1099/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Lag om republikens presidents kansli

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Organisationen av republikens presidents kansli

Angående organisationen av och uppgifterna vid republikens presidents kansli gäller vad som stadgas i denna lag och i den med stöd av lagen utfärdade kanslistadgan eller vad som bestäms med stöd av dem.

2 §
Uppgifterna för republikens presidents kansli

Republikens presidents kansli har till uppgift att bistå republikens president i uppgifter som hör till presidentämbetet, sköta presidentens administrativa åligganden samt att se till att republikens president och presidentens familj får de personliga tjänster som de behöver, i enlighet med de anvisningar som presidenten ger. Kansliet svarar för presidentens personliga säkerhet och säkerheten i de lokaliteter som han förfogar över.

Republikens presidents kansli sköter de i 1 mom. stadgade uppgifterna i nödvändig utsträckning också i de fall som avses i 25 § regeringsformen.

3 §
Kanslichefen

Kanslichefen vid republikens presidents kansli leder och övervakar verksamheten vid kansliet i enlighet med denna lag, de författningar som utfärdats med stöd av den och republikens presidents anvisningar.

Vid förfall eller jäv för kanslichefen är hans ställföreträdare en av republikens president förordnad tjänsteman vid kansliet.

4 §
Beslutsfattande

Republikens president

1) utfärdar en förordning som innehåller kanslistadga för republikens presidents kansli,

2) beslutar om inrättande och indragning av tjänster vid kansliet samt om ändringar av tjänstebenämningarna,

3) utnämner kanslichefen och föredragandena vid kansliet samt förordnar ställföreträdare för kanslichefen,

4) beslutar i fråga om tjänstemän som han har utnämnt om uppsägning, förflyttning och av prövning beroende tjänstledighet samt om inledande av disciplinärt förfarande och om avstängning från tjänsteutövning,

5) beslutar om kanslichefens avlöning,

6) ingår och säger upp i 30 § statstjänstemannalagen (755/86) nämnt avtal med en tjänsteman som han har utnämnt,

7) beslutar om beviljande av periodisk ersättning i de fall som avses i 7 § 3 mom., och

8) beslutar om rätt för en tjänsteman som han har utnämnt att kvarstå i tjänsten efter uppnådd avgångsålder.

I andra frågor som gäller republikens presidents kansli bestämmer kanslichefen, om inte annat följer av denna lag eller av kanslistadgan.

5 §
Personalen vid republikens presidents kansli

Tjänsteman vid republikens presidents kansli är den som

1) utnämnts eller förflyttats till en tjänst vid kansliet (ordinarie tjänsteman),

2) anställts i en tjänst vid kansliet på prövotid (tjänsteman på prövotid),

3) anställts att sköta en tjänst vid kansliet interimistiskt eller som vikarie (tjänstförrättande tjänsteman), eller som

4) anställts som tillfällig tjänsteman vid kansliet (tillfällig tjänsteman).

En uppgift vid republikens presidents kansli kan också skötas av någon annan statstjänsteman som genom förflyttning, förordnande eller kommendering eller på annat sätt har ställts till kansliets disposition för att sköta bestående eller tillfälliga uppgifter inom dess verksamhetsområde (annan tjänsteman vid republikens presidents kansli).

6 §
Tillämpning av statstjänstemannalagen

På tjänster och tjänstemän vid republikens presidents kansli tillämpas 2-14 och 16-18 kap. statstjänstemannalagen, om inte annat stadgas i denna lag. Till den del det är möjligt enligt statstjänstemannalagen att genom förordning eller genom att utfärda stadganden eller bestämmelser på annat sätt avvika från lagens stadganden eller att komplettera dem skall iakttas vad som sålunda stadgas eller bestäms, om inte annat följer av denna lag eller av kanslistadgan eller bestäms med stöd av dem.

7 §
Undantag från tillämpningen av statstjänstemannalagen

Angående den utnämnande myndigheten i fråga om republikens presidents kansli gäller vad som i 30 § 3 mom. statstjänstemannalagen stadgas om statsrådet.

Stadgandena i 35 § statstjänstemannalagen tillämpas inte på tjänsterna vid republikens presidents kansli.

Republikens president kan, när det finns orsak därtill, säga upp en tjänsteman som han har utnämnt och bestämma att tjänsteförhållandet skall upphöra omedelbart eller en viss dag. Tjänstemannen har rätt till en ersättning som motsvarar lönen för den uppsägningstid som anges i 30 och 34 §§ lagen om införande av statstjänstemannalagen (756/86). Om uppsägningstiden stadgas i kanslistadgan.

På en ordinarie tjänsteman som republikens president har sagt upp tillämpas 52 § statstjänstemannalagen. Presidenten kan av särskilda skäl för en tid som han fastställer bevilja en sådan tjänsteman periodisk ersättning oberoende av vad som genom förordning stadgas om villkoren för beviljandet.

Kanslichefen beslutar om överförande av tjänster vid republikens presidents kansli.

8 §
Utnämningsförfarandet

Kanslichefen och föredragandena vid kansliet utnämns utan att tjänsterna har förklarats lediga.

Andra tjänster än de som avses i 1 mom. skall innan de besätts ledigförklaras, om inte annat anges i kanslistadgan eller den utnämnande myndigheten av särskilda skäl bestämmer annat i ett enskilt fall. Om utnämning till en sådan tjänst och om förordnande till en uppgift som avses i 5 § 2 mom. stadgas i kanslistadgan.

9 §
Behörighetsvillkor

Angående behörighetsvillkoren för tjänster vid republikens presidents kansli stadgas i kanslistadgan.

10 §
Tjänstledighet

En ordinarie statstjänsteman som utnämns för viss tid eller som anställs som tjänstförrättande eller som tillfällig tjänsteman vid republikens presidents kansli är tjänstledig från den tjänst till vilken han är fast utnämnd, för den tid han innehar en tjänst eller uppgift vid kansliet.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller inte tjänstemän vid riksdagen.

Stadgandena i 43 § statstjänstemannalagen tillämpas inte på tjänstemännen vid republikens presidents kansli.

11 §
Anställningsvillkor

Om löneklassen för andra tjänster vid republikens presidents kansli än kanslichefstjänsten samt om tjänstemännens övriga anställningsvillkor beslutar kanslichefen enligt republikens presidents anvisningar.

Angående tjänstemännens anställningsvillkor gäller på motsvarande sätt vad som stadgas eller bestäms eller är överenskommet i tjänstekollektivavtal om andra statstjänstemän som hör till samma löneklass eller annars innehar jämförbara tjänster eller uppgifter, om inte annat stadgas i denna lag eller i kanslistadgan eller bestäms med stöd av dem.

12 §
Justering av anställningsvillkoren

I fråga om den som innehar en tjänst eller uppgift vid republikens presidents kansli gäller att kansliet kan

1) bestämma om tjänstemannens anställningsvillkor på annat sätt än vad som har överenskommits i ett tjänstekollektivavtal, om detta är motiverat för att få eller kvarhålla personal i tjänster eller uppgifter vid republikens presidents kansli, eller andra vägande skäl kräver det, och

2) bevilja en ekonomisk förmån eller kostnadsersättning som följer av tjänsteförhållandet samt inom ramen för statsförslaget bevilja personligt lönetillägg, tilläggsarvode eller annat därmed jämförbart arvode, utan hinder av de förutsättningar som har överenskommits i tjänstekollektivavtal.

13 §
Förhandlingsförfarande

Förhandlingar om tjänstemännens anställningsvillkor skall vid behov föras med de tjänstemannaföreningar vars förhandlingsrätt republikens presidents kansli har godkänt.

14 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut av republikens presidents kansli i fall som avses i 84 § 2 mom., 88 § 2 mom., 89 § 1 mom. och 90 § statstjänstemannalagen kan sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, med beaktande av lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

15 §
Vissa förmåner i tjänsteförhållandet

Angående rätt till ålders-, invalid- och arbetslöshetspension samt till familjepension efter en tjänsteman gäller vad som därom stadgas särskilt.

Republikens president kan bevilja den som hör till eller tidigare har hört till personalen vid republikens presidents kansli extra pension.

Har en tjänsteman vid republikens presidents kansli avlidit, betalas till hans anhöriga såsom en förmån som motsvarar grupplivförsäkring ekonomiskt stöd av statens medel med iakttagande av vad som i gällande tjänstekollektivavtal bestäms därom eller om motsvarande förmån.

16 §
Andra myndigheters biståndsskyldighet

På begäran av republikens presidents kansli skall myndigheter och tjänstemän ge den handräckning som är nödvändig för utförande av de uppgifter vilka nämns i 2 § och som faller inom myndighetens eller tjänstemannens behörighet.

Med handräckning avses att ge upplysningar som nämns i 32 § regeringsformen, att tillhandahålla utredningar och myndighetstjänster, att ställa personal till förfogande i det syfte och på det sätt som stadgas i 5 § 2 mom. samt att vidta åtgärder och sköta uppgifter som annars behövs med hänsyn till 2 §.

17 §
Säkerställande av att presidentämbetet kan utövas

Det måste säkerställas att presidentämbetet kan utövas oberoende av stridsåtgärder vid en arbetskonflikt. Om en sådan åtgärd hindrar eller är till väsentligt men för skötseln av presidentämbetet, skall parterna sedan de fått vetskap därom utan dröjsmål vidta nödvändiga åtgärder för att avlägsna detta hinder eller men.

18 §
Tjänsteåtal

En av republikens president utnämnd tjänsteman åtalas för tjänstefel i Helsingfors hovrätt.

19 §
Iakttagande av statsförslaget

I fråga om införande av inkomster och utgifter för republikens president och republikens presidents kansli i statsförslaget, tillämpningen av det godkända statsförslaget och övervakningen av dess tillämpning samt i fråga om republikens presidents kansli som räkenskapsverk tillämpas vad som stadgas om ministerier i lagen om grunderna för statsförslaget och statsbokslutet (136/31) och i de författningar som baserar sig på den. Om åtgärder som förutsätter tillstånd av finansministeriet skall dock kanslichefen besluta.

20 §
Republikens presidents arkiv och arkivet för republikens presidents kansli

Angående republikens presidents arkiv stadgas vid behov genom förordning.

På arkivet för republikens presidents kansli tillämpas arkivlagen (184/81), om inte annat anges i kanslistadgan eller bestäms med stöd av den.

21 §
Sekretess

Angående tystnadsplikt i fråga om ärenden och handlingar som handläggs av republikens president och republikens presidents kansli gäller lagen om allmänna handlingars offentlighet (83/51), om inte annat följer av kanslistadgan eller bestäms av republikens president.

22 §
Kanslistadgan

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas i kanslistadgan.

23 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Om tjänstemännen vid republikens presidents kansli och deras tjänsteförhållande samt om de anställningsvillkor som skall tillämpas på dem gäller i tillämpliga delar vad som tidigare har avtalats eller bestämts om dem eller vad som stadgas i lagen om införande av statstjänstemannalagen, om inte annat följer av denna lag, till dess annat stadgas eller bestäms därom med stöd av denna lag.

Regeringens proposition 132/87
Grundlagsutsk. bet. 9/87
Stora utsk. bet. 160/87

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.