1130/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Lag om ändring av 9 § lagen om avträdelsepension

I enlighet med riksdagens beslut ändras 9 § 1 mom. lagen den 4 januari 1974 om avträdelsepension, sådant det lyder i lag av den 31 december 1985 (1087/85), som följer:

9 §

Det månatliga beloppet av full avträdelsepension per hektar överlåten eller beskogad jordbruksjord är 390 mark för de första tre hektaren, 130 mark för de följande tre hektaren och därefter 35 mark per hektar. Då hektaren jordbruksjord beräknas, skall de delar av brukningsenheten beaktas som har överlåtits på det sätt som nämns i 6 § 1 eller 2 mom. eller för vilka beskogningsförbindelse har avgivits. De ovan stadgade markbeloppen justeras enligt förändringarna i den allmänna löne- och prisnivån på det sätt som stadgas i 9 § lagen om pension för arbetstagare (395/61).Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Denna lag tillämpas om avträdelse sker eller, då pensionen grundar sig på ett villkorligt beslut enligt 17 §, om beslutet ges efter ikraftträdandet.

De i denna lag stadgade markbeloppen motsvarar det för år 1985 fastställda löneindextalet.

regeringens proposition 114/87
Jord- och skogsbrukutsk. bet. 5/87
Stora utsk. bet. 83/87

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.