1141/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Förordning om finansministeriet

På föredragning av finansministern stadgas med stöd av lagen den 30 mars 1922 om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde (78/22) samt lagen av samma dag om ärendenas handläggning i statsrådet och dess ministerier (79/22):

Ministeriets organisation
1 §

Vid finansministeriet finns

en allmän avdelning;

en budgetavdelning;

en skatteavdelning;

en ekonomisk avdelning;

en löneavdelning; samt

en organisationsavdelning.

Därtill finns vid ministeriet ett planeringssekretariat och en förvaltningsbyrå.

2 §

Ministeriets avdelningar består av byråer och en lagberedningsenhet i enlighet med vad som stadgas i denna förordning. Byråerna kan bestå av sektioner och andra verksamhetsenheter på det sätt som bestäms i ministeriets arbetsordning.

Ministeriet underställda ämbetsverk och inrättningar
3 §

Underställda ministeriet är

1) bankinspektionen;

2) myntverket i Finland;

3) tullstyrelsen;

4) byggnadsstyrelsen;

5) statskontoret;

6) statens revisionsverk;

7) skattestyrelsen;

8) ekonomiska planeringscentralen;

9) statens förplägnadscentral;

10) statistikcentralen;

11) statens tryckericentral;

12) statens datamaskincentral; samt

13) Statens utvecklingscentral.

Allmänna avdelningen
4 §

Vid allmänna avdelningen finns

1) en allmän byrå;

2) en penninginrättningsbyrå; samt

3) en byrå för internationella ärenden.

5 §

Allmänna avdelningen handlägger ärenden som gäller

1) banker, hypoteksinrättningar, kreditaktiebolag, andelslag som bedriver sparkasseverksamhet och fondbolag;

2) bankinspektionsverksamheten och bankinspektionsämbetet, bankirrörelser, pantlåneinrättningar och inspektionen av dem;

3) Finlands Bank;

4) statens upplåning och skötseln av statsskulden;

5) valutalagstiftningen och myntväsendet;

6) Internationella Valutafonden, Internationella återuppbyggnadsbanken, Nordiska Investeringsbanken och Den nordiska utvecklingsfonden för Västnorden samt följandet av verksamheten vid regionala internationella utvecklingsbanker;

7) internationella organisationers och samarbetsorgans verksamhet i finansierings- och kapitalmarknadsfrågor;

8) givande av tillstånd för emittering av obligationslån samt beviljande av därmed sammanhängande skattelättnad;

9) statens borgen;

10) tullbeskattningen, utjämningsskatten, säkerhetsupplagsavgiften, export- och importdepositioner, import- och exportavgifter och andra specialskatter eller avgifter som uppbärs i samband med import och export;

11) acciser och prisskillnadsersättningar;

12) marknadsstörningar och dumpning;

13) tullförvaltningen;

14) det internationella tullsamarbetet;

15) myntverket i Finland;

16) finansförvaltningsärenden som hänför sig till landskapet Åland;

17) arv till staten;

18) begränsning av användningen av indexvillkor;

19) lagstiftning, som inte skall handläggas av annan avdelning vid ministeriet;

20) företrädande av ministeriet i rättssaker och i samfund, om saken inte skall handläggas av annan avdelning vid ministeriet; samt

21) samordnande av handläggningen av internationella ärenden vid ministeriet.

Budgetavdelningen
6 §

Vid budgetavdelningen finns

1) en allmän byrå;

2) en finanspolitisk byrå;

3) en byggnads- och fastighetsbyrå; samt

4) en utrednings- och utvecklingsbyrå.

7 §

Budgetavdelningen handlägger ärenden som gäller

1) finanspolitikens mål, huvudlinjer och medel;

2) statens verksamhets- och ekonomiplaner på lång och på medellång sikt samt uppgörandet av dem;

3) statsverkspropositionen;

4) statens specialbudget, med undantag av tjänsteförteckningen;

5) utredningar och utvecklingsarbete i samband med den statliga verksamhets- och ekonomiplaneringen på lång och på medellång sikt samt med statsförslaget, samt utredning av anslagens regionala allokering;

6) tillämpning av statsförslaget och tillsyn över dess förverkligande;

7) planering och övervakning av statens betalningsberedskap och av användning av anslag samt placering av kassamedel och upptagande av kortfristig inhemsk kredit som fordras för tryggande av betalningsberedskapen;

8) statens betalningsrörelse;

9) statens administrativa bokföring och affärsbokföring, annan räkenskapsföring och bokslutet samt planerings- och redovisningssystem vid statens ämbetsverk, inrättningar och affärsföretag;

10) statsskulden, om saken inte skall handläggas av annan avdelning vid ministeriet;

11) de allmänna grunderna för avgifter, som uppbärs till staten;

12) budgetförslag för finansministeriets förvaltningsområde samt dess verksamhets- och ekonomiplaner på lång och på medellång sikt samt förslag till finansministeriets andel av planen för statshushållningen;

13) statens konjunkturfond och övriga statsfonder, om de inte hör till ärenden, som skall handläggas av annan avdelning vid ministeriet;

14) revision av statens räkenskapsföring och hushållning;

15) regeringens berättelse över åtgärder, som föranletts av riksdagens anmärkningar angående förvaltningen av statens medel och räkenskapsföringen;

16) statens byggnads- och fastighetsförvaltning;

17) byggnadsstyrelsen;

18) statskontoret; samt

19) statens revisionsverk.

Skatteavdelningen
8 §

Vid skatteavdelningen finns

1) en allmän byrå;

2) en forskningsbyrå;

3) en byrå för internationella ärenden; samt

4) en lagberedningsenhet.

9 §

Skatteavdelningen handlägger ärenden som gäller

1) skattepolitiska frågor i anslutning till planeringen av ekonomi- och finanspolitiken och alternativa åtgärder i samband därmed;

2) skattelagstiftning med undantag av den lagstiftning som berör tullbeskattning och acciser;

3) beredning av internationella skatteavtal och andra internationella skatteärenden;

4) skattestyrelsen samt annan skatteförvaltning, om ärenden angående dem inte genom särskilda stadganden hänskjutits till andra myndigheter;

5) andra än ovan avsedda till skatter eller avgifter av skattenatur anslutna frågor, om de inte genom särskilda stadganden hänskjutits till andra myndigheter; samt

6) undersökningar och statistiska utredningar i anslutning till de uppgifter som nämns i 1-5 punkterna.

Ekonomiska avdelningen
10 §

Vid ekonomiska avdelningen finns

1) en konjunkturbyrå;

2) en byrå för den offentliga hushållningen;

3) en ekonomisk-politisk byrå;

4) en byrå för internationella ärenden; samt

5) en utrednings- och planeringsbyrå.

11 §

Ekonomiska avdelningen handlägger ärenden som gäller

1) uppföljning, undersökning och prognostisering av konjunkturutvecklingen och annan ekonomisk utveckling i hemlandet och utlandet;

2) den offentliga hushållningens utveckling och dess planerande;

3) planering av den ekonomiska politiken och utredande av verkningarna av ekonomisk-politiska åtgärder;

4) samordnande av den ekonomiska utvecklingen och den ekonomisk-politiska linjen samt de samhällspolitiska planerna;

5) den offentliga hushållningens verkningar på finansieringsmarknaden, särskilt med tanke på samordnande av finans- och penningpolitiken;

6) avgivande av utlåtanden om sådana ärenden under beredning, som är av avsevärd nationalekonomisk betydelse;

7) internationella organisationers och samarbetsorgans verksamhet i nationalekonomiska och ekonomisk-politiska frågor;

8) kommunernas allmänna dyrortsklassificering;

9) regeringens berättelse angående statsverkets förvaltning och tillstånd;

10) publicering av ekonomiska översikter och prognoser samt annan ekonomisk informationsverksamhet;

11) övriga för samhällsekonomins jämvikt, utveckling och planering centrala frågor; samt

12) ekonomiska planeringscentralen.

Löneavdelningen
12 §

Vid löneavdelningen, vilken fungerar såsom statens arbetsmarknadsverk, finns

1) en allmän byrå;

2) en tjänstemannalönebyrå;

3) en arbetstagarlönebyrå;

4) en statsbidragslönebyrå; samt

5) en forskningsbyrå.

13 §

Löneavdelningen handlägger ärenden som gäller

1) deltagande i den inkomst- och arbetsmarknadspolitiska verksamheten såsom företrädare för staten som arbetsgivare;

2) den allmänna planeringen och genomförandet av statens arbetsgivarpolitik;

3) den rättsliga ställningen för personalen i statens tjänst samt statstjänstemannalagstiftningen;

4) lagstiftningen om statens tjänstekollektivavtal och lagstiftningen om privata statsunderstödda institutioners funktionärskollektivavtal;

5) statens tjänstekollektivavtalsverksamhet;

6) den allmänna ledningen och övervakningen av statens kollektivavtalsverksamhet;

7) de privata statsunderstödda institutionernas funktionärskollektivavtalsverksamhet;

8) den allmänna organiseringen av samarbetet mellan staten och personalen;

9) statstjänstemännens avlöningar och övriga anställningsvillkor;

10) anställningsvillkor av principiell och i övrigt allmän natur för den personal som står i arbetsavtalsförhållande till staten samt villkoren i enskilda principiellt viktiga arbetsavtal och övervakningen av deras tillämpning;

11) statens övriga allmänna personalpolitik;

12) avlöningar och övriga anställningsvillkor för personalen vid kommunala och privata samfund och inrättningar som får statsbidrag samt grunderna för statsbidrag i samband härmed;

13) den allmänna ledningen av säkerställandet av arbetsfreden vid statens ämbetsverk och inrättningar och vid de privata statsunderstödda institutioner som omfattas av funktionärskollektivavtalssystemet;

14) den allmänna organiseringen av tjänster samt deras benämningar och behörighetsvillkoren för dem samt statens tjänsteförteckning;

15) grunderna för bestämmande av hyrorna för statens personalbostäder samt den allmänna organiseringen av naturaförmåner och sociala förmåner för personalen i statens tjänst;

16) den allmänna organiseringen av pensioner, familjepensioner och extra pensioner som på grundval av anställningsförhållande betalas av statens medel;

17) grunderna för arvoden för kommittarbete;

18) rätten att erhålla statens tjänsteutmärkelsetecken;

19) statistikföring samt undersökningar och utredningar som hänför sig till behandlingen av de uppgifter som nämns i 1-18 punkterna; samt

20) statens förplägnadscentral.

Organisationsavdelningen
14 §

Vid organisationsavdelningen finns

1) en organisationsbyrå;

2) en rationaliseringsbyrå;

3) en informationsförvaltningsbyrå; samt

4) en personalbyrå.

15 §

Organisationsavdelningen handlägger ärenden som gäller

1) verksamhetslinjerna för utvecklandet av förvaltningen;

2) förmågan att ge service, effektiviteten och produktiviteten inom statsförvaltningen och hos de samfund och inrättningar som får statsbidrag;

3) den allmänna organiseringen av förvaltningen samt den allmänna utvecklingen av lednings- och verksamhetssystem;

4) informationsförvaltning och användningen av datateknik;

5) rationalisering och standardisering;

6) dimensionering, anställning och urval samt användning av och grunderna för organisering av personalen vid statens ämbetsverk och inrättningar samt samfund och inrättningar som får statsbidrag;

7) utbildning av personalen i statens tjänst;

8) statens materialförvaltning;

9) statistikväsendet;

10) statens kommitter med undantag av de ärenden som nämns i 13 § 17 punkten; samt

11) statistikcentralen, statens tryckericentral, statens datamaskincentral och Statens utvecklingscentral.

Planeringssekretariatet
16 §

Vid planeringssekretariatet finns

1) forskningsbyrån för näringsverksamhetsstöd; samt

2) forskningsbyrån för inkomstöverföringar.

17 §

Planeringssekretariatet handlägger ärenden som gäller

1) undersökning och utredning av de ekonomiska effekterna av statligt stöd och inkomstöverföringar;

2) ekonomiska undersökningar och utredningar som hör till planeringen och skötseln av statshushållningen och som förordnats ankomma på sekretariatet; samt

3) förbättrande av sådana metoder och sådana data som används i ovan nämnda uppgifter och främjande av användningen av dem i förvaltningen.

Förvaltningsbyrån
18 §

Förvaltningsbyrån handlägger ärenden som gäller

1) ministeriets personaladministration och övrig intern förvaltning, till den del detta inte enligt denna förordning ankommer på avdelningarna eller planeringssekretariatet;

2) ministeriets externa och interna information samt informationsservice;

3) den allmänna organiseringen av ministeriets informationsförvaltning och samordnandet av datasystem;

4) på ministeriet såsom redovisningsverk ankommande uppgifter;

5) registrering, expediering och arkivering av ministeriets handlingar; samt

6) övriga av understatssekreteraren särskilt bestämda uppdrag.

Ministeriets py1
19 §

Vid ministeriet finns en statssekreterare som är kanslichef. Vid ministeriet finns dessutom en understatssekreterare.

Chef för en avdelning är avdelningschef, organisationsavdelningen har dock en ämbetsverksfullmäktig som avdelningschef. Som chef för planeringssekretariatet finns en planeringschef.

Som biträdande avdelningschef finns vid allmänna avdelningen ett regeringsråd som är biträdande avdelningschef, vid budgetavdelningen ett budgetråd som är biträdande avdelningschef, vid skatteavdelningen en lagstiftningsdirektör som är biträdande avdelningschef, vid ekonomiska avdelningen ett finansråd som är biträdande avdelningschef samt vid löneavdelningen och organisationsavdelningen biträdande avdelningschefer.

Chef för en byrå är, med de undantag som nämns i 20 §, ett budgetråd som byråchef, ett finansråd som byråchef, ett regeringsråd som byråchef eller en byråchef på det sätt som närmare stadgas i 20 §.

Vid ministeriet finns dessutom en utbildningschef, ett budgetråd, finansråd, regeringsråd, lagstiftningsråd, ett finansieringsråd, konsultativa tjänstemän, äldre och yngre budgetsekreterare, äldre och yngre finanssekreterare, äldre och yngre regeringssekreterare, specialforskare, överinspektörer, äldre forskare, föredragande, en kamrer, en registrator och inspektörer.

Vid ministeriet finns även avdelningssekreterare och andra ordinarie tjänstemän. Vid ministeriet kan dessutom inom ramen för statsförslaget finnas tillfällig personal och personal i arbetsavtalsförhållande.

20 §

Den allmänna byrån och byrån för internationella ärenden vid allmänna avdelningen har som chefer regeringsråd som byråchefer och penninginrättningsbyrån som chef ett regeringsråd som biträdande avdelningschef.

Den allmänna byrån samt byggnads- och fastighetsbyrån vid budgetavdelningen har som chefer regeringsråd som byråchefer, den finanspolitiska byrån som chef ett budgetråd som biträdande avdelningschef och utrednings- och utvecklingsbyrån som chef ett budgetråd som byråchef.

Den allmänna byrån och byrån för internationella ärenden vid skatteavdelningen har som chefer regeringsråd som byråchefer, forskningsbyrån har som chef ett finansråd som byråchef och lagberedningsenheten som chef en lagstiftningsdirektör som biträdande avdelningschef.

Byråerna vid ekonomiska avdelningen har som chefer finansråd som byråchefer.

Den allmänna byrån, tjänstemannalönebyrån, arbetstagarlönebyrån och statsbidragslönebyrån vid löneavdelningen har som chefer regeringsråd som byråchefer och forskningsbyrån som chef ett finansråd som byråchef.

Organisationsbyrån vid organisationsavdelningen har som chef ett regeringsråd som byråchef och rationaliseringsbyrån, informationsförvaltningsbyrån och personalbyrån som chefer byråchefer.

Byråerna vid planeringssekretariatet har som chefer byråchefer.

21 §

Ministern bestämmer med beaktande av stadgandena i 20 § 1-7 mom. för vilken byrå avdelningens finansråd som är byråchefer, regeringsråd som är byråchefer och byråchefer skall vara chef.

Om placeringen av ministeriets gemensamma tjänster samt tillfällig personal och personal i arbetsavtalsförhållande vid avdelningarna, planeringssekretariatet och förvaltningsbyrån samt om sådan överföring av tjänst som avses i 8 § statstjänstemannalagen (755/86) bestämmer understatssekreteraren. Om placeringen av avdelningssekreterare- och lägre tjänster samt motsvarande tillfällig personal och personal i arbetsavtalsförhållande bestämmer dock chefen för förvaltningsbyrån.

22 §

Cheferna för allmänna avdelningen, skatteavdelningen och ekonomiska avdelningen har titeln överdirektör, chefen för budgetavdelningen titeln budgetschef och chefen för löneavdelningen titeln statens arbetsmarknadsdirektör. Biträdande avdelningschefen för löneavdelningen har titeln finansråd och biträdande avdelningschefen för organisationsavdelningen titeln biträdande ämbetsverksfullmäktig.

Tjänstemännens uppgifter
23 §

Statssekreteraren skall i egenskap av ministerns närmaste medhjälpare

1) leda, samordna och övervaka handläggningen av ärenden som hör till ministeriets och särskilt till allmänna avdelningens, budgetavdelningens, skatteavdelningens, ekonomiska avdelningens och planeringssekretariatets verksamhetsområde samt göra nödigbefunna framställningar rörande ministeriets verksamhet;

2) följa med utvecklingen på ministeriets förvaltningsområde samt ta behövliga initiativ till lagstiftnings- och andra reformer;

3) handlägga de viktigaste av de ärenden som angår statsförslaget, dess tillämpning samt den ekonomiska planeringen ävensom ärenden som ministern på grund av deras art uppdragit åt honom att handlägga;

4) delta i beredningen av frågor och vidtagandet av åtgärder som är viktiga eller vittbärande med tanke på samhällsekonomin eller statshushållningen;

5) handlägga budgetförslaget för finansministeriets förvaltningsområde, dess verksamhets- och ekonomiplan samt förslaget till finansministeriets andel av planen för statshushållningen; samt

6) delta i det samarbete mellan kanslicheferna som avses i 34 § reglementet för statsrådet (995/43).

Statssekreteraren kan i enskilda fall förbehålla sig handläggningen av ett ärende vars handläggning med stöd av denna förordning annars ankommer på understatssekreteraren, ministeriets avdelning, planeringssekretariatet eller förvaltningsbyrån.

24 §

Understatssekreteraren skall i egenskap av ministerns och statssekreterarens medhjälpare

1) leda, samordna och övervaka beredningen och fullföljandet av ärenden som hör till löneavdelningen och organisationsavdelningen samt göra nödigbefunna framställningar rörande avdelningarnas verksamhet;

2) följa med utvecklingen på löneavdelningens och organisationsavdelningens verksamhetsområden samt ta behövliga initiativ till lagstiftnings- och andra reformer;

3) leda och övervaka ministeriets personaladministration och övriga interna administration samt beredningen och fullföljandet av ärenden som hör till förvaltningsbyrån;

4) delta i beredningen och fullföljandet av de viktigaste av de ärenden som hör till löneavdelningen, organisationsavdelningen och förvaltningsbyrån;

5) handlägga ministeriets budgetförslag, verksamhets- och ekonomiplan samt arbetsordning;

6) föredra ministeriets samt under löneavdelningen och organisationsavdelningen lydande ämbetsverks och inrättningars utnämningsärenden;

7) vara i 52 § 2 mom. reglementet för statsrådet avsedd föredragande i de utnämningsärenden som nämns i 6 punkten samt i ärenden som hör till löneavdelningen och organisationsavdelningen; samt

8) handlägga de övriga ärenden som ministern eller statssekreteraren på grund av deras art uppdragit åt honom att handlägga.

Understatssekreteraren kan i enskilda fall förbehålla sig handläggningen av ärende vars handläggning med stöd av denna förordning annars ankommer på löneavdelningen, organisationsavdelningen eller förvaltningsbyrån.

25 §

En avdelningschef och planeringschefen skall

1) leda enhetens verksamhet och se till att på enheten ankommande ärenden handläggs omsorgsfullt och effektivt;

2) följa med utvecklingen inom enhetens verksamhetsområde samt ta behövliga initiativ till lagstiftnings- och andra reformer;

3) handlägga de till enheten hörande ärenden som enligt arbetsordningen för ministeriet ankommer på honom eller som han förbehåller sig att själv handlägga; samt

4) se till att enhetens tjänstemän och övriga funktionärer får behövlig kompletterande utbildning och handledning för sina uppgifter.

26 §

En biträdande avdelningschef skall

1) såsom avdelningschefens biträde leda avdelningens verksamhet och se till att de ärenden vilkas övervakning avdelningschefen ålagt honom, handhas omsorgsfullt och effektivt; samt

2) handlägga de på avdelningen ankommande ärenden, vilkas handläggning avdelningschefen ålagt honom.

27 §

Lagstiftningsdirektören som är biträdande avdelningschef skall utöver vad som stadgas i 26 §

1) leda och övervaka beredningen och fullföljandet av ärenden som hör till lagberedningsenheten;

2) föredra de författningsförslag som hör till lagberedningsenhetens verksamhetsområde, om avdelningschefen inte bestämmer annat; samt

3) följa med utvecklingen på lagberedningsenhetens verksamhetsområde och ta initiativ till utvecklande av lagstiftningen.

28 §

Om en byråchefs uppgifter gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 25 § om en avdelningschefs och planeringschefens uppgifter.

29 §

Avdelningarnas, byråernas och planeringssekretariatets och de övriga verksamhetsenheternas uppgifter och arbetsfördelning fastställs närmare i arbetsordningen för ministeriet.

Personalens deltagande i beredningen av sådana beslut som gäller den själv inom ministeriet och dess avdelningar fastställs närmare i arbetsordningen och i reglementet för ämbetsverksdemokrati.

Arbetsordningen och reglementet för ämbetsverksdemokrati fastställs av ministern.

30 §

Uppstår ovisshet om på vem handläggningen av ett ärende ankommer, avgörs frågan av avdelnings-, planerings-, biträdande avdelnings- eller byråchefen samt avdelningar, planeringssekretariatet och förvaltningsbyrån emellan av statssekreteraren, om inte ministern bestämmer därom eller annat följer av 24 §.

Oberoende av den fastställda arbetsordningen är varje tjänsteman skyldig att vid behov utföra de uppdrag, vilka ministern, statssekreteraren eller avdelnings-, planerings-, biträdande avdelnings- eller byråchefen ålägger honom. Samma rätt har också understatssekreteraren beträffande löneavdelningens, organisationsavdelningens och förvaltningsbyråns tjänstemän.

31 §

Vid förfall för statssekreteraren träder i hans ställe understatssekreteraren eller, vid förfall även för honom, den eller de avdelningschefer som ministern förordnar därtill.

Vid förfall för understatssekreteraren träder statssekreteraren i hans ställe eller, vid förfall även för honom, den eller de avdelningschefer som ministern därtill förordnar.

Vid förfall för en avdelningschef träder biträdande avdelningschefen i hans ställe eller, vid förfall även för honom, den eller de byråchefer som ministern förordnar därtill. Ställföreträdare för planeringschefen förordnas av statssekreteraren och för chefen vid förvaltningsbyrån av understatssekreteraren.

I andra än de fall som avses i 1, 2 och 3 mom. utfärdar avdelningschefen eller planeringschefen bestämmelser om skötseln av uppgifter vid förhinder för en tjänsteman.

Avgörandet av ärenden
32 §

Statssekreteraren, understatssekreteraren, avdelningscheferna, planeringschefen, biträdande avdelningscheferna och byråcheferna samt övriga tjänstemän avgör de ärenden som nämns i 33-47 §§ och i vilka beslut skall fattas av ministeriet, om ärendet inte enligt 32 § reglementet för statsrådet skall avgöras av ministern eller om inte ministern, statssekreteraren eller avdelningschefen har förbehållit sig avgörandet i ärendet.

Om besättande av ministeriets tjänster och om andra frågor som gäller ett tjänsteförhållande stadgas särskilt i 49-58 §§.

33 §

Statssekreteraren avgör ärenden som gäller

1) avgivande av utlände som avses 1 47 § 3 mom. reglement för statsrådet; samt

2) avgivande av utlände i andra ärenden, om ärendet hör till flera än en avdelnings verksamhetsområde och om det inte enligt 34 § skall avgöras av understatssekreteraren.

35 §

Avdelningscheferna, planeringschefen och chefen för förvaltningsbyrån avgör ärenden som gäller

1) avgivande av utlåtande i ärenden som hör till enhetens verksamhetsområde, om inte ärendet enligt vad som stadgas nedan skall avgöras av biträdande avdelningschefen eller byråchefen;

2) användningen av de medel som har ställts till enhetens förfogande;

3) i hur många exemplar de kommittbetänkanden som huvudsakligen hör till enhetens verksamhetsområde skall tryckas eller kopieras och distributionen av betänkandena; samt

4) vid förhinder för en underlydande tjänsteman frågor som annars skall avgöras av tjänstemannen.

Avdelningscheferna avgör dessutom de ärenden, med undantag av utnämningsärenden, som skall avgöras av ministeriet och som gäller den interna förvaltningen vid ett ämbetsverk eller en inrättning, som lyder under avdelningen, eller annan allmän förvaltning.

36 §

En biträdande avdelningschef avgör ärenden som gäller avgivande av utlåtande i ärenden som hör till avdelningens verksamhetsområde och som är av ringa betydelse, om inte ärendet enligt vad som stadgas nedan skall avgöras av byråchefen.

37 §

Chefen för allmänna avdelningen avgör, utöver vad som stadgas i 35 §, ärenden som gäller

1) bemyndigande att företräda ministeriet inför domstol eller annan myndighet, om inte nedan annat stadgas;

2) fastställande av stadgar och bolagsordning för banker, fondbolag och sparkassor samt indrivning av kostnaderna för bankinspektionens verksamhet;

3) de åtgärder som enligt 63 § tullagen omfattas av finansministeriets bestämmanderätt;

4) ändring av beloppen av de importavgifter, acciser och prisskillnadsersättningar som grundar sig på skillnaden mellan hemmamarknadspriset och världsmarknadspriset;

5) till avdelningens verksamhetsområde hörande ansökningar om skattelättnader och betalningsanstånd då det belopp som i ansökan begärts avlyft eller återbetalt eller varmed begärts anstånd uppgår till högst 250 000 mark; samt

6) tillstånd till valutahandel.

38 §

Chefen för skatteavdelningen avgör, utöver vad som stadgas i 35 §, ärenden som gäller

1) namngivande av de föreningar, inrättningar och stiftelser, angående vilka gäller att donationer till dem får avdras vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen, om avgörandet inte avviker från tidigare praxis vid ministeriet;

2) till avdelningens verksamhetsområde hörande ansökningar om skattelättnader, då det belopp som i ansökan begärts avlyft eller återbetalt uppgår till högst 250 000 mark;

3) ansökningar, om vilka i 6 § 2 mom. lagen om förlustutjämning vid inkomstbeskattningen stadgas att de skall avgöras av finansministeriet, då i ärendet inte behöver inhämtas utlåtande av statsrådets finansutskott;

4) ansökningar, om vilka i 10 och 12 §§ lagen om investeringsreserveringar (1094/78) stadgas att de skall avgöras av finansministeriet; samt

5) till finansministeriets verksamhetsområde hörande inbördes avtalsförfarande i statsfördrag, som ingåtts med annan stat för undvikande av dubbelbeskattning eller för förhindrande av kringgående av skattskyldighet, dock inte ärenden som gäller avlyftande eller återbetalning av belopp över 250 000 mark.

39 §

Chefen för löneavdelningen avgör, utöver vad som stadgas i 35 §, ärenden som gäller

1) rätt för personalen i statens tjänst att för pension räkna sig till godo tjänstetid i sådan tjänst som omfattas av det statliga pensionssystemet i ett annat nordiskt land;

2) sådant tillgodoräknande av tid som avses i 5 § 3 mom. lagen om statens tjänstekollektivavtal samt beviljande av tillstånd för betalning av förmån eller ersättning;

3) fastställande av grunderna för arvoden åt tillfälliga statstjänstemän;

4) fastställande av löne- och arbetsvillkor i enskilda arbetsavtal samt avgivande av utlåtande om löne- och arbetsvillkoren i arbetsavtalen i fråga om avlöningen för funktionärer i ledande ställning;

5) förande av sådana underhandlingar om tjänstekollektivavtal som avses i 11 § 2 mom. lagen om arbetsdomstolen;

6) anhängiggörande av talan, avgivande av bemötande eller företrädande av finansministeriet i ärende, vari ministeriet är part vid arbetsdomstolen; samt

7) förordnande av förvaltningsområdets förhandlingsmyndighet, som avses i 13 § 6 mom. lagen om arbetsdomstolen, till part vid arbetsdomstolen.

40 §

Chefen för löneavdelningens allmänna byrå avgör ärenden som gäller

1) betalning av pension eller familjepension till person, som vistas utomlands;

2) begravningshjälp och gratifikationer, som skall beviljas av finansministeriet, samt utlåtanden om dem;

3) beviljande av tillstånd att besätta en tjänst utan att den erbjuds person på indragningsstat samt placering av person på indragningsstat i tjänst;

4) medgivande av undantag från bestämmelserna i reglementet för statens arbetstagares hälsovård, reglementet för statens arbetsplatsvård samt i statsrådets beslut angående anskaffning av flyttbara baracker att användas vid statens byggnadsarbetsplatser; samt

5) fastställande av de avsides belägna orter, där vid bestämmandet av hyrorna för statens personalbostäder tillämpas en av statsrådet fastställd lägre hyresnivå.

41 §

Chefen för löneavdelningens tjänstemannalönebyrå avgör ärenden som gäller

1) avgivande av utlåtande om tilläggsarvoden åt maskinskrivare på grund av språkkunskap, stenografikunnighet och snabbhet;

2) fastställande av timarvode för sekreterararbete och byrågöromål i en vid föredragning från finansministeriet tillsatt kommitt och i en av finansministeriet tillsatt kommission åt andra än statens tjänstemän samt fastställande av nämnda timarvode även i andra fall, då arvodet föreslås bli fastställt till ett högre belopp än vad de av finansministeriet fastställda allmänna grunderna förutsätter;

3) avgivande av utlåtanden om resekostnadsersättningar och dagtraktamenten för tjänsteresor samt om rätten att använda egen bil vid tjänsteresor;

4) avgivande av utlåtanden om semester, arbetstider och ersättningar som skall betalas på grund av arbetstiden; samt

5) avgivande av utlåtanden om behörighetsvillkor, benämningar och tjänsteregleringar i fråga om tjänster samt placering i avlöningsklasser och tilläggsarvoden.

42 §

Chefen för löneavdelningens arbetstagarlönebyrå avgör ärenden, som gäller

1) tillämpningen av gällande kollektivavtal och övriga med dem jämförbara bestämmelser; samt

2) fastställande av löne- och arbetsvillkor i enskilda arbetsavtal samt avgivande av utlåtanden om sådana, med undantag av avlöning åt funktionärer i ledande ställning.

43 §

Chefen för löneavdelningens statsbidragslönebyrå avgör ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde och gäller avlöning åt personal vid inrättningar, som får statsunderstöd, och anställningsvillkoren samt avger utlåtanden i dessa frågor, om de hör till de ärenden, som skall avgöras av ett annat ministerium.

44 §

Chefen för organisationsavdelningens organisationsbyrå avgör ärenden, som gäller publiceringen av betänkanden i serien för kommittbetänkanden.

45 §

Chefen vid organisationsavdelningens informationsförvaltningsbyrå avgör ärenden som gäller avgivande av utlåtanden om sådana uppdrag beträffande utnyttjande av datateknik vilka ges till andra än statens datamaskincentral.

46 §

Chefen för förvaltningsbyrån avgör, utöver vad som stadgas i 35 § 1 mom., ärenden som hör till ministeriets inre förvaltning och som gäller

1) ålderstillägg;

2) betalning av för sent företedda reseräkningar;

3) tillstånd att använda egen bil på tjänsteresor;

4) avskrivningar av inventarier och därmed jämförbar egendom; samt

5) kontoavskrivningar.

47 §

Räkningar som gäller medel vilka ställts till avdelningarnas, planeringssekretariatets och förvaltningsbyråns förfogande godkänns av avdelningschefen, planeringschefen, chefen för förvaltningsbyrån eller av en tjänsteman, som dessa förordnat till denna uppgift.

Räkningar som betalas med ministeriets odelade medel godkänns av statssekreteraren, understatssekreteraren eller av en tjänsteman, som understatssekreteraren förordnat till denna uppgift.

Behörighetsvillkor för tjänster
48 §

Behörighetsvillkor är

1) för statssekreteraren och för understatssekreteraren en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med den offentliga hushållningen och andra ekonomiska frågor samt med statsförvaltningen;

2) för chefen vid allmänna avdelningen en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med administrativa uppgifter samt kännedom om beskattningen och näringslivet;

3) för chefen och biträdande avdelningschefen vid budgetavdelningen en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med den offentliga hushållningen och andra ekonomiska frågor;

4) för chefen vid skatteavdelningen juris kandidatexamen, god förtrogenhet med skattelagstiftningen och beskattningen samt kännedom om näringslivet;

5) för chefen och biträdande avdelningschefen vid ekonomiska avdelningen en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt grundliga insikter i nationalekonomi och i fråga om näringslivet;

6) för chefen och biträdande avdelningschefen vid löneavdelningen en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med den offentliga förvaltningen och med arbetsmarknadsfrågor;

7) för chefen och biträdande avdelningschefen vid organisationsavdelningen en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med statsförvaltningen;

8) för planeringschefen en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med den offentliga hushållningen;

9) för biträdande avdelningschefen vid allmänna avdelningen juris kandidatexamen och god förtrogenhet med administrativa uppgifter;

10) för biträdande avdelningschefen vid skatteavdelningen juris kandidatexamen, god förtrogenhet med skattelagstiftningen och beskattningen samt med lagberedningsarbete;

11) för en byråchef en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, för regeringsråd som byråchef dock juris kandidatexamen och god förtrogenhet med administrativa uppgifter;

12) för ett regeringsråd och en regeringssekreterare juris kandidatexamen och god förtrogenhet med administrativa uppgifter;

13) för utbildningschefen, ett budgetråd, ett finansråd, finansieringsrådet, en konsultativ tjänsteman, en budgetsekreterare, en finanssekreterare, en specialforskare, en överinspektör, en äldre forskare och en föredragande en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, för ett lagstiftningsråd utöver detta dessutom den forsknings- och planeringskunnighet som krävs i lagberedningsarbete;

14) för kamrern och registratorn en för tjänsten lämplig högskoleexamen;

15) för en inspektör en för tjänsten lämplig examen på institutsnivå; samt

16) för övriga tjänstemän en sådan kunnighet och förmåga som en framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter.

Besättande av tjänster och övriga stadganden om tjänsteförhållandet
49 §

Statssekreteraren, understatssekreteraren, avdelningscheferna, planeringschefen, biträdande avdelningscheferna, byråcheferna samt regeringsråden och regeringssekreterarna utnämns av republikens president på framställning av statsrådet.

Statssekreteraren och understatssekreteraren utnämns för en viss tid, högst fem år i sänder.

50 §

Utbildningschefen, budgetråden, finansråden, lagstiftningsråden, finansieringsrådet och konsultativa tjänstemännen utnämns av statsrådet.

Lagstiftningsråden utnämns för en viss tid, högst fem år i sänder. Av lagstiftningsråden skall minst två tredjedelar ha avlagt juris kandidatexamen.

51 §

Av de övriga tjänstemän som inte nämns i 49-50 §§ utnämns inspektörerna och de tjänstemän som har en högre tjänsteställning än inspektörerna av ministern.

De övriga ordinarie tjänstemännen utses av chefen för förvaltningsbyrån.

52 §

Tillfällig personal och personal i arbetsavtalsförhållande, som motsvarar en inspektör eller har en högre ställning än inspektörerna, anställs av understatssekreteraren.

Övrig tillfällig personal och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av chefen för förvaltningsbyrån.

53 §

Tjänsterna som biträdande avdelningschef och högre tjänster besätts utan att tjänsten har ledigförklarats.

Ansökningstidens längd för tjänsterna som byråchef och lägre tjänster fastställs av understatssekreteraren, för tjänsterna som avdelningssekreterare och lägre tjänster dock av chefen för förvaltningsbyrån.

54 §

Tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till enligt lag eller förordning eller enligt tjänstekollektivavtal i enlighet med lagen om statens tjänstekollektivavtal samt sådan befrielse för personal i arbetsavtalsförhållande som motsvarar sådan tjänstledighet beviljas av chefen för förvaltningsbyrån.

55 §

Annan än i 54 § avsedd tjänstledighet eller motsvarande befrielse beviljas

1) för högst ett år av ministern och för en tid som överskrider ett år av statsrådet, om tjänstemannen har utnämnts av republikens president;

2) av ministern, om tjänstemannen har utnämnts av statsrådet;

3) av understatssekreteraren, om tjänstemannen har utnämnts av ministern;

4) av chefen för förvaltningsbyrån, om han har utnämnt tjänstemannen; samt

5) tillfällig personal och personal i arbetsavtalsförhållande av den som har anställt personalen.

56 §

Om anställande av en tjänstförrättande att interimistiskt sköta en tjänst som är vakant och om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledigheten bestämmer den som enligt 55 § beviljar tjänstledighet.

57 §

Semester och tiden för semestern fastställs av avdelningscheferna, planeringschefen eller chefen för förvaltningsbyrån. Deras semestrar och tiderna för dessa fastställs dock av understatssekreteraren.

En byråchef kan för byråns del godkänna den semesterordning som avdelningschefen har fastställt samt göra små avvikelser från den och även fastställa tidpunkten för de semesterdagar som enligt semesterordningen har förlagts utom semesterperioden.

58 §

Om bisysslotillstånd och återkallande av sådant tillstånd samt om förbud mot att motta och inneha bisyssla beslutar understatssekreteraren. Till den del det gäller avdelningssekreterare och tjänstemän som har en lägre tjänsteställning än dessa samt motsvarande personal i arbetsavtalsförhållande fattas beslut i ärenden som gäller bisyssla dock av chefen för förvaltningsbyrån.

Särskilda stadganden
59 §

Organisationsavdelningen har rätt att av statens ämbetsverk och inrättningar samt statens affärsverk och industrianläggningar få de uppgifter som behövs för utförande av avdelningens uppgifter.

60 §

Tillstånd som avses i 6 § lagen om allmänna handlingars offentlighet (83/51) beviljas av avdelningscheferna, planeringschefen eller chefen för förvaltningsbyrån, om handlingen huvudsakligen hör till en enhets verksamhetsområde. I övriga fall beviljas tillstånd av understatssekreteraren.

Beträffande ministeriets arbetsgruppspromemorior beviljas dock i 1 mom. avsett tillstånd av den som tillsatte arbetsgruppen.

61 §

Om inte annat stadgas, gäller för ministeriet vad som stadgas i reglementet för statsrådet.

Ikraftträdande
62 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988 och genom den upphävs förordningen den 14 februari 1986 om finansministeriet (144/86) jämte senare ändringar. Den arbetsordning och det reglemente för ämbetsverksdemokrati som har givits med stöd av den tidigare förordningen skall emellertid alltjämt iakttas tills finansministeriet bestämmer annat.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

63 §

Vid besättande av en tjänst, för vilken ansökningstiden går ut före den 1 januari 1988, tillämpas de behörighetsvillkor som gäller då ansökningstiden går ut.

Vid tillämpningen av förordningens stadganden om beviljande av tjänstledighet och motsvarande befrielse anses den myndighet eller tjänsteman som enligt denna förordning har avgöranderätt vara den som har utnämnt tjänsteinnehavaren eller antagit personen i fråga för uppgiften.

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.