,


5) brott i tjänsten samt ärenden som gäller tjänstemannanämnden vid ämbetsverk och disciplinombudet, samt


31 §

I generaldirektörens frånvaro får inte utan vägande skäl utan hans samtycke fattas beslut i ärenden som har principiell betydelse, tjänster besättas eller framställning om besättande av vakanta tjänster göras.

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid patent- och registerstyrelsen samt beviljande av tjänstledighet
40 §

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid patent- och registerstyrelsen är sådan genom tidigare verksamhet ådagalagd skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång. Dessutom fordras:


13) av kamrer för tjänsten lämplig högskoleexamen,

14) av dokumentationsingenjör för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen eller vid tekniskt institut avlagd ingenjörsexamen och förtrogenhet med biblioteksväsendet, samt

15) av avdelningssekreterare vicenotarieexamen eller annan för tjänsten lämplig högskoleexamen.

41 §

Avdelningschef utnämns av republikens president sedan patent- och registerstyrelsen har uppsatt tjänsteförslag.

Byråchef, biträdande byråchef, äldre jurist, överingenjör, konsulterande ingenjör, äldre prövningsingenjör och specialforskare utnämns av patent- och registerstyrelsen.


42 §

Generaldirektören, överdirektören och avdelningscheferna beviljas tjänstledighet av handels- och industriministeriet då det är fråga om tjänstledighet som tjänstemannen har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal eller då det är fråga om annan tjänstledighet för högst ett år.

Tjänstledighet för mer än ett år som beviljas enligt prövning, beviljas generaldirektören, överdirektören och avdelningscheferna av statsrådet.

Tjänstemän som utnämnts av patent- och registerstyrelsen beviljas tjänstledighet i de fall som nämns i 1 mom. av överdirektören. Tjänstledighet för mer än ett år som beviljas enligt prövning, beviljas dessa tjänstemän av patent- och registerstyrelsen. Övriga tjänstemän beviljas tjänstledighet av överdirektören.

47 §

Arbetsordningen fastställs av generaldirektören för patent- och registerstyrelsen sedan han har hört överdirektören och avdelningscheferna i saken.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.