1134/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Förordning om avgifter för inspektion av växter

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 5 § lagen den 29 december 1973 om grunderna för avgifter till staten (980/73):

1 §

För inspektioner, som på basis av växtskyddslagen (127/81) och med stöd av den utfärdade stadganden verkställts i samband med införsel till landet av växter eller som på begäran verkställts för utförsel ur landet, uppbärs till staten avgifter i enlighet med vad i denna förordning stadgas.

2 §

För växtinspektion, som utförts i samband med införsel till landet av växter eller växtdelar, uppbärs särskilt för varje till förtullning anmält varuparti avgift som följer:

Tabell

Den lägsta avgiften för inspektion är 50 mark. För inspektion av trävaruparti, omfattande mer än 2 000 kubikmeter, uppbärs för inspektion av den del som överstiger sagda mängd hälften och för den del som överstiger 10 000 kubikmeter 10 procent av avgifterna enligt 1 mom. För inspektion av torvparti, omfattande mer än 10 ton, uppbärs för inspektion av den del som överstiger sagda mängd hälften och för den del som överstiger 50 ton 10 procent av avgifterna enligt 1 mom.

3 §

För växtinspektion, som utförs i samband med att växter och växtdelar samt vegetabiliska produkter utförs ur landet, uppbärs avgift som följer:

Tabell

Den lägsta avgiften för i 1 mom. avsedda inspektioner är 46 mark. För inspektion av ett trävaruparti omfattande mer än 2 000 kubikmeter uppbärs för inspektion av den del som överstiger sagda mängd hälften och för inspektion av ett parti omfattande mer än 10 000 kubikmeter 10 procent av avgifterna enligt 1 mom.

För odlingskontroll under växtperioden, som förutsätts för export av växter och växtdelar, uppbärs för odlingens första tio hektar 78 mark för varje påbörjad hektar och 39 mark för varje påbörjad hektar, som överstiger sagda tio hektar. Kontrollavgiften är dock alltid minst 518 mark och högst 2 400 mark.

Ovan i denna paragraf avsedda avgifter uppbärs dock inte för inspektion eller kontroll av smärre provpartier, som utförs ur landet för vetenskapliga ändamål.

4 §

För inspektion av växtplats, som förutsätts för godkännande av i 8 § förordningen om förebyggande av införsel till landet av växtförstörare (269/83) avsedd växtplats för krysantemumsticklingar, gerbera samt gurk-, sallads- och tomatväxter, uppbärs 92 mark för varje påbörjad 1 000 kvadratmeter, dock minst 280 mark och högst 1 200 mark.

5 §

För intyg uppbärs avgifter som följer:

mk
Internationellt sundhetscertifikat för växter 49,00
Internationellt återutförselintyg för växter 33,00
Duplettexemplar av certifikat 4,60
6 §

Kan en avgift inte bestämmas med stöd av 2 och 3 §§, bestäms den särskilt för varje inspektion så, att den motsvarar de totalkostnader som dess utförande tillskyndar staten. Totalkostnaderna, vilka nedan indelas i arbetskostnader och övriga kostnader, beräknas på följande sätt:

1. Arbetskostnaderna beräknas med beaktande av det antal arbetstimmar som använts för inspektionen. Arbetskostnaderna per timme erhålls genom att månadsavlöningen jämte regelmässiga tillägg för de personer som utfört arbetet divideras med talet 150 och det sålunda erhållna beloppet höjs med 68 procent.

2. Övriga kostnader. För inspektionen erlagda betalningar för tjänster, vilka köpts från utomstående, samt för personalens resekostnader beaktas särskilt för sig till fullt belopp. Såsom i 2 § 1 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73) avsedda indirekta kostnader debiteras ett belopp, som utgör 50 procent av de enligt 1 punkten beräknade arbetskostnaderna.

7 §

Om inspektion på anhållan av importören eller exportören utförs under annan tid än tjänstetid, uppbäras avgiften till dubbelt belopp.

8 §

Ovan i 2 § avsedd avgift uppbärs av tullverket hos varans importör i enlighet med vad därom är särskilt stadgat. Övriga i denna förordning avsedda avgifter uppbär jordbruksstyrelsen genom fakturering hos den som anhållit om inspektion omedelbart efter det att inspektionen utförts, varvid betalningstiden är 14 dagar. Betalas avgiften inte inom utsatt tid, uppbärs en dröjsmålsränta om 16 procent.

9 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988 och genom den upphävs förordningen den 29 juni 1984 om avgifter för inspektion av växter (499/84).

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.