1123/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Förordning om ändring av förordningen om statens lantbruksteknologiska forskningsanstalt

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

upphävs i förordningen den 28 december 1984 om statens lantbruksteknologiska forskningsanstalt (1012/84) 11 § 3 mom., 16 §, 19 § 2-4 mom. och 22 § 2 mom. samt

ändras 5 § 5 och 6 punkten, 6 §, 10 och 13 §§, i 14 § 1 mom. det inledande stycket och 2-4 punkten samt 2 mom. och 15, 17 samt 18 §§ som följer:

5 §

Direktionen åligger:


5) att fastställa anstaltens forskningsreglemente och arbetsordning samt reglementet för ämbetsverksdemokrati;

6) att handlägga och avgöra ärenden om inrättande och upphävande av tjänsteförhållanden, om de inte ankommer på någon annan myndighet eller föreståndaren;


6 §

Chef för anstalten är en föreståndare med professors titel. Vid anstalten finns dessutom tjänster som överinspektör, inspektör, undersökningstekniker, arbetsledare, fältmästare, äldre mekaniker, mekaniker, kanslist, byråfunktionär, biträdande kanslist, reparatör, verkkarl, gårdskarl, gårdskarl-eldare, forskningsbiträde, byråbiträde och städare.

Vid anstalten kan även finnas avdelningschefs-, specialforskar- och forskartjänster samt tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

10 §

I föreståndarens frånvaro får inte utan tvingande skäl vidtas åtgärder som kan avvika från de principer som tidigare har tillämpats. I föreståndarens frånvaro får inte heller utan hans samtycke avgöras vittbärande ärenden eller framställas förslag till besättande av vakanta tjänster.

13 §

Angående personalens deltagande i beredningen av beslutsfattande, som berör den själv, vid anstalten och dess avdelningar eller verksamhetsenheter bestäms i reglementet för ämbetsverksdemokrati.

14 §

Behörighetsvillkor för anstaltens tjänster är:


2) för överinspektörerna för uppgiften lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgifter som hör till anstaltens område;

3) för inspektörerna för tjänsten lämplig högskoleexamen eller för tjänsten lämplig examen, som har avlagts vid tekniskt institut, lanthushållningsinstitut eller trädgårdsinstitut; samt

4) för andra tjänstemän sådan skicklighet och förmåga som en framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter.

För tillträde till anstaltens tjänster fordras dessutom att vederbörande genom tidigare verksamhet har visat sådan skicklighet och förmåga som en framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter.

15 §

Föreståndaren utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten förklaras ledig att sökas.

Överinspektörerna utnämns av jord- och skogsbruksministeriet sedan anstaltens direktion har gett utlåtande i ärendet.

Inspektörerna utnämns av anstaltens direktion.

Den övriga personalen utnämns av föreståndaren.

17 §

När det är fråga om tjänstledighet som tjänstemannen har rätt till på grunder varom stadgas i lag eller vilka fastställs i tjänstekollektivavtalet eller om annan tjänstledighet för en tid av högst ett år, beviljas föreståndaren tjänstledighet av jord- och skogsbruksministeriet och den övriga personalen av föreståndaren.

När det är fråga om tjänstledighet för längre tid än ett år, beslutar statsrådet om beviljande av tjänstledighet för föreståndaren, anstaltens direktion om tjänstledighet för överinspektörerna och för inspektörerna medan föreståndaren beslutar om tjänstledighet för den övriga personalen.

18 §

En tjänstförrättande tjänsteman som skall sköta en tjänst interimistiskt och en vikarie anställs av den myndighet som beslutar om beviljande av tjänstledighet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.