1147/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Lag om ändring av lagen om konsumentombudsmannen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 20 januari 1978 om konsumentombudsmannen (40/78) 4 § 2-4 mom. samt

ändras 1 och 3 §§,

av dessa lagrum 3 § sådan den lyder i lag av den 28 maj 1982 (391/82), som följer:

1 §

För tillsynen över att regleringen av den marknadsföring och de avtalsvillkor som avses i konsumentskyddslagen (38/78) blir iakttagen samt för tryggandet av konsumenternas rättsställning finns en konsumentombudsmannatjänst.

3 §

Konsumentombudsmannen har en byrå. Konsumentombudsmannen biträds och vikarieras av en byråchef som på förordnande av ombudsmannen på dennes vägnar kan föra talan vid marknadsdomstolen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 185/87
Ekonomiutsk. bet. 11/87
Stora utsk. bet. 157/87

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.