1102/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Lag om ändring av 1 § lagen om statens tjänstekollektivavtal

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 6 november 1970 om statens tjänstekollektivavtal 1 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 24 oktober 1986 (764/86), som följer:

1 §

Denna lag tillämpas på ärkebiskopen och biskoparna i de evangelisk-lutherska stiften och på domkapitlens tjänstemän samt på ärkebiskopen, biskopen och de biträdande biskoparna i ortodoxa kyrkosamfundet ävensom på kyrkosamfundets övriga tjänstemän, om inte annat stadgas. Särskilda stadganden utfärdas om tillämpningen av denna lag på riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsmannen samt på tjänstemännen vid riksdagens, republikens presidents, statsrevisorernas, riksdagens justitieombudsmans och Finlands delegations i Nordiska rådet kanslier och vid Riksdagsbiblioteket samt på tjänstemännen och funktionärerna vid Finlands Bank, Postbanken och folkpensionsanstalten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 132/87
Grundlagsutsk. bet. 9/87
Stora utsk. bet. 160/87

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.